понеделник, октомври 25, 2021
0887257707 videnov@abv.bg
ЗеленчукопроизводствоЗърнопроизводствоКартофопроизводствоЛозарствоМЗХНОВИНИОвощарствоРастителна ЗащитаТорове и препарати

Постигнати резултати от дейностите по контрол и растителна защита през 2011 година и перспективи за 2012 година

Инвестициите в агросектора направиха руската пшеница много по-конкурентноспособна

Постигнати резултати от дейностите по контрол и растителна защита през 2011 година и перспективи за 2012 година

ФСК  ФИТОСАНИТАРЕН КОНТРОЛ ПРИ ВНОС 

ЗА ОТЧЕТЕН ПЕРИОД 2011г.

– Извършен контрол при внос за ЕС – над  30 000 партиди

– Задържани за нередовни документи – 160 партиди

– Върнати на страната износител – 74 партиди

– Унищожени – 52 партиди

 

– Всички случаи за установени несъответствия са нотифицирани до ЕК по системата за бърз обмен на информация – „EUROFIT”

  /за установени огнища от карантинни вредители или заловени такива на външни граници на ЕС /

ФСК Контрол върху производството и търговията с растения и растителни продукти   

2011г.

2010г.

Регистрирани производители, складове и тържища в официален регистър

3 000 бр.

2 179 бр.

Инспекции при производството на растения и растителна продукция

4 554 бр.

4 193 бр

Издаване на фитосанитарен растителен паспорт на стоки  местно производство

3 606 бр.

2 867 бр.

Контролни прегледи на посеви и насаждения създадени: – с материал от внос – 29 000 дка – с материал от страни на ЕС – 78 477 дка Картотекиране на площи с карантинни вредители – 23 881 дка /най- голям е процента за Diabrotica/ Проведени мероприятия за ликвидиране на огнища с установена зараза от карантинни вредители – 350 дка

  ФСК Мониторингови програми

– Дейност по девет мониторингови програми

/обхващащи най – рисковите за Европа култури и вредители/

 

– извършени проверки на контролирани обекти – над 5000

 

 – взети проби за лабораторен анализ – над  4 000

– 37 бр. “огнища” с карантинни вредители

/за които са предприети спешни мерки за тяхното ликвидиране и поставяне на площите под карантина/

  ФСК Извънпланови проверки  /със заповед на ръководството на БАБХ/

– Извършени проверки на борси, тържища, пазари и други търговски обекти – над 6 000

/относно прилагането на фитосанитарното законодателство/

– Съставени  констативни протокола – над 1 000

– Резултат от проверките:  през месец декември се забелязва рязко намаляване на констатираните нарушения

 

  ФСК Обмен на информация и данни чрез системата „EUROFIT” /за за установени огнища от карантинни вредители от всички страни членки на ЕС/

-Изпратени нотификации

/за установени вредители и нередности при внос/

– 2010 г. – 140 бр

– 2011 г. – 179 бр

 

– Получени съобщения – над 9 000 бр.

/за установени нередовни партиди и карантинни вредители от всички страни членки на ЕС/

ИВВ

– Броят на наблюдаваните икономически важни вредители по основните земеделските култури е оптимизиран на 117 броя:

– неприятели – 41

– болести – 38

– плевели – 38

На базата на тези наблюдения, продължава издаването и разпространяването на:

Бюлетин за поява, разпространение, плътност, развитие, степен на нападение, срокове, начини и средства за борба с вредителите по земеделските култури

Установени и картотекирани са „огнища” от марокански скакалци в областите:

– Благоевград, Кърджали и Хасково

 

Сформиран е кризисен щаб съвместно с гражданска защита и кметствата на засегнатите общини

 

Създадена е организация за контрол на неприятеля и са третирани:

 

– област Благоевград – 1 200 дка

– област Кърджали – 150 дка

– област Хасково – 8 000 дка

 

ККППЗ

Извършени са – 23 311 броя проверки от инспекторите по ККППЗ на борси, тържища, търговски обекти, пазари на едро и дребно, при внос и износ на пресни плодове и зеленчуци


Проверени са най – големи количества от следните пресни плодове и зеленчуци:

– Кромид лук – 38 144 тона

– Домати – 12 829 тона

– Сладък пипер -10 740 тона

– Дини – 9 868 тона

– Моркови – 9 674 тона

– Лимони – 8 358 тона

– Банани – 3 397 тона2011г.

2010г.

