понеделник, юли 15, 2024
0887257707 videnov@abv.bg
МЗХНОВИНИ

Електронни образци на декларациите по чл. 69 и чл. 70 от Закона за ползване на земеделски земи при подаването им на електронен носител

На вниманието на ползвателите на земеделски земи електронни образци на декларациите по чл. 69 и чл. 70 от ППЗСПЗЗ

Инвестициите в агросектора направиха руската пшеница много по-конкурентноспособна

На вниманието на ползвателите на земеделски земи електронни образци на декларациите по чл. 69 и чл. 70 от ППЗСПЗЗ, които могат да ползват при предоставяне на данни на магнитен носител в общинските служби по земеделие за ползваните от тях земи.


Приложени са четири файла, като два от тях представляват образци на декларации, изготвени във формат на Windows Excell (разширение .xls) и два информационни файла с указания за създаване на файлове в единен формат (EF_DEKL_69.doc; EF_DEKL_70.doc ). 1. Формат и ред за създаване и предаване на файлове в единен формат (ЕФ), съдържащи данни за декларации по чл.69, ал.2 от ППЗСПЗЗ за стопанска година, за предаване в Общинските служби по земеделие (ОСЗ) на магнитен носител – ИЗТЕГЛИ ТУК

2. Формат и ред за създаване и предаване на файлове в единен формат (ЕФ), съдържащи данни за декларации по чл.70, ал.2 от ППЗСПЗЗ за стопанска година, за предаване в Общинските служби по земеделие (ОСЗ) на магнитен носител – ИЗТЕГЛИ ТУК

3. Таблица съдържаща данни за декларации по чл.70 –  ИЗТЕГЛИ ТУК

4. Таблица съдържаща данни за декларации по чл.69 – ИЗТЕГЛИ ТУК  Образец на заявление по чл.70 от ППЗСПЗЗ за стопанската 2013-2014 г., одобрен със заповед № РД 46-216 от 22.5.2013 г. на министъра на земеделието и храните103.50 KB

Образец на споразумение, сългасно чл. 37в, ал.2 от ЗСПЗЗ за стопанската 2013-2014 г., одобрен със заповед № РД 46-216 от 22.5.2013 г. на министъра на земеделието и храните59.00 KB

Образец на проект за разпределение на масиви за ползване на земеделски земи, съгласно чл. 72в, ал.4 от ППЗСПЗЗ за стопанската 2013-2014 г., одобрен със заповед № РД 46-216 от 22.5.2013 г. на министъра на земеделието и храните46.50 KB

Образец на приложение към споразумение по чл.37в, ал. 2 от ЗСПЗЗ, одобрен със заповед № РД 46-216 от 22.5.2013 г. на министъра на земеделието и храните22.50 KB

Образец на приложение към разпределение на масиви за ползване на земеделски земи, одобрен със заповед № РД 46-216 от 22.5.2013 г. на министъра на земеделието и храните23.00 KB

Образец на декларация по чл.69 от ППЗСПЗЗ за стопанската 2013-2014 г., одобрен със заповед № РД 46-216 от 22.5.2013 г. на министъра на земеделието и храните71.00 KB

Разяснения по прилагане на чл. 37б и чл. 37в от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) при изготвяне на споразумение за ползването на земеделските земи за стопанската 2012 – 2013г. или тяхното разпределение211.50 KB

Справка за издадените заповеди за замени на земеделски земи по реда на чл. 24г от ЗСПЗЗ и чл. 36 от ППЗСПЗЗ за периода 2006г. – 01.03.2009г.90.00 KB

Допълнение към Справка за издадените заповеди за замени на земеделски земи по реда на чл. 24г от ЗСПЗЗ и чл. 36 от ППЗСПЗЗ за периода 2006г. – 01.03.2009г.37.00 KB

Стратегия за комасация559.28 KB

Не може да се предават файлове от Excel с разширение .XLS, запазват се във формат .CSV по тизи начин:

Формат и ред за създаване и предаване на файлове в единен  формат (ЕФ),

 съдържащи данни за  декларации по чл.69, ал.2 от ППЗСПЗЗ за стопанска година,

за предаване в Общинските служби по земеделие (ОСЗ) на магнитен носител

 

