петък, май 14, 2021
0887257707 videnov@abv.bg
МЗХНОВИНИ

МЗХ публикува образци на заявление по чл.37и, ал. 5 от ЗСПЗЗ с Приложения 1, 2 и 3 и образец на декларация за липса на задължения по чл. 37 и, ал.1, изр. второ от ЗСПЗЗ

Заявленията по чл. 37и се подават до кмета на общината до 10 март на всяка календарна година

Инвестициите в агросектора направиха руската пшеница много по-конкурентноспособна

Образец на заявление по чл.37и, ал. 5 от ЗСПЗЗ с Приложения 1, 2 и 3 и образец на декларация за липса на задължения по чл. 37 и, ал.1, изр. второ от ЗСПЗЗ

Заявлението се подава до кмета на общината по местонахождението на животновъдния обект и животновъдния обект-пасище.

Общинската администрация попълва входящ номер и дата на заявлението и на всяка страница от приложенията.

Срокът за подаване на заявлението е до 10 март на всяка календарна година, съгласно чл. 37и, ал. 5 ЗСПЗЗ.

4. Заявлението се подава лично, чрез пълномощник или по пощата.

5. При промяна на: местоположението на животновъдния обект, броя на животните, както и собствените или наети имоти с начин на трайно ползване – пасища, мери и ливади, се подава ново заявление за следващата стопанска година. Новите обстоятелства се вземат предвид при разпределяне на имотите за ползване за следващата стопанска година.

 

УКАЗАНИЯ ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 1, ПРИЛОЖЕНИЕ 2 И ПРИЛОЖЕНИЕ 3 КЪМ ЗАЯВЛЕНИЕТО

 

І. ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Към заявлението се посочват видове и брой пасищни селскостопански животни, отглеждани в животновъдния обект (постоянен обект).

 

IІ. ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Към заявлението се посочват видове и брой пасищни селскостопански животни, отглеждани в животновъдния обект – пасище (временен обект).

 

IIІ. ПРИЛОЖЕНИЕ 3. Към заявлението се описват собствените и ползвани имоти с НТП – пасища, мери и ливади, към момента на подаване на заявлението.

1. В графа 2 се посочва № на собствения и/или ползвания имот по КВС или идентификатор на имота по КК.

2. В графа 3 се попълва площта на имота от графа 2.   

3. В графа 4, графа 5 и графа 6 се посочват съответно землище, община и област, в които се намира имота.

4. В графа 7 се посочва документа за собственост и/или правно основание за ползване на имота /сключени договори за наем или за аренда и др./.

5. В графа 8 се посочва крайния срок, за който е сключен съответният договор.

 ИЗТЕГЛИ ОБРАЗЦИТЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯТА от ТУК

 ЧЛ 37и от ЗСПЗЗ

Пасищата и ливадите от държавния и общинския поземлен фонд се отдават под наем или аренда по реда на чл. 24а, ал. 2 на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Системата за идентификация на животните и регистрация на животновъдните обекти на БАБХ, в съответната или съседна област, пропорционално на броя и вида на регистрираните животни, по пазарна цена, определена от независим оценител. Пасища и ливади от държавния и общинския поземлен фонд се предоставят под наем или аренда на лица, които нямат данъчни задължения, както и задължения към Държавен фонд “Земеделие”, държавния поземлен фонд, общинския поземлен фонд и за земи по чл. 37в, ал. 3, т. 2.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 38 от 2014 г.) Министърът на земеделието и храните определя със заповед свободните пасища и ливади от държавния поземлен фонд, които се отдават под наем или аренда по ал. 1, в срок, определен в правилника за прилагане на закона.

(3) (Нова – ДВ, бр. 38 от 2014 г.) Общинският съвет определя с решение пасищата, мерите и ливадите за общо и индивидуално ползване, като списък на имотите за индивидуално ползване се предоставя на министъра на земеделието и храните или оправомощени от него лица, в срок, определен в правилника за прилагане на закона.

(4) (Нова – ДВ, бр. 38 от 2014 г.) Определените по реда на ал. 2 и 3 пасища и ливади от държавния и общинския поземлен фонд и техните цени се обявяват на видно място в общините, кметствата, общинските служби по земеделие и областните дирекции “Земеделие”.