Издадени –15 260 броя сертификати

за съответствие на качеството на пресни плодове и зеленчуци

Издадени 10 510 броя сертификати

Издадени –15 260 броя констативни протоколи

Издадени – 752 броя констативни протоколи

Издадени – 29 броя актове за административни нарушения

Издадени – 3 броя актове за административни нарушения


  Дирекция “Продукти за растителна защита и торове

– Проведено е биологично изпитване за ефикасност на 351 броя ПРЗ

 

– Изведени са 1 404 броя опити

 

– Одобрена е една частна  база за биологично изпитване

 

 

ЗАЯВЕНИ ЗА РАЗРЕШАВАНЕ ПРЗ

РАЗРЕШЕНИ ПРОДУКТИ ЗА РАСТИТЕЛ ЗАЩИТА

ново разрешаване

40

11

подновяване на разрешаването

34

1

разрешаване по взаимно признаване на данни

25

3

Разрешаване на допълнителна употреба

2

3

Разрешаване на ограничена и контролирана употреба

10

7

Паралелна търговия

4

10

разрешени за минимална употреба

11

Промяна в разрешаването

7

Прекратен срок на разрешаване

24

td valign=”top” width=”140″

КПРЗТ ИЗДАДЕНИ РАЗРЕШЕНИЯ ЗА ТЪРГОВИЯ С ПРЗ  

Издадени разрешения за дейностите: Търговия на едро с ПРЗ – 372 бр. Търговия на дребно с ПРЗ в селскостопанска аптека – 547 бр. Преопаковане на ПРЗ – 15 бр. Извършване на фумигация и обеззаразяване на площи, помещения и растителна продукция – 43 бр.

КПРЗТ РЕГИСТРИРАНИ ОБЕКТИ ЗА ТЪРГОВИЯ И ПРЕОПАКОВАНЕ НА ПРЗ

РЕГИСТРИРАНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТРАНАТА:

– селскостопански аптеки – 848 бр.

– складове за съхранение на ПРЗ – 283 бр.

– цеха за преопаковане на ПРЗ – 15 бр.

 

ОБУЧЕНИЯ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ  За придобиване на правоспособност за работа с ПРЗ – 839 бр. /от втора категория на употреба/  Обучение на земеделски производители по други теми -168 бр. /добри растителнозащитни практики, интегрирано производство, обучение на операторите по проект “TOPPS България”/ ПЕРСПЕКТИВИ ПРЕЗ 2012 ГОДИНА  Хармонизация на процеса на разрешаване на продуктите за растителна защита в ЕС чрез прилагане на Регламент (ЕО) 1107/2009  Въвеждане на изискванията на Директивата за устойчива употреба на пестициди 2009/128/ЕО По-ясни правила за пускане на пазара, търговия, съхранение и употреба на продуктите за растителна защита Въвеждане на изисквания за периодичен контрол на оборудването за прилагане на пестициди /чрез Закона за регистрация и контрол на земеделска и горска техника/ ПРИЕМАНЕ НА НОВ ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА НА РАСТЕНИЯТА, ЧРЕЗ КОЙТО ЩЕ СЕ ПОСТИГНЕ:  Въвеждане на ограничения при употребата на пестициди – въздушно пръскане, общественодостъпни площи Разработване на национален план за намаляване на риска от употребата на пестициди  Ясно разписани контролни дейности, разпоредителни мерки и санкции Въвеждане на условия за интегрирано производство на растения и растителни продукти – тяхното означаване и контрол  Възможност на заинтересовани лица да предоставят консултантски услуги за интегрирано управление на вредителите divstrongstrong Централната лаборатория за химични изпитвания и контрол (ЦЛХИК) Централната лаборатория по карантина на растенията (ЦЛКР) Извършен е контрол на храни от растителен произход за остатъци от пестициди Изработени са общо 2 981 броя проби за остатъци от пестициди: 2 533 броя проби внос от Турция 121 броя проби внос от Йордания 61 броя проби внос от Македония Извършен е контрол на ядки, сушени плодове, подправки и др. за съдържание на микотоксини Изработени са общо 147бр. проби с 695бр. анализи за тежки метали и арсен ЛАБОРАТОРНО-ДИАГНОСТИЧНА ДЕЙНОСТ ПО ФИТОСАНИТАРЕН КОНТРОЛ  извършени са 12 072 анализа на 4 421 проби УСТАНОВЕНА ЗАРАЗА ОТ КАРАНТИННИ ВРЕДИТЕЛИ  установени са 18 вида карантинни вредители в 384 броя проби В ЛАБОРАТОРИЯТА ПО КАРТОФИТЕ Е ИЗВЪРШЕНО: Биологично изпитване на 18 сорта картофи за устойчивост на Картофени цистообразуващи нематоди Фитопатологични лабораторни тестове на 62 сорта картофи за устойчивост към Synchytrium endobioticum  Сортоподдържане на 82 сорта картофи от Холандия, Германия, Франция, Англия и собствено сортоподдържане ЦЛКР – МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО Домакин на работната група за диагностика по Бактериология на ЕРРО Участие в семинари и работни срещи по проекти EUPHRESCO и COST за валидиране и потвърждаване на методи Междулабораторно сравняване на процедури и оценка на метода Real-Time PCR за детекция и идентификация на карантинни видове Тестове за пригодност, организирани от Европейските референтни лаборатори за откриване и идентификация на карантинни вредители

Вашият коментар