I. Формат на запис от файл, съдържащ данни за имоти и декларатор от декларация  по чл.69, ал.2 от  ППЗСПЗЗ   Поле            Описание на полето                        Максимална дължина           Формат (К-код от номер              (* – задължително се попълва)        (брой знаци)                        номенклатура)   1.                  * Пореден номер                                           5                                 Цифров 2.                  * Номер на имот от КВС                               6                                Символен 3.                  * Площ на имота в дка                                   8                                  Цифров (8.3) 4.                     Категория на имота                                     2                                  Символен (К) 5.                     Начин на трайно ползване                         4                                 Символен (К) 6.                     Местност                                                      20                               Символен 7.                 * Форма на стопанисване на имота               1                                 Символен (К) 8.                     Вид документ за собственост                     3                                 Символен (К) 9.                     Номер на документ за собственост           10                                Символен 10.                   Дата на документ за собственост              10                                Дата (дд.мм.гггг) 11.               *  Декларатор – три имена                             35                                Символен 12.               *  ЕГН/ЛНЧ на декларатор                            10                                Символен 13.               *  л.к. номер/л.п. серия номер                        9                                 Символен 14.               *  л.к./л.п. издаден от МВР гр.                       20                               Символен 15.               *  л.к./л.п. от дата                                            10                               Дата (дд.мм.гггг) 16.                   Адрес гр.(с.) – ЕКАТТЕ                              5                                 Символен 17.                   Адрес ж.к., ул., №, бл., ап. и др.                40                               Символен 18.                   Телефон за връзка                                       15                               Символен 19.               *  Наименование на юрид. лице, ако декларацията е от ЕТ, ТД, ООД и др.       35                               Символен 20.               *  БУЛСТАТ на юрид. лице                           13                               Символен 21.               *  ЕКАТТЕ на землище за имотите                5                                Символен 22.               *  Начална година на стопанска  година        4                                Цифров 23.               *  Дата на декларация                                      10                               Дата (дд.мм.гггг)   II. Ред за създаване на файл в ЕФ и предаването му в ОСЗ . Файлът трябва да бъде текстови (ASCII) файл с кодиране cp-1251/windows-1251, което означава, че  кирилица  е на Windows. Файлът може да се сьздаде с произволен текстови редактор, с програма Excel или с друг софтуер ползван от деклараторите . Името на файла трябва да е на латиница до осем символа. Разширението на файла е добре да бъде .TXT, когато се създава с текстови редактор или произволен софтуер или .CSV, когато се създава с Excel, но може да бъде произволно. Между отделните записи (редове) се поставя стандартен разделител за край на ред на текстов файл – знак за Carriage Return (CR) с последващ знак Line Feed (LF).Тези символи не се виждат при нормален преглед на файла с текстови редактор или отпечатване. Ако файла се създава с текстови редактор тези символи се поставят автоматично при преминаване на нов ред. Ако файла се създава с Excel тези символи се поставят автоматично от Excel при запазване на файла във формат .CSV. Полетата във всеки запис се разделят с разделител, който може да бъде запетая (,) или точка и запетая (;) като след последото поле няма разделител. Разделителят трябва да е един и същ в целия файл. Разделителят не трябва да фигурира в данни от поле – примерно ако разделителят е запетая в полето за адрес на декларатора не трябва да има запетаи в данните за адрес. Също в цифровите полета за площ не може да се ползва запетая като десетична точка.Разделители между отделните полета трябва да се поставят само, ако файла се създава с текстови редактор или друг софтуер. Ако файла се създава с Excel не трябва в полетата да се поставят разделители, тъй като те се поставят автоматично, когато файла се запазва в Excel във формат CSV Comma delimited (*.csv) с командата Save As.   Максималната дьлжина на полетата не трябва да се надхвърля. Когато данните в поле са с по-малка дължина от максималната за полето не е необходимо да се допълват с интервали. Ако в дадено поле няма данни то може да се даде с два долепени разделители – примерно ;; когато файла се сьздава с текстови редактор или друг софтуер, а когато се създава с Excel в полето не трябва да се пише нищо. Запис с пореден номер 1 се смята заглавен. В него освен данните за имот (полета от 1 до 10) се дават и основните данни от декларацията (полета от 11 до 23). Всички останали записи от пореден номер 2 до края на файла трябва да съдържат само данни за имоти (полета от 1 до 10) като полета от 11 до 23 не се попълват, а последния разделител се поставя  след поле номер 10. Преди записа с пореден номер 1 може да има единствено антетка, която не започва с цифри. След последния запис за имот не трябва да има никакви други записи, дори и празни. Ако файлът се създава с програма Excel и в дадена колона има еднаква информация (една и съща категория, един и същ НТП и т.н.) за въведените вече имоти тя може да се въведе еднократно в първата клетка от колоната след което като се “тегли” с мишката долния десен ъгъл на клетката надолу (има едно удебелено “правоъгълниче”) информацията от първата клетка ще се размножи във всички останали клетки от колоната през които е преминал курсорът на мишката.               Ако файлът се създава с програма Excel, след като бъде сьздаден трябва да се запази от програма Excel като файл с разширение . CSV, който е текстови и полетата в него се разделят със запетая (,) или точка и запетая (;). Не може да се предават файлове от Excel с разширение .XLS или други.Запазването на файл създаден с Excel, след като са въведени всички данни за декларацията в таблицата, която предоставяме (DEKL69.XLS) или в таблица със същите полета сьздадена от декларатора става със следните стъпки:                1. Натиска се с левия бутон на мишката възможност с име File, която се намира най-горе в ляво на екрана на програма Excel.                2. От падащото меню, което се отваря се избира възможност Save As …                3. Отваря се прозорец с име Save As, с който се задава на кой диск, в коя директория и с какво име на файл и с какво  разширение да се запазят данните от таблицата.  Долу в средата на този прозорец има възможност с име Save as type:, с която се задава в какъв формат да се запази файла. В дясно на тази възможност има  стрелка сочеща надолу, която трябва да се натисне с левия бутон на мишката за да се отвори падащо меню за избор на формат. От това меню трябва да се избере формат CSV (Comma delimited) (*.csv). Не трябва да се избират формати CSV (Macintosh) (*.csv) и CSV (MS-DOS) (*.csv)! След този избор след името на файла Excel поставя разширение .CSV.                4. Натиска се с левия бутон на мишката бутон Save на прозореца Save As, с което файла се запазва на указания диск и директория сьс здаденото име и разширение CSV. Този файл трябва да се предаде в ОСЗ.               Файлът трябва да съдържа идентични данни с декларацията, която се предава на хартиен носител. Файлът трябва да се предава в ОСЗ на магнитен носител – flash памет или CD заедно с декларацията на хартиен носител.           III. Допълнителни разяснения за полетата в записите на файла в ЕФ. Поле № 1 –  Пореден номер на запис – число от 1 до 99999. Поле № 2 –  Номер на имот от КВС във формат МММППП, където МММ е номер на масив и ППП е номер на парцел. Може да се дава с водещи нули и без водещи нули. Поле № 3 –  Площ на имота в дка във формат от 0.001 до 9999.999. Поле № 4 – Категория на имота –  код от 1 до 10 (арабски цифри) от номенклатура „Категории земя”  от Приложение 1. Поле № 5 – Начин на трайно ползване – код от 1100 до 1929 от номенклатура „Начини на трайно ползване (Единен класификатор на кадастъра)” от Приложение 1. Поле № 6 – Име на местност без кавички в началото и края на името. Поле № 7 – Форма на ползване на имота – код от 1 до 8 от номенклатура „Форми на ползване на имоти” от Приложение 1. Поле № 8 – Вид документ за собственост, с който е придобит имота – код от 1 до 110 от номенклатура „Видове документи за собственост” от Приложение 1. Поле № 9 – Номер на документ за собственост . Поле № 10 – Дата на документ за собственос във формат дд.мм.гггг (примерно 03.05.2001)  . Поле № 11 – Три имена на декларатор – физическо лице. Поле № 12 – ЕГН/ЛНЧ на декларатор (ЛНЧ – личен номер на чужденец). Поле № 13 – Номер на л.к. или серия интервал  номер на л.п. на декларатор Поле № 14 – Име на населено място, където е издадна л.к. или л.п. Поле № 15 – Дата на издаване на л.к. или л.п. във формат дд.мм.гггг (примерно 03.05.2001) . Поле № 16 – Адрес на декларатор – код на населено място от Единен класификатор на административно териториалните и териториални единици (ЕКАТТЕ) . Поле № 17 – Адрес на декларатор – ж.к., ул, № и др. Поле № 18 – Телефон за връзка с декларатора. Поле № 19 – Наименовани на юридическо лице, ако то е собственик  на имотите и декларатора е негов представител. Само в този случай това поле е задължително иначе не се попълва. Поле № 20 – БУЛСТАТ на юридическото лице от поле № 19. Задължително е само, ако има данни в поле № 19, иначе не се попълва. Поле № 21- код от ЕКАТТЕ на землището, в което се намират имотите от декларацията. Поле № 22 – Година определяща началото на стопанска година във формат гггг – примерно за стопанска година 2011/2012 е 2011. Поле № 23 – Дата на декларация от декларацията на хартиен носител  във формат дд.мм.гггг (примерно 03.05.2001). Тази дата трябва да е преди крайния срок 31.05.гггг , където гггг е началната година на стопанската година.   Непопълването или грешното попълване на  полета 21 и 22 ще доведе до неприемане на файла в ОСЗ. Всички данни, за които има информация в програмна система „Регистър на земеделските земи и гори” (КВС) ще бъдат контролирани при приемането на файла в ОСЗ.   За повече подробности може да се обаждате на телефони (02) 877-70-40 или 0878727396.                    

