неделя, април 14, 2024
0887257707 videnov@abv.bg
ЗърнопроизводствоМЗХНОВИНИ

ЕК прогнозира общото потребление на слънчоглед в ЕС да нарасне с 2% – до 9,2 млн. тона

Средният добив от слънчоглед през 2014 г. е 245 кг/дка - Ситуация и перспективи на пазара на слънчоглед за 2014/2015 г.

Инвестициите в агросектора направиха руската пшеница много по-конкурентноспособна


  1. Предлагане и потребление на слънчоглед през 2014/15 пазарна година

По оперативни данни на МЗХ към 11.12.2014 г., засетите площи със слънчоглед за реколта '2014 възлизат на 7 949 хил. дка, с близо 6% повече сравнено с оперативни данни към същия период на предходната година. От тях, реколтирани са 7 880 хил. дка, като продукцията е прибрана при 99,6% от площите. Спрямо същия период на предходната година, когато жътвата на слънчоглед вече е била приключила на 100%, се наблюдава увеличение на реколтираните площи с близо 5%. При средния добив също се отчита увеличение, с около 3%.

Така, по оперативни данни към 11.12.2014 г., производството на слънчоглед от реколта '2014 нараства с 8% на годишна база, до 1 931 хил. тона. След окончателно приключване на жътвената кампания, то се прогнозира да достигне близо 2 млн. тона.

Таблица 1. Площи, среден добив и производство на слънчоглед, реколти 2013 и 2014
 

'2013

окончателни

данни

2013 оперативни данни към 14.12.2013 г.

2014 оперативни данни към 11.12.2014 г.

Изменение 2014/2013 по оперативни данни

Засети площи (хил. дка)

8 821

7 537

7 949

5,5

Реколтирани площи (хил. дка)

8 786

7 528

7 880

4,7

Среден добив (кг/дка)

225

237

245

3,4

Производство (хил. тона)

1 974

1 787

1 931

8,1
Източник: ГД „Земеделие и регионална политика“, МЗХ; окончателни данни за '2013 – отдел „Агростатистика“; оперативни данни – отдел „ИЗП“

 

 

През настоящата 2014/15 година се предвижда общото предлагане на слънчоглед да възлезе на около 2 277 хил. тона – с около 13% повече в сравнение с предходната година. Увеличението е главно вследствие на по-високите преходни запаси, които се оценяват на 297 хил. тона – с 274 хил. тона над нивото отпреди една година, в резултат на рекордно високото производство от реколта '2013.

 


 

2012/13

2013/14

2014/15

прогноза

Предлагане

1 509

2 023

2 277

1. Начална наличност

102

23

297

2. Производство

1 388

1 974

1 950

3. Внос

19

26

30

Потребление

1 486

1 726

2 009

1. Употреба за семена

4

4

4

2. Употреба за слънчогледово масло

470

574

700

3. Друга употреба

105

105

105

4. Износ

907

1 043

1 200

Крайни наличности

23

297

268
Източник: производство – отдел „Агростатистика“, МЗХ за 2012/13 и 2013/14, прогноза на дирекция „Анализ и стратегическо планиране“, МЗХ за 2014/15 (въз основа на оперативни данни на ГД „Земеделие и регионална политика“, МЗХ); употреба за слънчогледово масло – Сдружение на производителите на растителни масла и маслопродукти; внос и износ – НСИ за 202/13 и 2013/14 (предварителни данни), прогноза на дирекция „Анализ и стратегическо планиране“, МЗХ за 2014/15.

Бележка: Балансът няма официален характер.

 

 

Традиционно, вносът на слънчоглед в страната е нисък, тъй като производството е достатъчно за покриване на вътрешното потребление.

По оперативна информация на Националната служба по зърното, през периода 01.09.2014 г. – 12.12.2014 г. в страната са внесени 18 хил. тона слънчоглед. Това е с 14 хил. тона повече спрямо същия период на предходната маркетингова година, основно поради нетрадиционно нарасналия през периода внос на шарен слънчоглед (код по КН 12060091).

