петък, юни 2, 2023
0887257707 videnov@abv.bg
НОВИНИ

Нарушения на слой ПЗП само върху 3080 декара са установили проверките на агроведомството за осем години

„За периода от създаването на слой ПЗП, до момента, са проверени 825 имота, попадащи в слой ПЗП с площ от 32 925 дка, като са установени нарушения за 3 080 дка.Издадени са 206 наказателни постановления от министъра на земеделието, като са наложени глоби/имуществени санкции в размер на приблизително 283 000 лв. Около половината от тези суми са разплатени доброволно, а останалите са предмет на съдебни дела или са предявени за принудително събиране чрез НАП. това се казва в писмен отговор на земеделския министър Иван Иванов на въпрос на Зорница Стратиева, депутат от „Демократична България“. Министърът опровергава съмненията за ненамеса на ведомството му в случаи на нарушаване на слоя от постоянно затревени площи. Повод за отправения от нея въпрос са постъпили сигнали от различни общини в страната за неправилно ползване на пасища и мери от ПЗП.

Според чл. 336 от ЗППЗ се забранява разораването, преобразуването и/или ползването не по предназначение на площите, включени в обхвата на специализиран слой ПЗП. При установено нарушение се издава заповед, с която се разпорежда възстановяването на конкретната площ като затревена такава, в 6 месечен срок.

В закона също така е предвидено нарушаването на забраната за разораване/преобразуване/ползване не по предназначение, както и неизпълнението на задължението за възстановяване да се наказват с глоба или имуществена санкция от 500 до 10 000 лв., като нарушенията се установяват с акт на длъжностни лица, определени от министъра на земеделието.

„В резултат на проверките и в зависимост от резултата от тях, при наличие на нарушение, се издава акт за установяване на административно нарушение и на тази база – наказателно постановление от министъра на земеделието, при установен нарушител, а в случаите, когато нарушител не е установен се издава заповед за възстановяване на преобразуваните имоти като постоянно затревени такива от техен собственик или ползвател“, се казва още в отговора на министър Иванов.

От проверените земеделски земи от държания поземлен фонд в поземлени имоти с начин на трайно ползване (НТП) „пасище“ и „ливада“ с общ размер 1 178 дка е констатирано неправомерно ползване в размер на 133,6 дка – разораване и засаждане с едногодишни полски култури. На установените неправомерни ползватели се издават заповеди в изпълнение на чл. 34, ал. 8 от ЗСПЗЗ.