събота, декември 4, 2021
0887257707 videnov@abv.bg
НОВИНИПРСР 2014-2020

Кои стопани не могат да кандидатстват за подпомагане по мярка 10?

Инвестициите в агросектора направиха руската пшеница много по-конкурентноспособна

Съгласно публикувания наскоро електронен наръчник по Мярка 10 „Агроекология и климат”, за подпомагане по нея не могат да кандидатстват бенефициенти с един и същи парцел или животни по Мярка 11 „Биологично земеделие”, с изключение на направление „Контрол на почвената ерозия” и/или животните по направление „Опазване на застрашени от изчезване местни породи, важни за селското стопанство”.

С един и същи парцел или животни по Марка 214 „Агроекологични плащания” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013, с изключение на земеделски парцели, заявени по направление „Контрол на почвената ерозия” от мярка 10 „Агроекология и климат” на ПРСР 2014-2020 г. и по направление „Биологично растениевъдство” от мярка 214″Агроекологични плащания” от ПРСР 2007-2013Г. Експертите препоръчват всеки, решил да кандидатства по ПРСР, да прочете внимателно наредбата към мярката, която го интересува, за да се запознае с възможностите и условията за подпомагане. Наредбите са публикувани на електронната страница на Министерството на земеделието и храните.

По Мярка 10 има следните седем  направления:
–         „Възстановяване и поддържане на постоянно затревени площи с висока природна стойност” (ВПС)
–         „Поддържане на местообитанията на зимуващите видове гъски и ливаден блатар в обработваеми земи с орнитологично значение”
–         „Поддържане на местообитанията на Царски орел и Египетски лешояд в обработваеми с орнитологично значение”
–         “Контрол на почвената ерозия”
–          „Традиционни практики за сезонна паша (пасторализъм)”
–         „Опазване на застрашени от изчезване местни породи, важни за селското стопанство”
–         Опазване на застрашени от изчезване местни сортове, важни за селското стопанство”
Повече информация относно условията за кандидатстване може да разберете тук

Вашият коментар