(5) (Отм., нова – ДВ, бр. 38 от 2014 г.) Лицата подават заявление по образец до областните дирекции “Земеделие”, към което прилагат документи, удостоверяващи обстоятелствата по ал. 1.

(6) (Отм., нова – ДВ, бр. 38 от 2014 г.) Директорът на областната дирекция “Земеделие” назначава комисии по общини, които в 30-дневен срок разглеждат заявленията за съответната община. Областният управител назначава областна комисия, която координира и контролира дейността на общинските комисии. Съставът на комисиите се състои от еднакъв брой представители на общината, областната дирекция “Земеделие” и представители на животновъдите и техни организации.

(7) (Нова – ДВ, бр. 38 от 2014 г.) Пасищата и ливадите се разпределят между заявителите, които имат регистрирани животновъдни обекти в съответната община, като на лицата, които ползват с правно основание по-малко от 1 декар пасища и ливади за изхранване на 0,15 животински единици, пропорционално на броя и вида на регистрираните селскостопански пасищни животни, приравнени на животински единици, се предоставят не повече от 20 декара за изхранване на 1 животинска единица.

(8) (Нова – ДВ, бр. 38 от 2014 г.) Останалите свободни пасища и ливади се разпределят между лицата с регистрирани животновъдни обекти на територията на съседна община, на които не са разпределени необходимите им по ал. 7 площи, съобразно броя и вида на притежаваните от тях пасищни селскостопански животни в общината, в която са регистрирани животновъдните им обекти. Този ред се прилага до удовлетворяване на заявленията по ал. 5, но до съответната съседна област на територията, където са регистрирани животновъдните обекти.

(9) (Нова – ДВ, бр. 38 от 2014 г.) За работата си комисиите по ал. 6 съставят протоколи, в които се отразява разпределението на пасищата и ливадите между заявителите. Въз основа на протоколите на комисиите и след заплащане на наемната или арендната цена, директорът на областната дирекция “Земеделие”, съответно кметът на общината сключва договори за наем или аренда за ползване на пасищата и ливадите за срок от 4 до 6 стопански години.

(10) (Нова – ДВ, бр. 38 от 2014 г.) Останалите свободни пасища и ливади след разпределението по ал. 7 и 8 се отдават чрез търг на лица, които поемат задължение да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние, по ред, определен в правилника за прилагане на закона.

(11) (Изм. – ДВ, бр. 62 от 2010 г., предишна ал. 3 – ДВ, бр. 38 от 2014 г.) Общинският съвет определя с решение, прието с мнозинство от общия брой на съветниците:

1. размера и местоположението на мерите и пасищата за общо и за индивидуално ползване в зависимост от броя и вида на отглежданите пасищни животни на територията на съответното землище;

2. правила за ползването на мерите и пасищата на територията на общината.

(12) (Предишна ал. 4, изм. – ДВ, бр. 38 от 2014 г.) Правилата за ползване на мерите и пасищата по ал. 11, т. 2 съдържат:

1. перспективен експлоатационен план за паша;

2. частите от мерите и пасищата, предназначени за общо и за индивидуално ползване, и тяхното разграничаване;

3. частите от мерите и пасищата, предназначени предимно за косене;

4. прокарите за селскостопански животни до местата за паша и водопоите;

5. мерки за опазване, поддържане и подобряване на мерите и пасищата, като почистване от храсти и друга нежелана растителност, противоерозионни мероприятия, наторяване, временни ограждения;

6. ветеринарна профилактика;

7. частите от мерите и пасищата, предназначени за изкуствени пасища, за засяване с подходящи тревни смески;

8. построяване на навеси;

9. въвеждане и редуване на парцелно ползване на пасищни комплекси;

10. охрана;

11. режим на ползване, забрани и ограничения в зависимост от конкретните дадености на топографски, почвени, климатични и други физически условия, и на развитието на животновъдството на територията на общината;

12. карта за ползването на мерите и пасищата по физически блокове, определени в Системата за идентификация на земеделските парцели.

Вашият коментар