неделя, юли 12, 2020
0887257707 videnov@abv.bg
НОВИНИПРСР 2014-2020

Помощите за трайни насаждения стигат до 900 евро на хектар

Кандидатите по мярка Агроекология и климат ще могат да участват с едни и същи площи за подпомагане и по мярка Биологично земеделие

Инвестициите в агросектора направиха руската пшеница много по-конкурентноспособна

Кандидатите по мярка „Агроекология и климат”, направления опазване на застрашени видове и контрол на почвената ерозия, ще могат да участват с едни и същи площи за подпомагане и по мярка „Биологично земеделие”.

Вестник Стопанин

Дори при комбиниране, годишното плащане за едногодишни култури ще е 600 евро на хектар, за специализирани многогодишни култури или трайни насаждения – 900 евро на хектар, за друг начин на земеползване – 450 евро на хектар,  за застрашени от изчезване местни породи – 200 евро на животинска единица.

Ще се предоставят помощи за парцели и животни, за които стопаните са поели ангажимент да изпълняват агроекологични задължения за пет последователни години. Ако агроекологичният ангажимент бъде прекратен до третата година помощта трябва да се възстанови изцяло. Ако се откажат до края на четвъртата година ще връщат  40%, а до края на петата – 10% заедно със законите лихви. Задължително е кандидатът или изрично  упълномощено лице да премине курс от поне 18 часа по тема „Възстановяване, опазване и укрепване на екосистемите, свързани със селското и горското стопанство“. Това трябва да се случи до 31 декември на втората година от датата на първото одобрение. Документите за стопанисване на земята трябва да се съхраняват пет години.

Одобрената площ не може да се намалява с повече от 10%. Ако това се случи, лицата не могат да поемат ново агроекологично задължение за петгодишен период и финансовата помощ за текущата година се изчислява на база на намалената площ.

Вашият коментар