Въпреки това, до края на маркетинговата 2014/15 година се очаква вносът на слънчоглед да остане сравнително нисък, достигайки около 30 хил. тона.

По предварителни данни на НСИ, през изтеклата 2013/14 маркетингова година общият внос на слънчоглед (маслодаен и шарен) е в размер на 26,1 хил. тона, със 7 хил. тона повече спрямо предходната година. Около 50% от количествата или 13 хил. тона са доставени от държави-членки на ЕС, в т. ч. главно от Румъния (9,9 хил. тона). Импортът на слънчоглед от трети страни е основно от Украйна (6,8 хил. тона) и Молдова (5,4 хил. тона).

Общото потребление на слънчоглед през пазарната 2014/15 се прогнозира да нарасне с около 16% на годишна база, възлизайки на около 2 009 хил. тона, като се очаква ръст както при употребата за производство на масло, така и при износа.

При очаквано относително запазване на площите със слънчоглед за следващата година, употребата на слънчоглед за семена за реколта '2015 се предвижда да възлезе на около 4 хил. тона.

По информация на Сдружението на производителите на растителни масла и маслопродукти в България, през последните две години се наблюдава увеличение на потребностите от слънчоглед за нуждите на маслодайната индустрия. Тази тенденция се очаква да продължи и през настоящия сезон, като за преработка в слънчогледово масло се прогнозира да бъдат използвани около 700 хил. тона маслодаен слънчоглед – с около 22% повече спрямо предходната пазарна година.

През 2014/15 се предвижда употребата на слънчоглед за други цели да се запази на нивото от предходните няколко години – около 105 хил. тона.

По оперативна информация на НСЗ, за периода 01.09.2013 г. – 12.12.2014 г. са изнесени 350 хил. тона слънчоглед, което представлява намаление с около 34% на годишна база. От тях, 287 хил. тона са реализирани в ЕС, а 63 хил. тона – в трети страни. Наблюдаваното намаление на износа се дължи основно на изчакване от страна на производители и износители на евентуално повишаване на международните котировки.

Въпреки това, предвид високите наличности в страната и натрупващите се разходи за съхранение, през следващите месеци се прогнозира износът на слънчоглед да се активизира, като до края на пазарната 2014/15 година изнесените количества могат да достигнат около 1,2 млн. тона.

През изминалата 2013/14 маркетингова година общият износ на слънчоглед бележи ръст от 15% в сравнение с предходната                                         година до  1 042,5 хил.  тона (по

предварителни данни на НСИ), основен фактор             за което  е рекордно  високото

производство от реколта '2013. От тях, 825,7 хил. тона (79%) са насочени към ЕС, а 216,8 хил. тона – към трети страни.

Общата стойност на реализирания през пазарната 2013/2014 година износ на слънчоглед възлиза на 590 427 хил. щ. д., при средна цена от 566 щ.д./тон.

Традиционно, основен партньор са страните от ЕС, формиращи около 79% (825 ,7 хил. тона) от общия износ през годината. Най-големи количества са насочени към Нидерландия (256,2 хил. тона),                                                                              Франция  (182,2  хил.    тона) и

Португалия (111,2 хил. тона). Износът за страни          извън ЕС  възлиза на 216,8 хил.

тона, основно за Турция (140,2 хил. тона).

Поради високото предлагане на слънчоглед в страната за втора поредна година, маркетинговата 2014/15 година се очаква да приключи със сравнително големи крайни наличности от около 268 хил. тона.


  1. Качество на слънчоглед от реколта '2014

По информация на НСЗ към края на м. ноември 2014 г., получените крайни резултати по окачествяването на реколта '2014 от слънчоглед показват, че 76,39% от анализираните проби отговарят на условията на стандарта за качество на слънчогледовото семе, при 55,15% през предходната година (или ръст с 21,24 процентни пункта).

