сряда, март 27, 2019
0887257707 videnov@abv.bg

ПРСР 2014-2020

На 28. 06.
ПРСР 2014-2020

Приключи оценката на проекти по подмярка 6.1.

ДФ „Земеделие“–Разплащателна агенция приключи оценката за административно съответствие и допустимост на 1146 проекта, подадени от кандидатите чрез ИСУН по Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-6.001 по подмярка 6.1. „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и...

1 2 92
Page 1 от 92