събота, юли 11, 2020
0887257707 videnov@abv.bg
МЗХНОВИНИ

МЗХГ: Инвестициите в земеделието са нараснали тройно за последните 10 г.

До 1

Инвестициите в агросектора направиха руската пшеница много по-конкурентноспособна

През последните десет години инвестициите в агросектора у нас са нараснали три пъти, а делът им в общите инвестиции в икономиката на страната е достигнал 7,5%, се твърди в анализ на земеделското министерство за влиянието на ОСП върху българското земеделие.

 

Брутната добавена стойност (БДС) на отрасъла за 2016 година се е увеличил според данните на ведомството с 8,1% спрямо 2006 година. За същия период производителността на труда в сектора е нараснала с 26,8%. В анализа се твърди, че особено след 2007 година се забелязва увеличение на износа на аграрна продукция и от малко над 2 млрд. лева през 2006 година, в периода 2013-2016 година той се движи между 7 и 8 млрд. лева, а делът на експорта на селскостопанска продукция от общия износ на страната се е увеличил на 16-18%. В последните години до 75% от аграрния стокообмен на страната се формира от вътрешнообщностния износ.

 

За периода 2003-2013 г. броят на стопанствата е намалял над 3 пъти – от 665,5 хиляди през 2003 г. до 254,4 хиляди през 2013 г. Същевременно се наблюдава концентриране на земята в по-големите стопанства – през 2013 г. тези с размер над 50 ха стопанисват над 85% от използваната земеделска площ .Средният размер на използваната земеделска площ в едно стопанство нараства от 4,4 ха през 2003 г. до 15,2 ха през 2013 г. Делът на необработваната земя от общата площ със селскостопанско предназначение е намалял от 4,9% през 2007 г. на 1,7% през 2016 г., като едновременно с това се отчита почти трикратно намаление на размера й за същия период.

 

В животновъдството също е налице намаление на броя на стопанствата, основно за сметка на по-малките. За периода 2007-2016 г. общият брой стопанства в говедовъдството бележи спад със 72,2%, в овцевъдството – със 78,7%, в козевъдството – с 87,9%, в свиневъдството – с над 16 пъти.

Средният брой на животните в стопанствата е отбелязал ръст като за периода 2007-2016 година регистрираното увеличение е: при кравите – от 2,8 на 10 животни; при биволите – от 8,1 на 30,8 животни; при овцете-майки – от 8,3 на 35,2 животни; при козите-майки – от 2,7 на 10,8 животни и при свинете – от 4,9 на 56 животни.

Вашият коментар