четвъртък, септември 24, 2020
0887257707 videnov@abv.bg
Обсъжда се таван за площите
ЗърнопроизводствоМЗХНОВИНИ

МЗХГ публикува проект на наредба за условията и критериите за допустимост на земеделските площи за подпомагане

Обсъжда се таван за площите

Земите под угар ще са допустими за подпомагане, ако върху тях е извършена поне една почвена обработка

303Четения

Аграрното ведомство публикува за обсъждане проект на наредба за критериите за допустимост на земеделските площи за подпомагане по мерки за плащания на площ. С нормативния документ се уреждат критериите за класифициране на земеделските площи, условията за допустимост за подпомагане, и допустимите за подпомагане елементи на заобикалящата среда в земеделските площи.

Критериите и условията за допустимост се прилагат при подпомагане на земеделските производители по схемите за директни плащания, по схемата за преходна национална помощ, мерките за биоземеделие и за агроекология от ПРСР 2014-2020 г., плащанията по мярката за НАТУРА и по рамковата директива за водите, както и плащания за райони с природни или други специфични ограничения.

За поддържането на земеделските площи в състояние, годно за производство е необходимо да e извършена някоя от следните операции: изораване, дисковане, обработка с хербициди или косене на тревата без изнасяне на сено (за обработваеми земи) , косене на тревaта без изнасяне на сено (за постояно затревените площи), премахване на плевели в междуредията и изброените дейности касаещи обработваемите площи (за площи с трайни насаждения). Земите за угар ще са допустими за подпомагане при условие, че върху тях е извършена една почвена обработка като дисковане или изораване за периода от 1 януари до 31 май в годината на кандидатстване.

Освен това в нея като неземеделски площи са определени обработваеми площин непригодни за извършване на земеделски дейности,захрастени територии, дерета,просеки,полски пътища, горски и урбанизирани територии, соларни паркове,зони за отдих,писти, голф игрища, водните обекти и прилежащите им територии, нарушени терени като сметища и хвостохраниища, голи и ерозирали площи и др.

NivaBG.com

Вашият коментар