събота, февруари 4, 2023
0887257707 videnov@abv.bg
МЗХНОВИНИ

Предлагането на царевица се очаква да достигне 3,4 млн тона през 2015 година

Ситуационно-перспективен анализ на царевица от МЗХ за 2014/2015 пазарна година

Инвестициите в агросектора направиха руската пшеница много по-конкурентноспособна

СИТУАЦИЯ И ПЕРСПЕКТИВИ НА ПАЗАРА НА ЦАРЕВИЦА

I. Ситуация и перспективи на вътрешния пазар

  1. Предлагане и потребление на царевица през 2014/15 пазарна година

По оперативни данни на Министерство на земеделието и храните (МЗХ)[1], засетите площи с царевица за реколта '2014 възлизат на 4 144 хил. дка – с около 1% по-малко, сравнено с оперативни данни за предходната година. Вследствие на падналите наднормени валежи, през тази година се наблюдава забавяне на жътвата на царевица, като към 11.12.2014 г. са реколтирани 90,8% от площите, при 99,9% към аналогичния период на предходната година. Същевременно, поради благоприятните агрометеорологични условия в страната през по-голямата част от годината, се отчита увеличение на средния добив от царевица с около 18%, до 733 кг/дка.

Според неокончателната оперативна информация, към 11.12.2014 г. производството на царевица от реколта '2014 е в размер на 2 750 хил. тона, което представлява ръст от 6% спрямо това по оперативни данни към приключване на жътвата на реколта '2013. Като се има предвид, че остава да се ожънат около 9% от площите, дори и добивите от тях да са по-ниски от средния, може да се очаква производството от реколта '2014 да достигне рекордно високо ниво от около 2,9 – 3 млн. тона.

Таблица 1. Площи, среден добив и производство на царевица, реколти 2013 и 2014

 

'2013

окончателни

данни

Оперативни данни

2013 оперативни данни към 14.12.2013 г.

2014 оперативни данни към 11.12.2014 г.

Изменение 2014/2013 по оперативни данни

Засети площи (хил. дка)

4 294

4 190

4 144

-1,1

Реколтирани площи (хил. дка)

4 283

4 179

3 752

-10,2

Среден добив (кг/дка)

639

619

733

18,4

Производство (хил. тона)

2 739

2 588

2 750

6,2
Източник: ГД „Земеделие и регионална политика“, МЗХ (окончателни данни за '2013 – отдел „Агростатистика“; оперативни данни – отдел „Идентификация на земеделските парцели“)

 

Общото предлагане на царевица в страната през настоящата 2014/15 пазарна година (формирано от начални стокови наличности, производство и внос) се прогнозира да възлезе на 3 398 хил. тона, надхвърляйки с близо 10% рекорда от предходната година. Това ще създаде потенциал за реализиране на значителен износ за поредна година.

Началните стокови наличности от царевица, с които стартира сезон 2014/15, се оценяват на 378 хил. тона, с 57 хил. тона повече спрямо предходната година.

Таблица 2. Предлагане и потребление на царевица за пазарните 2012/13 – 2014/15 години, хил. тона


 

2012/13

2013/14

2014/15

прогноза

Предлагане

2 041

3 094

3 398

1. Начална наличност

272

321

378

2. Производство

1 718

2 739

3 000

3. Внос

51

34

20

Потребление

1 720

2 716

2 941

1. Употреба за семена

11

11

11

2. Зърно за храна и индустриална употреба

350

350

350

3. Зърно за фураж

608

584

580

4. Износ

751

1 771

2 000

Крайни наличности

321

378

457
Източник: производство – отдел „Агростатистика“, МЗХ за 2012/13 и 2013/14, прогноза на дирекция „Анализ и стратегическо планиране“, МЗХ за 2014/15 (въз основа на оперативни данни на ГД „Земеделие и регионална политика“, МЗХ); царевица за фураж – дирекция „Животновъдство“, МЗХ; внос и износ – НСИ за 2012/13 и 2013/14 (предварителни данни), прогноза на дирекция „Анализ и стратегическо планиране“, МЗХ за 2014/15.

Бележка: Балансът няма официален характер.

 

По оперативни данни на Националната служба по зърното (НСЗ)[2], вносът на царевица през периода 01.09.2014 – 12.12.2014 г. е в размер на 633 тона, при 1 639 тона за съответния период на предходната година. По-бавният темп на внос през настоящата пазарна година се обяснява с голямото предлагане на царевица в страната. Близо две трети от количествата (409 тона) са доставени от държави- членки на ЕС.

Предвид високите наличности в страната, до края на маркетинговата 2014/15 година се прогнозира вносът на царевица да остане нисък, като достигне около 20 хил. тона за целия сезон.

По предварителни данни на НСИ, през предходната 2013/14 маркетингова година в страната са внесени 33,7 хил. тона царевица – с 35% по-малко в сравнение със сезон 2012/13, вследствие на по-високото производство. Около 82% от количествата са доставки от ЕС, основно от Румъния (13,9 хил. тона) и Гърция (10,3 хил. тона). Вносът от трети страни е осъществен предимно от Сърбия (3,6 хил. тона).

