петък, юли 19, 2024
0887257707 videnov@abv.bg
МЗХ

МЗХ стартира прием на заявления по интервенциите за биоземеделие, хуманно отношение към животните и опазване на околната среда

Животновъди могат да изпращат коментари бележки и предложения в МЗХ относно ПЕРСПЕКТИВИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ЖИВОТНОВЪДНИЯ СЕКТОР ДО 2014 ГЖивотновъди могат да изпращат коментари бележки и предложения в МЗХ относно ПЕРСПЕКТИВИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ЖИВОТНОВЪДНИЯ СЕКТОР ДО 2014 Г

Крайният срок за подаване на заявления изтича на 30 юни

Стартира приемът на заявления за подпомагане по интервенциите в областта на биологичното земеделие и интервенциите в областта на околната среда, и климата, и хуманно отношение към животните, включени в стратегическия план, съобщиха от аграрното ведомство.

Документите ще се приемат в общинските служби по земеделие или чрез Системата за електронни услуги (СЕУ) на Държавен фонд „Земеделие“, заедно със заявленията за подпомагане по интервенциите под формата на директни плащания през кампания 2024.

Допустими кандидати по интервенциите са регистрирани земеделски стопани, които могат да заявяват подпомагане по направленията:

• Биологично растениевъдство;
• Биологично пчеларство;
• Подпомагане отглеждането на сортове, устойчиви към климатични условия чрез практики за интегрирано производство;
• Насърчаване на естественото опрашване;
• Насърчаване на използването на култури и сортове, устойчиви към климатичните условия;
• Опазване на застрашени от изчезване местни сортове, важни за земеделското стопанство;
• Опазване на местните породи (автохтонни), важни за селското стопанство;
• Традиционни практики за сезонна паша (пасторализъм);
• Поддържане на местообитанията червеногушата гъска (Branta ruficollis), Кръстат (царски) орел и Египетски лешояд в орнитологични важни места в обработваеми земи;
• Възстановяване и поддържане на деградирали пасищни територии;
• Хуманно отношение към животните и антимикробна резистентност.

В информацията  се напомня че при тазгодишното кандидатстване по интервенциите в рамките на Кампания 2024 има новости, с които кандидатите е нужно да се запознаят предварително, преди да подадат своите заявления. Те са разписани в нормативни документи – Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 10 от 2023 г. за условията и реда за прилагане на интервенциите в областта на околната среда и климата и хуманно отношение към животните и на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 9 от 2023 г. за условията и реда за прилагане на интервенциите „Биологично растениевъдство“ и Биологично пчеларство“, които бяха обнародвани на 31 май 2024 г., в бр. 46 на Държавен вестник. Измененията отразяват направените промени в прилагането на интервенциите, във връзка с Първото изменение на Стратегическия план за развитието на земеделието и селските райони (2023-2027 г.). Крайният срок за подаване на документи е 30 юни 2024