Настоящата година е характерна с високи нива на показателя „маслено съдържание“ при слънчогледа. Окончателните резултати сочат, че 88,91% от анализираните партиди са с масленост не по-малка от 42% (заложената в стандарта), при 72,21% през 2013 г. и 64,6% за 2012 г. Над 45% масленост се отчита при 45,43% от анализираните партиди.

Основните качествени показатели на слънчогледа от реколта '2014 са, както следва:

  • съдържание на влага: Влагата на слънчогледовото семе се движи в диапазона от 4,6% до 15,2%, като установената средна стойност е 6,0% ± 0,8%;
  • масленост: Основната съставна част на слънчогледовото семе са мазнините, за които именно се отглежда културата. Маслеността в анализираните партиди от слънчоглед реколта '2014 година се движи в широкия диапазон от 24,6% до 59,5%, като установената средна стойност е 44,4% ± 2,4%;
  • културни примеси: В анализираните партиди от слънчоглед културните примеси се движат в границите от 0,0% до 7,7%, като установената средна стойност е 0,8% ± 1,3%. През тази година са отчетени най-ниските средни стойности за последните четири години за наличието на културни примеси в анализираните партиди слънчоглед;
  • чужди примеси: В анализираните партиди от слънчоглед чуждите примеси се движат в диапазона от 0,1% до 9,9%, а установената средна стойност на показателя е 2,4% ± 1,4%.


  1. Цени на слънчоглед

Изкупни цени на слънчоглед

През първите три месеца на текущата 2014/15 маркетингова година изкупните цени на маслодайния слънчоглед в страната се движат малко над нивата отпреди една година, под влияние на прогнозите за свиване на световното производство на слънчоглед спрямо предходната година. Все пак, стойностите остават съществено под високите нива, наблюдавани през пазарната 2012/13 година, поради високото глобално предлагане на маслодайни семена за втора поредна година.

По данни на САПИ, средната изкупна цена на слънчогледа за периода септември – ноември 2014 г. е с около 3% по-висока спрямо същия период на предходната маркетингова година. Настоящият сезон стартира при средна изкупна цена за м. септември 2014 г. от 512 лв./тон, с около 13% по-ниска спрямо предходния месец, но все пак с 4% над нивото отпреди една година. През м. октомври средната изкупна цена остава без промяна, а през следващите два месеца се отчита постепенно покачване до средно 551 лв./тон за м. ноември и 608 лв./тон към средата на м. декември, отразяващо тенденцията на световните пазари.

Износни цени на слънчоглед в България и международни цени

По предварителни данни на НСИ, в началото на маркетинговата 2014/15 година се наблюдава понижение на експортните цени на слънчоглед, FOB българско черноморско пристанище, от средно 507 щ. д./тон за м. септември 2014 г. до средно 390 щ. д. за м. октомври 2014 г. Докато през първия месец цената все още е малко над нивото отпреди една година (с 3 щ. д./тон), през м. октомври тя вече е с 13% по-ниска на годишна база. 

Така, българските износни цени се доближават максимално до международните котировки, след като през голяма част от изминалата 2013/14 година ги надхвърляха.

Като цяло, от началото на настоящия пазарен сезон експортните цени на слънчоглед на международните пазари се движат малко под нивата отпреди една година, под влияние на очакваното рекордно високо предлагане на маслодайни семена в световен мащаб (основно в резултат от значително нарастване на производството на соя). Средно за периода септември – ноември 2014 г., цените на слънчоглед в САЩ, FOB Украйна, FOB Аржентина и CIF Ротердам бележат спад с между 7 и 14% на годишна база, като най-съществено е понижението на украинските експортни цени. През м. ноември се наблюдава известно покачване на котировките, но стойностите остават под миналогодишните нива.

През следващите няколко месеца може да се очаква цените на слънчогледа на международните пазари да бъдат подкрепени от прогнозите за намаление на световното производство на слънчоглед през маркетинговата 2014/15. Все пак, котировките вероятно ще продължат да се движат съществено под високите нива от сезон 2012/13 година, тай като глобалното предлагане на слънчоглед се предвижда да остане на сравнително високо за последните години ниво, а общото предлагане на маслодайни семена – дори да надхвърли миналогодишния рекорд.