                                                                                                                                                             ПРИЛОЖЕНИЕ 1

НОМЕНКЛАТУРНИ ДАННИ

1. ФОРМИ на СТОПАНИСВАНЕ на имоти   ________________________________ Код – Форма на стопанисване на имот ________________________________ 1 – договор за аренда 2 – договор за наем 3 – договор за съвместна обработка 4 – кооперативна форма 5 – споразумение за ползване 6 – право на ползване 7 – лична обработка от собственик 8 – други   2. КАТЕГОРИИ ЗЕМЯ (неполивни условия)   __________________________________ Код – Категория земя  Бална оценка __________________________________ 1    – I     първа     над 90 бала 2    – II    втора     от 81 до 90 3    – III   трета     от 71 до 80 4    – IV    четвърта  от 61 до 70 5    – V     пета      от 51 до 60 6    – VI    шеста     от 41 до 50 7    – VII   седма     от 31 до 40 8    – VIII  осма      от 21 до 30 9    – IX    девета    от 11 до 20 10   – X     десета    от  0 до 10   3. Начини на ТРАЙНО ПОЛЗВАНЕ (Единен класификатор на кадастъра)   ________________________________________________________ Код  Начин на трайно ползване ________________________________________________________ 1000 ТЕРИТОРИИ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО 1100 Нива 1110 Посевна площ 1111 Полска култура 1112 Зеленчукова култура 1113 Оризище 1114 Оранжерии с трайни конструкции 1119 Друга посевна площ 1120 Цветна градина 1130 Временно неизползувана орна земя 1131 Наводнена орна земя 1132 Орна земя за временни нужди на строителството 1139 Друга временно неизползувана орна земя 1140 Изоставена орна земя 1141 Изоставена орна земя поради маломерност 1142 Силно наклонена и ерозирана орна земя 1143 Трайно преовлажнена орна земя 1144 Засолена орна земя 1145 Изоставена орна земя поради изселване 1146 Унищожена орна земя от промишлени предприятия 1147 Изоставена орна земя покрай ж.п. линии, канали 1149 Друга изоставена орна земя 1150 Затревена нива 1151 Затревена нива 1152 Обработваема земя в пасищен комплекс 1200 Трайни насаждения 1210 Използувана територия,заета с трайни насаждения 1211 Овощни насаждения /нетерасирани/ 1212 Овощни насаждения /терасирани/ 1213 Лозови насаждения /нетерасирани/ 1214 Лозови насаждения /терасирани/ 1215 Етерично маслодайна култура /нетерасирана/ 1216 Етерично маслодайна култура /терасирана/ 1217 Ягодова градина /нетерасирана/ 1218 Ягодова градина /терасирана/ 1220 Друга използвана територия с трайни насаждения 1221 Хмелници 1222 Разсадник 1223 Малинова и касисова градина /нетерасирана/ 1224 Малинова и касисова градина /терасирана/ 1229 Територия, използвана за други трайни насаждения 1230 Изоставена територия за трайни насаждения 1231 Изоставена територия за тр.нас. поради маломерност 1232 Изоставена силно накл. и ерозирани тер. на тр.нас. 1233 Изоставена засолена територия на трайни насаждения 1239 Гори в земеделски земи 1300 Естествена ливада 1310 Използвана естествена ливада 1320 Временно неизползувана естествена ливада 1321 Наводнена естествена ливада 1322 Естествена ливада за врем.нужди на строителството 1329 Временно неизползвана ест.ливада по други причини 1330 Изоставена естествена ливада 1331 Изоставена естествена ливада поради маломерност 1332 Изоставени силно наклонени и ерозирани ест.ливади 1333 Изоставена трайно наводнена естествена ливада 1334 Изоставена засолена естествена ливада 1335 Изоставена естествена ливада поради изселване 1339 Трайно изоставена ест.ливада по други причини 1400 Пасище, мера 1401 Пасище с храсти 1402 Високопланинско пасище 1410 Пасище върху обработваема земя 1420 Пасище върху необработваема земя 1430 Мери 1500 Стопански двор или произв. база на селското стоп. 1510 Машинно-тракторна станция 1520 База за ремонт на селскостопанска техника 1530 Силажовместилище 1540 Ветеринарна лечебница 1550 Склад за обслужване на селското стопанство 1560 Терен зает от хангари и гаражи на сел.ст.техника 1570 Стопански двор 1590 Друга територия заета от произв.бази на сел.стоп. 1600 Животновъден комплекс /ферма/ 1610 Животновъден комплекс и ферма 1611 Кравеферма 1612 Овцеферма 1613 Птицеферма 1619 Друг животновъден комплекс 1700 Полски път 1710 Полски път 1720 Прокар 1900 Друга територия, заета от селското стопанство 1910 Селскостопанско летище 1920 Друга територия заета от селско стопанство 1921 Изградено торище 1922 Xpacти 1929 Друга територия заета от селско стопанство         4. ДОКУМЕНТИ за СОБСТВЕНОСТ   ________________________________________________________________________ Код – Документ, представляващ основание за вписване в регистъра ! отменено основание за документ, * невалиден (отпаднал) документ ________________________________________________________________________ 1 – Решение по чл.14,ал.1,т.1 от ЗСПЗЗ /чл.18ж,ал.1 от ППЗСПЗЗ/ за възстановяване на право на собственост в стари реални граници 2 – Решение по чл.17, ал.1 от ЗСПЗЗ /чл.27 от ППЗСПЗЗ/ за възстановяване на правото на собственост с план за земеразделяне 3 – Констативен нотариален акт, издаден въз основа на решения по ЗСПЗЗ/ЗВСГЗГФ 4 – Решение по чл.27а от ППЗСПЗЗ за обезщетяване със земи придружено със скица 5 – Решение за оземляване с предимство по чл.42 от ППЗСПЗЗ 6 – Решение за оземляване чрез търг по чл.43 от ППЗСПЗЗ 7 – Решение за възстановяване на право на собственост на основание на съдебно решение по чл.11, ал.2 от ЗСПЗЗ 8 – Решение въз основа на заповед на Министъра по чл.24,ал.2 от ЗСПЗЗ за определяне на земите на НП и други организации 9 – Съдебно решение, постановено по чл.14, ал.4 от ЗСПЗЗ за възстановяване на право на собственост 10 – Нотариален акт за продажба 11 – Нотариален акт за замяна 12 – Нотариален акт за дарение 13 – Нотариален акт за прехвърляне срещу задължение за издръжка и гледане 14 – Съдебно решение, заместващо акт за продажба 15 – Съдебно решение, заместващо акт за замяна 16 – Съдебно решение, заместващо акт за дарение 17 – Съдебно решение, заместващо акт за прехвърляне срещу задължение за издръжка и гледане 18 – Договор за делба на имот с нотариално заверени подписи 19 – Съдебно – разделителен протокол 20 – Констативен нотариален акт,издаден въз основа на договор за делба 21 * Спогодба по спор относно акт за отказ от собственост-чл.100 от ЗС 22 – Договор за продажба на наследство 23 – Отказ от право на собственост по чл.100 от ЗС с нотариално заверен подпис 24 – Съдебно решение, констатиращо съществуването на нотариален акт за продажба 25 – Съдебно решение, констатиращо съществуването на нотариален акт за замяна 26 – Съдебно