петък, февруари 23, 2024
0887257707 videnov@abv.bg
НОВИНИ

На първо четене: Земеделската комисия отхвърли бюджета за 2024 година

„Както през настоящата, така и през следващата бюджетна година политиката в аграрния сектор е съобразена с приоритетите и целите на националната програма за развитие, което идентифицира приоритетите за устойчиво селско стопанство“, посочи Аделина Стоянова, директор на дирекция „Директни плащания“ в Министерството на земеделието и храните (МЗХ).
Тя допълни, че министерството ще осъществява политиката в аграрния сектор с насочване на дейността си към повишаване на конкурентоспособността, разширяване на експортния капацитет на българското селско стопанство, осъществяване на единен контрол по хранителната верига, разнообразяване на икономиката и подобряване на живота в селските райони и създаване на условия за устойчиво развитие на рибарския и горския сектор.

През 2024 г. МЗХ ще работи в три области на политики, съобразени с управленските приоритети на страната.

За 2024 г. по бюджета на МЗХ са планирани приходи в размер на 204 млн. лева, което е увеличение с 30 млн. лева спрямо 2023 г. Това увеличение отразява ефекта от инфлацията върху арендите.

По разходната част за МЗХ са заложени 303 700 000 лева разходи, разпределени в трите области на политика и подпомагащата програма „Администрация“.

Комисията по земеделието, храните и горите отхвърли на първо четене Законопроекта за държавния бюджет за 2024 г., внесен от Министерски съвет на 24 ноември 2023 г.

„Както през настоящата, така и през следващата бюджетна година политиката в аграрния сектор е съобразена с приоритетите и целите на националната програма за развитие, което идентифицира приоритетите за устойчиво селско стопанство“, посочи Аделина Стоянова, директор на дирекция „Директни плащания“ в Министерството на земеделието и храните (МЗХ).

Тя допълни, че министерството ще осъществява политиката в аграрния сектор с насочване на дейността си към повишаване на конкурентоспособността, разширяване на експортния капацитет на българското селско стопанство, осъществяване на единен контрол по хранителната верига, разнообразяване на икономиката и подобряване на живота в селските райони и създаване на условия за устойчиво развитие на рибарския и горския сектор.

През 2024 г. МЗХ ще работи в три области на политики, съобразени с управленските приоритети на страната.

За 2024 г. по бюджета на МЗХ са планирани приходи в размер на 204 млн. лева, което е увеличение с 30 млн. лева спрямо 2023 г. Това увеличение отразява ефекта от инфлацията върху арендите.

По разходната част за МЗХ са заложени 303 700 000 лева разходи, разпределени в трите области на политика и подпомагащата програма „Администрация“.

За политика в областта на земеделието и селските райони разчетът е в размер на 234 млн. лева, за политиката в рибарството и аквакултурите – 7 млн. лева, за съхраняване и увеличаване на горите и дивеча – 40 млн. лева, по бюджетна програма „Администрация“ – 21 900 000 лева.

Разходната страна е разпределена по основни показатели: персонал; издръжка и други текущи разходи, в това число субсидии за нефинансови предприятия. В разчетите за 2024 г. по бюджета на МЗХ не се предвиждат капиталови разходи.

По отношение на разходите за персонал -те ще са увеличени с 22 млн. лева спрямо 2023 г. В тази сума са включени 19 200 000 лева, представляващи увеличеният размер на заплатите на служителите от Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ) и Изпълнителна агенция по горите (ИАГ), считано от 1 август 2023 г.

Комисията по земеделието, храните и горите отхвърли на първо четене Законопроекта за държавния бюджет за 2024 г., внесен от Министерски съвет на 24 ноември 2023 г.

„Както през настоящата, така и през следващата бюджетна година политиката в аграрния сектор е съобразена с приоритетите и целите на националната програма за развитие, което идентифицира приоритетите за устойчиво селско стопанство“, посочи Аделина Стоянова, директор на дирекция „Директни плащания“ в Министерството на земеделието и храните (МЗХ).

Тя допълни, че министерството ще осъществява политиката в аграрния сектор с насочване на дейността си към повишаване на конкурентоспособността, разширяване на експортния капацитет на българското селско стопанство, осъществяване на единен контрол по хранителната верига, разнообразяване на икономиката и подобряване на живота в селските райони и създаване на условия за устойчиво развитие на рибарския и горския сектор.

През 2024 г. МЗХ ще работи в три области на политики, съобразени с управленските приоритети на страната.

За 2024 г. по бюджета на МЗХ са планирани приходи в размер на 204 млн. лева, което е увеличение с 30 млн. лева спрямо 2023 г. Това увеличение отразява ефекта от инфлацията върху арендите.

По разходната част за МЗХ са заложени 303 700 000 лева разходи, разпределени в трите области на политика и подпомагащата програма „Администрация“.

За политика в областта на земеделието и селските райони разчетът е в размер на 234 млн. лева, за политиката в рибарството и аквакултурите – 7 млн. лева, за съхраняване и увеличаване на горите и дивеча – 40 млн. лева, по бюджетна програма „Администрация“ – 21 900 000 лева.

Разходната страна е разпределена по основни показатели: персонал; издръжка и други текущи разходи, в това число субсидии за нефинансови предприятия. В разчетите за 2024 г. по бюджета на МЗХ не се предвиждат капиталови разходи.

По отношение на разходите за персонал -те ще са увеличени с 22 млн. лева спрямо 2023 г. В тази сума са включени 19 200 000 лева, представляващи увеличеният размер на заплатите на служителите от Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ) и Изпълнителна агенция по горите (ИАГ), считано от 1 август 2023 г.

Предвидени са средства за изменение на минималната работна заплата от 780 на 933 лева. Средствата са в размер на 1 400 000 лева, като те ще бъдат насочени основно към Изпълнителна агенция „Борба с градушките“, предаде БТА.

Предвидено е също увеличение на средствата за персонал по бюджета на Изпълнителна агенция „Сертификационен одит на средствата от Европейските земеделски фондове“ с 1 400 000 лева.

МЗХ предлага увеличение по отношение на възнагражденията на персонала 20 процента за структурите, които през настоящата година не са получили увеличение (областни дирекции по земеделие, Национална служба по съвети в земеделието, Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол, Изпълнителна агенция по лозата и виното, Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в животновъдството и Център за оценка на риска по хранителната верига); 30 процента за Изпълнителна агенция „Борба с градушките“, с което ще бъде достигнат нетен доход на ракетострелците 1100 лева, а на експертния състав от физици и метеоролози – 1500 лева (за целта са необходими 4 900 000 лева); 10 процента на годишна база за БАБХ и ИАГ, което се равнява на 11 600 000 лева.

Общият размер на допълнително необходимите средства за 2024 г. са в размер на 22 млн. лева.

По отношение на разходите за издръжка и други текущи разходи разчетът е 88 700 000 лева, в това число 29 300 000 лева субсидии към „Напоителни системи“ за осъществяване на дейността по защита от вредното въздействие на водите.

Средствата на МЗХ по капиталовата програма са 8 млн. лева. Те са по направления рехабилитация на хидромелиоративната инфраструктура и придобиване на специализирано и друго оборудване за контролните агенции от състава на министерството.

Виктор Павлов