Общото потребление на царевица (семена, индустриална употреба, фураж и износ) през пазарната 2014/15 година се прогнозира на ниво от 2 941 хил. тона – с около 8% повече на годишна база, поради очакваното увеличение на износа.

При относително запазване на площите с царевица около нивата от предходните няколко години, може да се очаква употребата на царевица за семена за реколта '2015 да бъде около 11 хил. тона.

Потребностите от царевица за индустриална употреба през текущата 2014/15 пазарна година се прогнозира да се задържат на ниво от около 350 хил. тона.

По предварителни разчети на дирекция „Животновъдство“ на МЗХ, през пазарната 2014/15 година за изхранване на животните се предвижда да бъдат употребени около 580 хил. тона царевица. Тези разчети не отчитат промяна на броя на животните през годината и евентуално заместване на царевицата с други фуражни култури, в зависимост от пазарната конюнктура.

По оперативни данни на НСЗ, износът на царевица за периода 01.09.2014 г. – 12.12.2014 г. възлиза на 1 155 хил. тона, при 1 316 хил. тона за същия период на предходната маркетингова година. От общото количество реализиран износ, 983 хил. тона или около 85% са насочени за държави-членки на ЕС, а 172 хил. тона – за трети страни.

Изоставането на износа с около 12% на годишна база може да се обясни със забавянето на жътвата на реколта '2014, както и с изчакването от страна на българските търговци на евентуално покачване на цените на международните пазари, след отбелязания в началото на новия пазарен сезон спад, в резултат от прогнозите за рекордно високо предлагане в световен мащаб.

Отчитайки обилното предлагане в страната, както и сравнително по-високите износни цени спрямо вътрешните, до края на маркетинговата 2014/15 година се прогнозира засилване на темпа на износ на царевица, като има потенциал експортът за цялата година да надхвърли миналогодишния рекорд и да достигне около 2 млн. тона.

Според предварителни данни на НСИ, през изминалата 2013/14 маркетингова година износът на царевица нараства близо 2,4 пъти в сравнение с предходната година, до рекордните за последните десет години 1 771,2 хил. тона. Основен фактор за това увеличение е много добрата реколта '2013, както в количествено, така и в качествено отношение. В стойностно изражение, експортът нараства с 69%, до 376,5 млн. щ. д.

Около 69% от изнесените количества царевица през маркетинговата 2013/14 година са насочени за ЕС – общо 1 229,5 хил. тона, като основни контрагенти са Испания (279,4 хил. тона), Великобритания (213,4 хил. тона) и Румъния (185,5 хил. тона). Износът за трети страни е в размер на 541,7 хил. тона – над два пъти повече спрямо 2012/13 година, основно поради увеличение на експорта за Алжир и Египет. Най-големи количества са изнесени за Египет (98,8 хил. тона), Турция (81,9 хил. тона) и Алжир (74,4 хил. тона).

При така направените прогнози се очаква в края на маркетинговата 2014/15 година да се формират преходни запаси от царевица в размер на около 457 хил. тона – със 79 хил. тона повече на годишна база.

  1. Качество на царевицата от реколта '2014

По неокончателни данни на НСЗ към края на м. ноември 2014 г., показателите, определящи качеството на царевицата за зърно от реколта '2014 се движат в следните граници:

  •  влага: от 12,1% до 19,6%; средна стойност – 14,2% ± 1,1%, при 13,0% ± 1,0% за 2013 г. и 11,4% ± 1,2% за 2012 г.;
  • културни примеси: от 0,1% до 8,5%; средна стойност        –  1,7% ± 1,2%,  при

3,3% ± 2,4% за 2013 г. и 3,7% ± 3,3% за 2012 г.;

  • чужди примеси: от 0% до 4%; средна стойност –       0,7% ±  0,6%, при 4,8%  ±

0,7% за 2013 г. и 1,3% ± 1,3% за 2012 г.;

  •  съдържание на нишесте: от 69,9% до 75,3%; средна стойност – 72,8% ± 0,7%, при 72,4% ± 0,8% за 2013 г. и 72,2% ± 0,8% за                                        2012  г.;
  •  хектолитрова маса: от 65,2 kg/100 dm3 до 77,0 kg/100                                                           dm3;  средна стойност –

71,2 kg/100 dm3 ± 1,8 kg/100 dm3, при 72,5 kg/100 dm3 ± 5,3      kg/100  dm3 за

2013 г. и 65,00 kg/100 dm3 ± 3,0 kg/100 dm3 за 2012 г.

Установените до момента стойности по отношение на показателя съдържание на нишесте сочат, че 87,46% от анализираните партиди преминават границата от 72%, при 78,58% за 2013 г. и 65,4% за 2012 г.