решение, констатиращо съществуването на нотариален акт за дарение 27 – Съдебно решение, констатиращо съществуването на нотариален акт за прехвърляне срещу задължение за издръжка и гледане 28 – Съдебно решение, констатиращо съществуването на договор за делба 29 – Съдебно решение, констатиращо съществуването на съдебно – разделителен протокол 30 – Съдебно решение, констатиращо съществуването на спогодба по спор относно акт за отказ от собственост 31 – Съдебно решение, констатиращо съществуването на договор за продажба на наследство 32 – Съдебно решение, констатиращо съществуването на акт за отказ от наследство 33 – Договор за замяна на земеделска земя от ДПФ със земя на граждани и юридически лица – чл. 36 от ППЗСПЗЗ 34 – Договор за замяна на земеделски земи от ОПФ със земи на граждани и юридически лица- чл.36 от ППЗСПЗЗ 35 – Договор за продажба на земеделска земя от ДПФ на граждани и юридически лица по реда на чл.27, ал.6, т.1 от ЗСПЗЗ 36 – Договор за продажба на земеделска земя от ОПФ на граждани и юридически лица 37 – Решение на общинския съвет и договор за замяна 38 * Заповед на Министъра на земеделието и договор за замяна на земи от ДПФ със земи на граждани и юридически лица – чл.36 от ППЗСПЗЗ 39 – Заповед,отменяща или изменяща заповед на Министъра на земеделието за определяне земи на държавни организации по чл.24,ал.2 от ЗСПЗЗ 40 – Извлечение от дружествени договори за внасяне на право на собственост в търговско дружество – чл.73 ТЗ 41 – Декларация за внасяне право на собственост в акционерно дружество 42 – Договор за прехвърляне на предприятие, в което има право на собственост върху земеделски земи и гори – чл.16, ал.4 от ТЗ 43 – Акт за внасяне на земеделски земи и гори в кооперация – чл.31 ЗК 44 – Нотариален акт за собственост върху недвижим имот, придобит по наследство 45 – Нотариален акт за собственост върху недвижим имот, придобит по завещание 46 – Нотариален акт за собственост върху недвижим имот, придобит по давност 47 – Договор за продажба на земеделска земя от граждани и юридически лица на държавата 48 – Постановление на съдия-изпълнителя по чл.384 от ГПК или на съда по несъстоятелността по чл.717, ал.2 от ТЗ 49 – Молба по чл.26 от Наредба 49 за поддържане и осъвременяване на картата на възстановената собственост 50 – Договор за продажба на земеделски земи по чл.27, ал.6 от ЗСПЗЗ 51 ! Съдебно решение със скица по чл.17, ал.9 от ЗСПЗЗ 52 – Решение по чл.14, ал.6 от ЗСПЗЗ за имоти в стари реални (възстановими) граници 53 – Решение по чл.14, ал.7 от ЗСПЗЗ за имоти в стари реални (възстановими) граници 54 – Съдебно решение по чл.14, ал.8 от ЗСПЗЗ за имоти в стари реални (възстановими) граници 55 – Решение въз основа на съдебно решение постановено по чл.14, ал.4 от ЗСПЗЗ 56 – Съдебно решение по чл.14, ал.3 от ЗСПЗЗ за имоти в стари реални (възстановими) граници 57 – Решение /протокол/ на общинския съвет за предоставяне земя от ОПФ за обезщетяване по чл.19б, ал.2 от ППЗСПЗЗ 58 – Протокол  за предоставяне земи за стопанисване от общината по чл.19 от ЗСПЗЗ 59 – Акт за частна държавна собственост (при първоначална регистрация) 60 – Акт за частна държавна собственост 61 – Съдебно решение по чл.25, ал.6 от ППЗСПЗЗ със скица 62 – Акт за частна общинска собственост 63 – Акт за публична държавна собственост (при първоначална регистр.) 64 – Акт за публична общинска собственост 65 – Решение по чл.13, ал.5 от ЗВСГЗГФ 66 – Решение по чл.14, ал.6 от ЗВСГЗГФ 67 – Решение по Ц 8 от ПЗР на ЗВСГЗГФ 68 – Решение по чл.7, ал.4 от ЗВСГЗГФ 69 – Решение по чл.7, ал.9 от ЗВСГЗГФ 70 – Решение по чл.13, ал.2 от ЗВСГЗГФ 71 – Съдебно решение по чл.13, ал.8 от ЗВСГЗГФ 72 – Решение по чл.13, ал.9 от ЗВСГЗГФ 73 – Решение по чл.13, ал.10 от ЗВСГЗГФ 74 – Решение по чл.13, ал.15 от ЗВСГЗГФ 75 – Съдебно решение по чл.13, ал.6 от ЗВСГЗГФ 76 – Съдебно решение по чл.13, ал.9 от ЗВСГЗГФ 77 – Съдебно решение по чл.13, ал.10 от ЗВСГЗГФ 78 – Съдебно решение по чл.14, ал.8 от ЗВСГЗГФ 79 – Констативен нотариален акт по чл.13а, ал.1, т.1 и 2 от ЗВСГЗГФ 80 ! Договор за продажба на гори и земи от ДГФ срещу ПКБ при условията на чл.7, ал.3 от ЗГ и чл.9, ал.8 от ППЗГ 81 ! Решение по чл.27 от ППЗСПЗЗ за причисляване на земеделски земи към ДПФ срещу ПКБ по чл.27б, ал.4 от ППЗСПЗЗ 82 – Решение по чл.27а от ППЗСПЗЗ за обезщетяване придружено със скица въз основа на решение по чл.19, ал.17, т.1 от ППЗСПЗЗ 83 – Решение по чл.13, ал.6 от ЗВСГЗГФ 84 – Договор за продажба по чл.34, ал.4 от ЗОС 85 – Договор за продажба по чл.48 от ЗДС 86 – Договор за замяна по чл.34, ал.2 от ЗОС 87 – Договор за замяна по чл.45, ал.2 от ЗДС 88 – Съдебно решение за отчуждаване по ЗДС 89 – Съдебно решение за отчуждаване по ЗОС 90 – Протокол  за предоставяне земи за стопанисване от общината по чл.18д, ал.5 от ППЗСПЗЗ 91 – Договор за замяна на земеделска земя от ДПФ със земя на граждани и юридически лица – чл.36 от ППЗСПЗЗ и чл.37д от ЗСПЗЗ 92 – Договор за замяна на земеделски земи от ОПФ със земи на граждани и юридически лица – чл.36 от ППЗСПЗЗ и чл.37д от ЗСПЗЗ 93 – Договор за продажба на земеделска земя от ДПФ на граждани и юридически лица на основание чл.37д от ЗСПЗЗ 94 – Договор за продажба на земеделска земя от ОПФ на граждани и юридически лица на основание чл.37д от ЗСПЗЗ 95 – Договор за продажба на площи от ДГФ, съгласно 123 от ПЗР на ЗГ 96 – Договор за замяна по реда на чл.45, ал.10 от ППЗСПЗЗ 97 – Договор за замяна земи от ДПФ за комасирани имоти 98 – Договор за замяна по реда на чл.27, ал.6, т.3 от ЗСПЗЗ 99 – Договор за замяна по реда на чл. 53 от ППЗОЗЗ 100 – Решение на общинския съвет за замяна земи от ОПФ по реда на чл.24г, ал.9 от ЗСПЗЗ 101 – Заповед на кмета за отчуждаване на имот за общински нужди по ЗОС 102 – Заповед на областния управител за отчуждаване на имот за държавни нужди по ЗДС 103 – Спогодба по чл.125 от ГПК при извършване на съдебна делба 104 – Акт за изключителна държавна собственост 105 – Договор за замяна на гори и земи от ГФ – частна държавна собств., собственост на физически, юрид. лица и общини по чл.15б от ЗГ 106 – Договор за покупко-продажба на недвижим имот по чл.24, ал.1 ЗСПЗЗ 107 – Съдебно решение на основание чл.124 от ГПК за признаване на право на собственост 108 – Заповед на директора на ОД „Земеделие“ по чл.45в, ал.7 от ППЗСПЗЗ одобряваща протоколно решение на комисията по чл.19,ал.2 от ЗСПЗЗ 109 – Решение за причисляване на земеделски земи към ДПФ/ОПФ при отземляване на основание чл.23, ал.2 от ЗСПЗЗ 110 – Решение за оземляване по чл.20 от ЗСПЗЗ и чл.21, ал.6 от НОБМГ 111 – Договор за замяна на земеделска земя с цел комасация  

