петък, май 24, 2024
0887257707 videnov@abv.bg
Горско стопанствоНОВИНИ

Наредба на МЗХ разглежда горите като сечища (Позиция на МЗХ)

Еколози алармират

Инвестициите в агросектора направиха руската пшеница много по-конкурентноспособна

Предложената наредба за планиране на българските гори продължава да ги разглежда само като място за сечи. За това алармират от Коалицията от неправителствени организации и граждански групи „За да остане природа в България“. Тя внесе в Министерство на земеделието и храните (МЗХ) своето становище върху новата наредбата за инвентаризация и планиране на българските гори.

Тя беше публикувана за обществено обсъждане на интернет страницата на ИАГ със само две седмици срок за коментари, след като се разработва вече повече от 3 години, възмущават се природозащитниците.

От коалицията приветстват разработването на новата наредба за горските територии, защото имат огромно значение не само като място за добив на дървесина, но и за развитието на туризма, опазването на водните ресурси и биологичното разнообразие в България.

Природозащитниците подкрепят идеята за повишаване на публичността и възможностите за обществено участие при планирането на областно и горскостопанско ниво. Така ще се намери баланс между интереса на дърводобивния бизнес и обществения интерес към другите функции на горите, смятат още те.

„За да остане природа в България“ обаче предлага оповестяването на плановете да става на интернет страниците на институциите, които възлагат или одобряват инвентаризацията или съответния горскостопански план.

Екоорганизацията настоява още наредбата да бъде синхронизирана със Закона за биологичното разнообразие, с което да се гарантира, че дърводобивът не застрашава редките животински видове и уязвимите екосистеми в горите от европейската екологична мрежа Натура 2000. Въпреки че съгласно Закона за горите, такива гори имат предимно специални природозащитни функции, в този вариант на наредбата те са просто поредните гори за сеч.

Природозащитниците обръщат внимание, че при инвентаризацията трябва да се оцени природозащитното състояние на засегнатите природни местообитания и горски видове, а при планирането да се предвидят мерки, които да не доведат до влошаването му.

Например, ако в общата площ на дадено горско местообитание в горското стопанство няма достатъчно стари гори за опазването на най-редки горски видове като белогърбия кълвач или пернатоногата кукумявка, при планирането следва да се отделят стари гори или да се удължи възобновителния период в зрелите гори.

Природозащитниците настояват Министерството на земеделието и храните по-активно да потърси общественото мнение по Наредбата за инвентаризация и планиране в горските територии, защото планирането на дейностите в горите е единствената законова процедура, при която обществото може да заяви своята позиция как да се управлява българската гора.

Позиция на МЗХ относно публикувания Проект на наредба за инвентаризация на горските територии и горско планиране

Ръководството на МЗХ споделя част от притесненията на природозащитните организации, свързани с Проекта на наредба за инвентаризация на горските територии и горско планиране.

Той е публикуван на интернет страницата на Изпълнителната агенция по горите с цел иницииране на широка публична дискусия. Наредбата е сериозно предизвикателство, тъй като третира някои изцяло нови постановки залегнали в Закона за горите и трябва да е в съответствие с европейски и национални стратегически документи. 

Окончателният вариант на наредбата няма да бъде приет без да се вземат под внимание предложенията, които ще бъдат направени от различни организации и тя няма да бъде приета без да бъде постигнат широк обществен консенсус.

Вашият коментар