МЗХГ публикува проект на наредба за условията и критериите за допустимост на земеделските площи за подпомагане

Земите под угар ще са допустими за подпомагане, ако върху тях е извършена поне една почвена обработка
   Прочетена: 258 пъти
МЗХГ публикува проект на наредба за условията и критериите за допустимост на земеделските площи за подпомагане
МЗХГ публикува проект на наредба за условията и критериите за допустимост на земеделските площи за подпомагане

Аграрното ведомство публикува за обсъждане проект на наредба за критериите за допустимост на земеделските площи за подпомагане по мерки за плащания на площ. С нормативния документ се уреждат критериите за класифициране на земеделските площи, условията за допустимост за подпомагане, и допустимите за подпомагане елементи на заобикалящата среда в земеделските площи.

Критериите и условията за допустимост се прилагат при подпомагане на земеделските производители по схемите за директни плащания, по схемата за преходна национална помощ, мерките за биоземеделие и за агроекология от ПРСР 2014-2020 г., плащанията по мярката за НАТУРА и по рамковата директива за водите, както и плащания за райони с природни или други специфични ограничения.

За поддържането на земеделските площи в състояние, годно за производство е необходимо да e извършена  някоя от следните операции: изораване, дисковане, обработка с хербициди или косене на тревата без изнасяне на сено (за обработваеми земи) , косене на тревaта без изнасяне на сено (за постояно затревените площи), премахване на плевели в междуредията и изброените дейности касаещи обработваемите площи (за площи с трайни насаждения). Земите за угар ще са допустими за подпомагане при условие, че върху тях е извършена една почвена обработка като дисковане или изораване за периода от 1 януари до 31 май в годината на кандидатстване.

Освен това в нея като неземеделски площи са определени обработваеми площин непригодни за извършване на земеделски дейности,захрастени територии, дерета,просеки,полски пътища, горски и урбанизирани територии, соларни паркове,зони за отдих,писти, голф игрища, водните обекти и прилежащите им територии, нарушени терени като сметища и хвостохраниища, голи и ерозирали площи и др.

 


Автор  
КОМЕНТАРИ
Няма коментари!