ВЪЗМОЖНИ НЕРЕДНОСТИ УСТАНОВЯВАНИ ПРИ ПРОВЕРКА НА ПРИЕМАН ФАЙЛ

С ДАННИ ЗА ДЕКЛАРАЦИЯ по чл.69, ал.2 от ППЗСПЗЗ

  Забележки: Нередности завършващи с „!“ са фатални грешки  и съответните имоти не се приемат в системата.  Нередности завършващи с „.“ са формални грешки и имат информативен характер. Система FRZPK e „Регистър на земеделските земи и гори“ (КВС) в ОСЗ.   Описание на некоректни данни за целия файл, при които той не се приема:   1. Във файла полетата не са разделени с „;“ или с „,“! 2. Във файла няма запис с порден номер 1! 3. Файлът е за декларация за землище с друго ЕКАТТЕ! 4. Файлът е за декларация за друга стопанска година!   Описание на некоректни основни данни от декларация:   1. Дата на декларация след крайния срок 31.05.ХХХХ. 2. Няма име на декларатор подаващ декларацията. 3. Няма ЕГН на декларатор подаващ декларацията. 4. Грешен ЕГН на декларатор подаващ декларацията. 5. Няма л.к. номер/л.п. серия номер на декларатор. 6. Няма град на издаване на л.к./л.п. на декларатор. 7. Няма дата на издава/ppЗабележки: Нередности завършващи с „!“ са фатални грешки  и съответните имоти не се приемат в системата.  Нередности завършващи с „.“ са формални грешки и имат информативен характер. Система FRZPK e „Регистър на земеделските земи и гори“ (КВС) в ОСЗ.не на л.к./л.п. на декларатор. 8. Няма ЕКАТТЕ зp pа местоживеене на декларатор. 9. Грешен ЕКАТТЕ за местоживеене на декларатор. 10. Има БУЛСТАТ на юрид. лице, а няма име на юрид. л. 11. Грешен БУЛСТАТ на юрид. лице от декларацията. 12. Има име на юрид. лице, а няма БУЛСТАТ на юрид. л.   Описание на некоректни данни за имоти от декларация:   1. Номерът по ред не отговаря на номера на реда. 2. Няма номер на имот! 3. Номерът на имота не е число по-голямо от 0! 4. Вътре в номера на имота има празни позиции! 5. Номер на парцел 000 в номера на имот! 6. Имотът вече фигурира в декларация с вх.Х ХХХХХ. 7. Имотът не фигурира в регистър имоти на с-ма FRZPK. 8. Обща площ от тази и др. декл. ще стане > от имота! 9. Имотът е проектен в регистър имоти на с-ма FRZPK. 10. Имотът е закрит в регистър имоти на с-ма FRZPK. 11. Имотът не е в ССФ в с-ма FRZPK. 12. Имотът е с НТП за неземеделска земя в с-ма FRZPK. 23. Няма площ на имота – взема се от с-ма FRZPK. 14. Декларирана площ по-голяма от имота в с-ма FRZPK. 15. Декларирана площ по-малка от имота в с-ма FRZPK. 16. Декларирана площ на имота над 9999.999 дка. 17. Грешен код за категория на имота. 18. Категорията на имота е различна в с-ма FRZPK. 19. Грешен код за НТП на имота. 20. НТП на имота е различен в с-ма FRZPK. 21. Местността на имота не съвпада със с-ма FRZPK. 22. Няма код за форма на ползване на имота. 23. Грешен код за форма на ползване на имота. 24. Няма код за вид документ за собственост на имота. 25. Грешен код за вид документ за собственост на имот. 26. Няма дата на документ за собственост на имота.  

