петък, май 14, 2021
0887257707 videnov@abv.bg
МЗХНОВИНИ

Информация от дирекция „Държавни помощи и регулации”

Държавната помощ за инвестиции в земеделските стопанства чрез преотстъпване на корпоративен данък

Инвестициите в агросектора направиха руската пшеница много по-конкурентноспособна

По т. 5 Предложение за обсъждане на възможности за държавни помощи за намалена ставка на акциза и преотстъпен данък за земеделски производители

Държавната помощ за инвестиции в земеделските стопанства чрез преотстъпване на корпоративен данък

В новото законодателство в областта на държавните помощи за следващия програмен период 2015-2020 г., е предвидено да се запази подпомагането от този тип.

Във тази връзка, към момента са изпратени две писма до Министерството на финансите, с които се изразява становището на министъра на земеделието и храните, че е необходимо да се направят съответните законодателни промени в ЗКПО, с оглед предоставяне възможност на земеделските производители да се възползват от данъчното облекчение и през следващия програмен период 2015-2020 г.

Новите правила за държавните помощи се очаква да влязат в сила най-рано след 1 юли 2014 г., когато ще е възможно евентуално да се нотифицира нова схема за преотстъпване на корпоративен данък или да се удължи срока на съществуващата.

Държавна помощ „Намалена акцизна ставка върху газьола, използван при първично производство в земеделието”

Министерство на земеделието и храните, както и Министерство на финансите подкрепят идеята държавната помощ „Намалена акцизна ставка върху газьола, използван при първично производство в земеделието” да продължи да се прилага и за следващия програмен период 2015 – 2020 г., като се търси вариант по-възможност най-лесен за администриране и максимално облекчен за земеделските производители.

С цел намиране на най-оптимален вариант за прилагане на помощта през новия програмен период и избягване на проблемите възникнали при прилагане на съществуващата схема със заповед № РД09-338/27.05.2014 г. на министъра на земеделието и храните е създадена работна група за подпомагане и координиране на процеса на разработването на схемата за следващия програмен период.

В процеса по изготвяне на помощта ще бъдат поканени за участие в работната група представители на заинтересованите браншови организации в сектора.

Следва да се уточни, че към настоящия момент все още новите правила за държавните помощи не са одобрени от Европейската комисия, поради което избрания  вариант за предоставяне на помощта, около който ще се обединят участниците в работната група ще бъде допустим  за прилагане само след влизането в сила на новите правила за държавните помощи.

Вашият коментар