събота, септември 19, 2020
0887257707 videnov@abv.bg
МЗХНОВИНИ

Ако одобрените стопани по мярка 214 за агроекологични плащания не представят диплома за издържан изпит по агроекология ще възстановяват по

Земеделските стопани

Инвестициите в агросектора направиха руската пшеница много по-конкурентноспособна

300Четения

Селско стопанствоЗемеделските стопани, одобрени за първи път за подкрепа по Мярка 214 „Агроекологични плащания” през 2010, трябва да подадат документи, доказващи наличието на опит в извършваните от тях дейности, до 30 ноември 2011 г.


Срокът се отнася и до стопаните, прекратили агроекологичните си ангажименти в предходни години и одобрени отново през 2010 г. съобщиха от фонда. Документите се подават в областните дирекции на ДФ „Земеделие” – по място на кандидатстване. Стопаните могат да предоставят диплома за издържан изпит по агроекология или удостоверение за преминат курс, обучение или информационни занятия, издадени от обучаваща институция. Наличието на опит се доказва и с уведомително писмо за извършени плащания по Мярка 1.3 „Развитие на селскостопански дейности, целящи опазването на околната среда” по програма САПАРД. Фермерите, които прилагат подмярка „Биологично земеделие”, могат да докажат опит и със сертификат или писмено доказателство за съответствие на произведените от тях растителни или пчелни продукти с правилата за биологично производство. Сертификатът трябва да бъде издаден от контролиращо лице, одобрено от министъра на земеделието и храните. Фондът може да прекрати ангажиментите си към бенефициентите, които не подадат документите си в срок. В тези случаи може да се наложи те да възстановят 100 % от получените до момента субсидии. Уточнение. Мярка 214 „Агроекологични плащания” (АЕП) по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013г. е подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.По мярка 214 се предоставя финансово подпомагане за земеделски дейности, изцяло насочени към опазване на околната среда.  Кой може да кандидатства (допустими бенефициенти)? По Мярка 214 „Агроекологични плащания” имат право да кандидатстват физически лица и юридически лица, които са земеделски стопани по смисъла на Закона за подпомагане на земеделските производители (ЗПЗП). Те биват регистрирани в Интегрираната система за администриране и контрол /ИСАК/, с която работи Разплащателната агенция, след като попълнят Приложението за Агроекологични плащания, което е част от Общото заявление за подпомагане на площ. Документи се подават всяка година в периода 01 март до 15 май без санкции. Стопаните мотат да кандидатстват и до 9 юни, но с наложена глоба от 1% за всеки просрочен ден, след 15 май. Подпомаганите лица се задължават да преминат програма за агроекологично обучение през първите две години за периода на изпълнение на агроекологичните дейности или да докажат наличието на опит в извършването на дейностите, които са избрали да прилагат. Агроекологичното обучение се установява с диплома или удостоверение за преминат курс, обучение или информационна дейност по агроекология, издадени от обучаваща институция. Кандидатите за подпомагане трябва да ползват собствена, наета или арендована земя за срок не по-кратък от 5 години, считан от датата на подаване на първото заявление за плащане, за площите, за които кандидатстват за подпомагане. Агроекологичните дейности, които се основат на площ трябва да се изпълняват върху една и съща земя в 5 последователни години За какво може да кандидатства (допустими и недопустими дейности)? Агроекологичните плащания се отпускат на земеделски стопани, които на доброволен принцип поемат агроекологични ангажименти, свързани с изпълнението на агроекологични дейности върху определена площ, биологично пчеларство или опазване на застрашени от изчезване редки местни породи животни.     Колко е финансовото подпомагане? Плащанията базирани на използваната земеделска земя са на база на одобрената площ, върху която се извършват агроекологични дейности и са в размер от 20 до 505 евро на хектар. При комбиниране на дейности максималният размер на финансовата помощ се определя в границите на допустимите размери, посочени в приложението на Регламент 1698/2005. За едногодишни култури максималният размер на подпомагането е до 600 евро/ха, за многогодишни култури – до 900 евро/ха, за друг начин на земеползване – до 450 евро/ха, а за застрашени от изчезване местни породи – до 200 евро на животно. Nivabg.com  

NivaBG.com

Вашият коментар