Формат и ред за създаване и предаване на файлове в единен  формат (ЕФ),

 съдържащи данни за  декларации по чл.70, ал.2 от ППЗСПЗЗ за стопанска година,

за предаване в Общинските служби по земеделие (ОСЗ) на магнитен носител

 

I. Формат на запис от файл, съдържащ данни за имоти и декларатор от декларация  по чл.70, ал.2 от  ППЗСПЗЗ Поле            Описание на полето                        Максимална дължина           Формат (К-код от номер       (* – задължително се попълва)                (брой знаци)                       номенклатура)   1.                  * Пореден номер                                           5                                 Цифров 2.                  * Номер на имот от КВС                                6                               Символен 3.                  * Площ на имота в дка                                   8                                  Цифров (8.3) 4.                     Ползвана площ от имота (ако се                8                                  Цифров (8.3) ползват ид. части в дка) 5.                     Категория на имота                                     2                                  Символен (К) 6.                     Начин на трайно ползване                         4                                 Символен (К) 7.                     Местност                                                      20                               Символен 8.                 *  Вид договор за ползване на имота            1                                  Символен (К) 9.                     Номер на договор                                        10                                Символен 10.               *  Дата на договор                                           10                                Дата (дд.мм.гггг) 11.               *  Срок на договор в години                        3                                  Цифров 12.                   Номер на договор за пренаемане/ преарендоване                                             10                                Символен 13.                   Дата на договор за пренаемане/ преарендоване                                             10                                Дата (дд.мм.гггг) 14.                   Срок на договор за пренаемане/ преарендоване в години                             3                                 Цифров 15.               *  Декларатор – три имена                              35                               Символен 16.               *  ЕГН/ЛНЧ на декларатор                             10                               Символен 17.               *  л.к. номер/л.п. серия номер                         9                                Символен 18.               *  л.к./л.п. издаден от МВР гр.                       20                              Символен 19.               *  л.к./л.п. от дата                                             10                               Дата (дд.мм.гггг) 20.                   Адрес гр.(с.) – ЕКАТТЕ                               5                                 Символен 21.                   Адрес ж.к., ул., №, бл., ап. и др.                 40                               Символен 22.                   Телефон за връзка                                        15                               Символен 23.               *  Наименование на юрид. лице, ако декларацията е от ЕТ, ТД, ООД и др.        35                               Символен 24.               *  БУЛСТАТ на юрид. лице                            13                                Символен 25.               *  ЕКАТТЕ на землище за имотите                5                                  Символен 26.               *  Начална година на стопанска  година        4                                  Цифров 27.               *  Дата на декларация                                      10                               Дата (дд.мм.гггг) II. Ред за създаване на файл в ЕФ и предаването му в ОСЗ . Файлът трябва да бъде текстови (ASCII) файл с кодиране cp-1251/windows-1251, което означава, че  кирилица  е на Windows. Файлът може да се сьздаде с произволен текстови редактор, с програма Excel или с друг софтуер ползван от деклараторите . Името на файла трябва да е на латиница до осем символа. Разширението на файла е добре да бъде .TXT, когато се създава с текстови редактор или произволен софтуер или .CSV, когато се създава с Excel, но може да бъде произволно. Между отделните записи (редове) се поставя стандартен разделител за край на ред на текстов файл – знак за Carriage Return (CR) с последващ знак Line Feed (LF).Тези символи не се виждат при нормален преглед на файла с текстови редактор или отпечатване. Ако файла се създава с текстови редактор тези символи се поставят автоматично при преминаване на нов ред. Ако файла се създава с Excel тези символи се поставят автоматично от Excel при запазване на файла във формат .CSV. Полетата във всеки запис се разделят с разделител, който може да бъде запетая (,) или точка и запетая (;) като след последото поле няма разделител. Разделителят трябва да е един и същ в целия файл. Разделителят не трябва да фигурира в данни от поле – примерно ако разделителят е запетая в полето за адрес на декларатора не трябва да има запетаи в данните за адрес. Също в цифровите полета за площ не може да се ползва запетая като десетична точка.Разделители между отделните полета трябва да се поставят само, ако файла се създава с текстови редактор или друг софтуер. Ако файла се създава с Excel не трябва в полетата да се поставят разделители, тъй като те се поставят автоматично, когато файла се запазва в Excel във формат CSV Comma delimited (*.csv) с командата Save As.   Максималната дьлжина на полетата не трябва да се надхвърля. Когато данните в поле са с по-малка дължина от максималната за полето не е необходимо да се допълват с интервали. Ако в дадено поле няма данни то може да се даде с два долепени разделители – примерно ;; когато файла се сьздава с текстови редактор или друг софтуер, а когато се създава с Excel в полето не трябва да се пише нищо. Запис с пореден номер 1 се смята заглавен. В него освен данните за имот (полета от 1 до 14) се дават и основните данни от декларацията (полета от 15 до 27). Всички останали записи от пореден номер 2 до края на файла трябва да съдържат само данни за имоти (полета от 1 до 14) като полета от 15 до 27 не се попълват, а последния разделител се поставя  след поле номер 14. Преди записа с пореден номер 1 може да има единствено антетка, която не започва с цифри. След последния запис за имот не трябва да има никакви други записи, дори и празни. Ако файлът се създава с програма Excel и в дадена колона има еднаква информация (една и съща категория, един и същ НТП и т.