  1. Световно производство и потребление на слънчоглед

По данни на Департамента по земеделие на САЩ от средата на м. декември 2014 г., световното производство на слънчоглед през пазарната 2014/15 година се прогнозира да се свие с около 7% на годишна база до 39,9 млн. тона, поради комбинацията от намаление както на площите (с 3%), така и на средния добив (с около 4%) в глобален мащаб. При вътрешното потребление на слънчоглед в световен мащаб се предвижда по-слабо намаление спрямо предходната година – с 2%, до 40,4 млн. тона.Към края на 2014/15 година се очаква световните запаси от слънчоглед да се свият до 2,5 млн. тона – с около 730 хил. тона по-малко спрямо година по-рано.
Таблица 3. Световно предлагане и потребление на слънчоглед, хил. тона.

 

2012/13

2013/14

2014/15

прогноза

Производство

35 973

42 874

39 913

Внос

1 306

1 641

1 898

Износ

1 438

1 996

2 106

Вътрешно

потребление

35 806

41 343

40 435

Крайни наличности

2 067

3 243

2 513

Източник: данни на Департамента по земеделие на САЩ от м. декември 2014 г.

Бележка: Вътреобщностната търговия между държавите – членки на ЕС не се счита за внос/износ.

 

 

По данни на Европейската комисия към 18.12.2014 г., производството на слънчоглед в ЕС-28 през маркетинговата 2014/15 година се прогнозира да възлезе на 8 817 хил. тона, с близо 3% по-малко в сравнение с предходната година. Въпреки това, общото предлагане на слънчоглед в ЕС през текущия сезон се предвижда да надхвърли с около 35 хил. тона нивото от предходната година, достигайки 10 093 хил. тона, в резултат от по-високите начални наличности.

Експертите от ЕК прогнозират през пазарната 2014/15 година общото потребление на слънчоглед в ЕС да нарасне с 2% на годишна база, до 9 243 хил. тона, като вътрешното потребление се увеличи с близо 4% (до 8 631 хил. тона), а експортът за трети страни се свие със 17% (до 613 хил. тона). Така, към края на настоящата маркетингова година се предвижда запасите от слънчоглед в Съюза да се свият до 850 хил. тона, при 1 000 хил. тона година по-рано.

По информация на Oil World от началото на м. декември 2014 г., световната преработка на слънчоглед през маркетинговата 2014/15 година се прогнозира да се понижи с около 5% спрямо предходната година, до 36,7 млн. тона. От началото на настоящия сезон е регистриран сериозен ръст на преработката на слънчоглед в

основните страни – производители (Русия и Украйна), което е ключова предпоставка за обилно предлагане на крайни продукти от слънчогледовата преработка през пазарната 2014/15.

Експертите от Oil World очакват производството на слънчоглед от реколта '2014 в Русия да бъде в размер на 9 млн. тона, с 1 млн. тона по-ниско спрямо предходната година. Предвижда се през маркетинговата 2014/15 година общата преработка на слънчоглед в Русия да достигне 8,5 – 8,6 млн. тона, с близо 1 млн. тона по-малко на годишна база, а износът на слънчоглед да се свие до 100 хил. тона, при 140 хил. тона през пазарната 2013/14 година.

Според прогнозите на Oil World, през маркетинговата 2014/15 година производството на слънчоглед в Украйна се очаква да възлезе на 9,8 – 10 млн. тона, с 1 млн. тона по-малко на годишна база. През настоящата 2014/15 година се предвижда общата преработка на слънчоглед в Украйна да се понижи до 9,8 млн. тона, при 10,8 млн. тона през предходната година, а износът от Украйна да остане близък до нивото от изминалия сезон, достигайки около 70 хил. тона.

Вашият коментар