събота, февруари 24, 2024
0887257707 videnov@abv.bg
НОВИНИ

Нека изчистването на Авдиевите обори започне сега!

Коалиционното правителство ще работи за отстраняване на модела на феодално разделение в земеделието

МЗХГ

Днес предстои да бъде избран и да встъпи в длъжност новият министър на земеделието Иван Иванов. Основните пунктове, които се набиват в очи от постигнатото споразумение за политиката в земеделския сектор проличаха още по време на откритите коалиционни преговори, а именно отстраняване модела на феодализация, инвентаризация, тоест ревизия на досегашната работа на министерството и прозрачно управление с премахване на корупцията и административния произвол.

Предстои да видим какъв експертен потенциал в тези основни направление в бъдещата работа ще покаже новият министър, след като основният мотив за неговото предлагане както се разбра е опит в контрола и управлението на еврофондовете. Разбира се всички тези амбициозни намерения образно казано за изчегъртване и изчистване на имиджа на министерството трябва да станат със съдействието на сектора, с който обаче новият министър тепърва ще се запознава.

В споразумението е залегнала точка и за създаването на средна класа земеделски проиводители и преработватели, и утвърждаване ролята на малките и микро проиводители и преработватели. Като по-обща цел е записана изграждането на конкурентен, жизнеспособен и пазарно ориентиран сектор, както и насърчаване потреблението на родни земеделски продукти и такива със защитени географски наименования. Стремеж за намаляването на административната тежест върху земеделските производители и преработватели също не е нещо непознато.

Субсидии

 

И тъй като фермерите основно се интересуват от политиките по отношение на субсидирането, в коалиционното споразумение е записано че:

– се въвежда таван на директните плащания до 100 хил. евро:
– се предвижда намаляване на злоупотребите чрез въвеждане на таван на приспаданията с ФРЗ:
– пренасочване на плащанията към сектори с висока експортна стойност, към продукти с висока добавена стойност и експорта на готова продукция:
-насърчаване на инвестиции, които да превърнат страната ни в износител на готова продукция:
– анализ на експортния потенциал към трети страни:
– създаване на областни или секторни бюджети в рамките на ПРСР за инвестиции съобразени с нуждите на фермерите;
– анализ на възможността за определяне на пакет от мерки с тавани на общата субсидия по втори стълб за големите производители;
– анализ за възможностите за създаване на гаранционни фондове за прилагане на кредитни и инвестиционни инструменти чрез ББР или ДФЗ;

Националното финансиране съгласно споразумението трябва да се осигурява за подпомагане на фермерите при настъпили форсмажорни обстоятелства- бедствени природно-климатични ситуации. Предвиждат се още финансови стимули на обединенията в животновъдството чрез пренасочване на част от таксите за управление на белите петна или удържане на малка част от субсидиите.
– мерки за премахване на нерегламентираното производство на плодове и зеленчуци извън това за домашно потребление;

ДДС

 

Освен мерките по финансово стимулиране чрез субсидии на национално и европейско ниво, не по-маловажни са мерките и в данъчната политика.Тук се предвижда временно намаляване на ДДС за първичното производство или намаляване на ДДС на стоките от т.нар. „малка кошница“.

Пазари на земеделска продукция

 

Що се отнася до пазарите на земеделска продукция се планира изграждане на административен капацитет за работата на тържищата и местните фермерски пазари. Предвижда се изграждането на шест регионални пазара за пресни плодове и зеленчуци и месо чрез публично-частни партньорства. Други мерки насочени към пазара са насърчаване на късите вериги и увеличаване дела на биопродуктите в обществените поръчки. Целта е дела на биохраните и местно произведените храни да достигне до 20% до 2025 година и не по-малко от 60% до 2032 година.

Наука и образование

Друг приоритет е разширяване на капацитета и функциите на НССЗ и въвеждане на програма „“Train the trainer““ за обучение на експерти, които да
консултират микро и малките производители. .

За аграрната наука се предвиждат инвестиции в млади учени и оптимизиране на специализираното образование. Разкриване на нови програми в специализираните училища и университетите за подготовка на предприемачи в сектора на производството на местни храни. Предвиждат се иновации в сферата на създаването на нови сортове и породи животни.

Поземлени отношения

 

По сложната тема с поземлените отношения се предвижда анализ на съществуващото законодателство, синхронизиране на всички регистри и прозрачно разпределение на държавните и общински пасища. Многострадалният закон за собствеността и ползването на земеделски земи също се очаква да претърпи нови промени.

 

Браншови организации

За браншовите организации се планира анализ на съществуващата законодателна рамка, структурирането им като партньори на изпълнителната власт и аутсорсване на различни услуги и обучения. Освен това пак ще има нов опит за приемане на закон за браншовите организации.

Напояване

 

Обща политика и изготвяне на анализ за състоянието на напоителните системи и ускоряване на процедурите за получаване на разрешителни за водочерпене от повърхностни и подпочвени води.

Подпомагане на животните

 

Подпомагането на животните да се обвърже не само с извършване на държавно профилактичната програма, но и със здравния статус на животните. С цел да се изсветли сектора се предвижда анализ на закона за ветеринарно медицинската дейност.

БАБХ и горите

По отношение на горския сектор, въпреки че както се разбра, той ще бъде изваден от структурите на агроведомството се планира въвеждане на прозрачно управление чрез формирането на консултативни съвети на местно и общинско ниво. За агенцията по хрните, която също отпада от ведомството е записано увеличаване на капацитета на основните и функци: оперативна и аналитично-лабораторна.