н.) за въведените вече имоти тя може да се въведе еднократно в първата клетка от колоната след което като се “тегли” с мишката долния десен ъгъл на клетката надолу (има едно удебелено “правоъгълниче”) информацията от първата клетка ще се размножи във всички останали клетки от колоната през които е преминал курсорът на мишката.               Ако файлът се създава с програма Excel, след като бъде сьздаден трябва да се запази от програма Excel като файл с разширение . CSV, който е текстови и полетата в него се разделят със запетая (,) или точка и запетая (;). Не може да се предават файлове от Excel с разширение .XLS или други.Запазването на файл създаден с Excel, след като са въведени всички данни за декларацията  в таблицата, която предоставяме (DEKL70.XLS) или в таблица със същите полета сьздадена от декларатора става със следните стъпки:                1. Натиска се с левия бутон на мишката възможност с име File, която се намира най-горе в ляво на екрана на програма Excel.                2. От падащото меню, което се отваря се избира възможност Save As …                3. Отваря се прозорец с име Save As, с който се задава на кой диск, в коя директория и с какво име на файл и с какво  разширение да се запазят данните от таблицата.  Долу в средата на този прозорец има възможност с име Save as type:, с която се задава в какъв формат да се запази файла. В дясно на тази възможност има  стрелка сочеща надолу, която трябва да се натисне с левия бутон на мишката за да се отвори падащо меню за избор на формат. От това меню трябва да се избере формат CSV (Comma delimited) (*.csv). Не трябва да се избират формати CSV (Macintosh) (*.csv) и CSV (MS-DOS) (*.csv)! След този избор след името на файла Excel поставя разширение .CSV.                4. Натиска се с левия бутон на мишката бутон Save на прозореца Save As, с което файла се запазва на указания диск и директория сьс здаденото име и разширение CSV. Този файл трябва да се предаде в ОСЗ.               Файлът трябва да съдържа идентични данни с декларацията, която се предава на хартиен носител. Когато деклараторът е физическо лице, той попълва своите лични данни за декларатор (полета от 15 до 22) и не попълва нищо в данните за наименование и БУЛСТАТ на юридическо лице (полета 23 и 24). Когато ползвателят е юридическо лице за декларатор трябва да се въведат личните данни на лицето (полета от 15 до 22), което подписва декларацията на хартиен носител (управител или упълномощено от него лице). Когато декларацията ще се отпечатва в ОСЗ за декларатор трябва да са данните на лицето, което предава файла в ОСЗ, и което ще се подпише на отпечатаната в ОСЗ декларация. В полета 23 и 24 се вьвеждат наименование и БУЛСТАТ на юридическото лице. Файлът трябва да се предава в ОСЗ на магнитен носител – flash памет или CD заедно с декларацията на хартиен носител.   III. Допълнителни разяснения за полетата в записите на файла в ЕФ. Поле № 1 –  Пореден номер на запис – число от 1 до 99999. Поле № 2 –  Номер на имот от КВС във формат МММППП, където МММ е номер на масив и ППП е номер на парцел. Може да се дава с водещи нули и без водещи нули. Поле № 3 –  Площ на целия имота в дка във формат от 0.001 до 9999.999. Поле № 4  – Ползвана площ в дка във формат от 0.001 до 9999.999. Попълва се само, ако договора е сключен за площ по-малка от площта на целия имот, в противен случай се оставя празно. Поле № 5 – Категория на имота –  код от 1 до 10 (арабски цифри) от номенклатура „Категории земя”  от Приложение 1. Ако имота има няколко категории се задава само преобладаващата категория! Поле № 6 – Начин на трайно ползване – код от 1100 до 1929 от номенклатура „Начини на трайно ползване (Единен класификатор на кадастъра)” от Приложение 1. Поле № 7 – Име на местност без кавички в началото и края на името. Поле № 8 – Вид договор за ползване на имота – код от 1 до 3 от номенклатура „Видове договори за ползване” от Приложение 1. Поле № 9 – Номер на договор, ако има такъв. Поле № 10 – Дата на договор във формат дд.мм.гггг (примерно 03.05.2001). Поле № 11- Срок на договор – число от 1 до 999. Поле № 12 – Номер на договор за пренаемане/преарендоване, само ако има такъв . Поле № 13 – Дата на договор за пренаемане/преарендоване, само ако има такъв във формат дд.мм.гггг (примерно 03.05.2001)  . Поле № 14 – Срок на договор за пренаемане/преарендоване, само ако има такъв – число от 1 до       999. Поле № 15 – Три имена на декларатор – физическо лице. Поле № 16 – ЕГН/ЛНЧ на декларатор (ЛНЧ – личен номер на чужденец). Поле № 17 – Номер на л.к. или серия интервал  номер на л.п. на декларатор Поле № 18 – Име на населено място, където е издадна л.к. или л.п. Поле № 19 – Дата на издаване на л.к. или л.п. във формат дд.мм.гггг (примерно 03.05.2001) . Поле № 20 – Адрес на декларатор – код на населено място от Единен класификатор на административно териториалните и териториални единици (ЕКАТТЕ) . Поле № 21 – Адрес на декларатор – ж.к., ул, № и др. Поле № 22 – Телефон за връзка с декларатора. Поле № 23 – Наименовани на юридическо лице, ако то е наемател/арендатор по договорите за ползване на имотите и декларатора е негов представител. Само в този случай това поле е задължително иначе не се попълва. Поле № 24 – БУЛСТАТ на юридическото лице от поле № 23. Задължително е само, ако има данни в поле № 23, иначе не се попълва. Поле № 25- код от ЕКАТТЕ на землището, в което се намират имотите от декларацията. Поле № 26 – Година определяща началото на стопанска година във формат гггг – примерно за стопанска година 2011/2012 трябва да се въвевде 2011. Поле № 27 – Дата на декларация от декларацията на хартиен носител  във формат дд.мм.гггг (примерно 03.05.2001). Тази дата трябва да е преди крайния срок 31.05.гггг , където гггг е началната година на стопанската година. Непопълването или грешното попълване на  полета 25 и 26 ще доведе до неприемане на файла в ОСЗ. Всички данни, за които има информация в програмна система „Регистър на земеделските земи и гори” (КВС) ще бъдат контролирани при приемането на файла в ОСЗ. За повече подробности може да се обаждате на телефони (02) 877-70-40 или 0878727396.                                                                                              

                                                                                                                                                             ПРИЛОЖЕНИЕ 1

НОМЕНКЛАТУРНИ ДАННИ

1. ВИДОВЕ ДОГОВОРИ за ПОЛЗВАНЕ на имоти _____________________________________ Код – Вид договор за ползване на имот _____________________________________ 1     – договор за аренда 2     – договор за наем 3     – договор за съвместна обработка     2. КАТЕГОРИИ ЗЕМЯ (неполивни условия)   __________________________________ Код – Категория земя  Бална оценка __________________________________ 1   –  I     първа     над 90 бала 2   –  II    втора     от 81 до 90 3   – III   трета     от 71 до 80 4   – IV    четвърта  от 61 до 70 5   – V     пета      от 51 до 60 6   – VI    шеста     от 41 до 50 7   – VII   седма     от 31 до 40 8   – VIII  осма      от 21 до 30 9   – IX    девета    от 11 до 20 10  – X     десета    от  0 до 10     3. Начини на ТРАЙНО ПОЛЗВАНЕ (Единен класификатор на кадастъра)   ________________________________________________________ Код  Начин на трайно ползване ________________________________________________________ 1000 ТЕРИТОРИИ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО 1100 Нива 1110 Посевна площ 1111 Полска култура 1112 Зеленчукова култура 1113 Оризище 1114 Оранжерии с трайни конструкции 1119 Друга посевна площ 1120 Цветна градина 1130 Временно неизползувана орна земя 1131 Наводнена орна земя 1132 Орна земя за временни нужди на строителството 1139 Друга временно неизползувана орна земя 1140 Изоставена орна земя 1141 Изоставена орна земя поради маломерност 1142 Силно наклонена и ерозирана орна земя 1143 Трайно преовлажнена орна земя 1144 Засолена орна земя 1145 Изоставена орна земя поради изселване 1146 Унищожена орна земя от промишлени предприятия 1147 Изоставена орна земя покрай ж.п. линии, канали 1149 Друга изоставена орна земя 1150 Затревена нива 1151 Затревена нива 1152 Обработваема земя в пасищен комплекс 1200 Трайни насаждения 1210 Използувана територия,заета с трайни насаждения 1211 Овощни насаждения /нетерасирани/ 1212 Овощни насаждения /терасирани/ 1213 Лозови насаждения /нетерасирани/ 1214 Лозови насаждения /терасирани/ 1215 Етерично маслодайна култура /нетерасирана/ 1216 Етерично маслодайна култура /терасирана/ 1217 Ягодова градина /нетерасирана/ 1218 Ягодова градина /терасирана/ 1220 Друга използвана територия с трайни насаждения 1221 Хмелници 1222 Разсадник 1223 Малинова и касисова градина /нетерасирана/ 1224 Малинова и касисова градина /терасирана/ 1229 Територия, използвана за други трайни насаждения 1230 Изоставена територия за трайни насаждения 1231 Изоставена територия за тр.нас. поради маломерност 1232 Изоставена силно накл. и ерозирани тер. на тр.нас. 1233 Изоставена засолена територия на трайни насаждения 1239 Гори в земеделски земи 1300 Естествена ливада 1310 Използвана естествена ливада 1320 Временно неизползувана естествена ливада 1321 Наводнена естествена ливада 1322 Естествена ливада за врем.нужди на строителството 1329 Временно неизползвана ест.ливада по други причини 1330 Изоставена естествена ливада 1331 Изоставена естествена ливада поради маломерност 1332 Изоставени силно наклонени и ерозирани ест.ливади 1333 Изоставена трайно наводнена естествена ливада 1334 Изоставена засолена естествена ливада 1335 Изоставена естествена ливада поради изселване 1339 Трайно изоставена ест.ливада по други причини 1400 Пасище, мера 1401 Пасище с храсти 1402 Високопланинско пасище 1410 Пасище върху обработваема земя 1420 Пасище върху необработваема земя 1430 Мери 1500 Стопански двор или произв. база на селското стоп. 1510 Машинно-тракторна станция 1520 База за ремонт на селскостопанска техника 1530 Силажовместилище 1540 Ветеринарна лечебница 1550 Склад за обслужване на селското стопанство 1560 Терен зает от хангари и гаражи на сел.ст.техника 1570 Стопански двор 1590 Друга територия заета от произв.бази на сел.стоп. 1600 Животновъден комплекс /ферма/ 1610 Животновъден комплекс и ферма 1611 Кравеферма 1612 Овцеферма 1613 Птицеферма 1619 Друг животновъден комплекс 1700 Полски път 1710 Полски път 1720 Прокар 1900 Друга територия, заета от селското стопанство 1910 Селскостопанско летище 1920 Друга територия заета от селско стопанство 1921 Изградено торище 1922 Xpacти 1929 Друга територия заета от селско стопанство          

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

 

 

ВЪЗМОЖНИ НЕРЕДНОСТИ УСТАНОВЯВАНИ ПРИ ПРОВЕРКА НА ПРИЕМАН ФАЙЛ В ЕДИНЕН ФОРМАТ СЪДЪРЖАЩ ДАННИ ОТ ДЕКЛАРАЦИИ ПО чл.70, ал.2 ППЗСПЗЗ

  Забележки:  Нередности завършващи с „!“ са фатални грешки и съответните имоти не се приемат в системата.                Нередности завършващи с „.“ са формални грешки и имат информативен характер.  Система FRZPK e „Регистър на земеделските земи  и гори“ (КВС) в ОСЗ.   Описание на некоректни данни за целия файл, при които той не  се приема:   1. Във файла полетата не са разделени с „;“ или с „,“! 2. Във файла няма запис с порден номер 1! 3. Файлът е за декларация за землище с друго ЕКАТТЕ! 4. Файлът е за декларация за друга стопанска година!   Описание на некоректни основни данни от декларация:   1. Дата на декларация след крайния срок 31.05.ХХХХ. 2. Няма име на декларатор подаващ декларацията. 3. Няма ЕГН на декларатор подаващ декларацията. 4. Грешен ЕГН на декларатор подаващ декларацията. 5. Няма л.к. номер/л.п. серия номер на декларатор. 6. Няма град на издаване на л.к./л.п. на декларатор. 7. Няма дата на издаване на л.к./л.п. на декларатор. 8. Няма ЕКАТТЕ за местоживеене на декларатор. 9. Грешен ЕКАТТЕ за местоживеене на декларатор. 10. Има БУЛСТАТ на юрид. лице, а няма име на юрид. л. 11. Грешен БУЛСТАТ на юрид. лице от декларацията. 12. Има име на юрид. лице, а няма БУЛСТАТ на юрид. л.   Описание на некоректни данни за имоти от декларация:   1. Номерът по ред не отговаря на номера на реда. 2. Няма номер на имот! 3. Номерът на имота не е число по-голямо от 0! 4. Вътре в номера на имота има празни позиции! 5. Номер на парцел 000 в номера на имот! 6. Имотът вече фигурира в декларация с вх.№ ХХХХХ. 7. Имотът не фигурира в регистър имоти на с-ма FRZPK. 8. Обща площ от тази и др. декл. ще стане > от имота! 9. Имотът е проектен в регистър имоти на с-ма FRZPK. 10. Имотът е закрит в регистър имоти на с-ма FRZPK. 11. Имотът не е в ССФ в с-ма FRZPK. 12. Имотът е с НТП за неземеделска земя в с-ма FRZPK. 13. Няма площ на имота – взема се от с-ма FRZPK. 14. Декларирана площ по-голяма от имота в с-ма FRZPK. 15. Декларирана площ по-малка от имота в с-ма FRZPK. 16. Декларирана площ на имота над 9999.999 дка. 17. Грешен код за категория на имота. 18. Категорията на имота е различна в с-ма FRZPK. 19. Грешен код за НТП на имота. 20. НТП на имота е различен в с-ма FRZPK. 21. Местността на имота не съвпада със с-ма FRZPK. 22. Няма код за вид договор за ползване на имота. 23. Грешен код за вид договор за ползване на имота. 24. Няма дата на договор за ползване на имота. 25. Няма срок на договор за ползване на имота.      

Вашият коментар