Според резултатите, 84,44% от анализираните проби отговарят на условията на стандарта за качество на царевичното зърно по отношение на показателите влага и примеси, при 98,35% за 2013 г. и 83,4% за 2012 г. Спрямо предходната година се отбелязва намаляване на партидата, отговаряща на стандарта на тези показатели, което е в резултат на влошените агрометериологични условия, довели до проблемна жътва.

  1. Цени на царевица

Изкупни цени на царевица

Като цяло, от началото на маркетинговата 2014/15 година се отчита понижение на изкупните цени на царевица за зърно, под влияние на голямото предлагане както в страната, така и в световен мащаб,

По данни на „Системата за агропазарна информация“ ЕООД (САПИ), средната изкупна цена на царевица за периода септември – ноември 2014 г. е 239 лв./тон без ДДС, с около 6% по-ниска в сравнение със същия период на предходната година.

Настоящата пазарна година стартира при средна изкупна цена на царевицата от 251 лв./тон за м. септември 2014 г., с около 15% по-ниска на месечна база, но все пак с 2 лв./тон или 0,8% над нивото отпреди една година. През следващите два месеца последва понижение до средно 230 лв./тон за м. ноември, което представлява спад от около 12% на годишна база. През м. декември се наблюдава известно възстановяване на изкупните цени до средно 238 лв./тон към средата на месеца, което обаче остава съществено под средното за м. декември 2013 г.

През следващите няколко месеца се очаква цените на царевицата да останат сравнително ниски, под натиска на очакваното много високо световно предлагане за втора поредна година.

 

 

Експортни цени на царевица в България и на международните пазари

През първите три месеца на настоящия пазарен сезон цените на царевицата на международните пазари се движат под нивата от предходната година. Средно за периода септември – ноември 2014 г., експортните цени на царевицата в САЩ, Франция, Украйна и Аржентина бележат спад с между 13% (Украйна) и 23% (Франция) спрямо същия период на предходната година. Основен фактор за това понижение е изпреварващият темп на нарастване на световното предлагане спрямо този при световното потребление, вследствие на високото глобално производство на зърнени култури за втора поредна година.

През месеците ноември и декември 2014 г. се наблюдава известно покачване на експортните цени, свързано с неблагоприятни климатични условия за новите посеви в някои от основните производители, но стойностите остават под нивата отпреди една година.

Следвайки тенденцията на международните пазари, износните цени на българска царевица бележат намаление в края на изтеклата 2013/14 и началото на 2014/15 маркетингова година. По предварителни данни на НСИ, средната експортна цена на царевица, FOB българско черноморско пристанище, за периода септември – октомври 2014 г. е 195 щ. д./тон – с 8 щ. д./тон или 4% по-ниска в сравнение със същия период на 2013 г. Въпреки понижението, българските експортни цени на

 

  1. Световно производство и потребление на царевица

По данни на Информационната система за земеделските пазари към Организацията по прехрана и земеделие на ООН (FAO – AMIS) от декември 2014 г., световното производство на царевица през маркетинговата 2014/15 година се прогнозира да достигне около 1 020 млн. тона – с около 1% повече спрямо рекордно високото ниво от предходна година, в резултат от благоприятните условия в някои от основните производители.

Глобалното потребление на царевица се предвижда да възлезе на 971 млн. тона – с около 3% повече спрямо предходния сезон, основно поради очаквания ръст на употребата за фуражи, особено в ЕС.

Очаква се световната търговията през настоящата маркетингова кампания да се свие с около 9% до 114 млн. тона, в резултат на намаление на импорта в някои от големите вносители, като ЕС.

Запасите от царевица в края на маркетинговата 2014/15 г. се прогнозира да достигнат до най-високото си регистрирано ниво от 212 млн. тона, под влияние на рекордното световно производство от реколта '2014 и съществено нарастване на наличностите в САЩ.

  

USDA

IGC

FAO-AMIS

2013/14

оценка

2014/15

прогноза

2013/14

оценка

2014/15

прогноза

2013/14

оценка

2014/15

прогноза

Начални

наличности

138

173

132

176

131

176

Производство

989

992

984

982

1 011

1 020

Предлагане

1 127

1 164

1 116

1 158

1 142

1 196

Потребление

954

972

940

963

946

971

Търговия

130

115

120

113

125

114

Крайни

наличности

173

192

176

195

176

212
Източник: USDA (данни към 10.12.2014 г.), IGC (данни към 27.11.2014 г.) и FAO-AMIS (данни към 04.12.2014 г.)

 

 

По данни на Международния съвет по зърното от края на м. ноември 2014 г., световното производство на царевица през маркетинговата 2014/15 година се прогнозира да бъде в размер на 982 млн. тона, с едва 2 млн. тона под миналогодишния рекорд.

Световното потребление на царевица през настоящия сезон се предвижда да нарасне до рекордно високо ниво от 963 млн. тона – с 2% над нивото от предходната година, поради увеличение на употребата за фураж с 3%.

Очаква се световните запаси от царевица в края на маркетинговата 2014/15 година да са в размер на 195 млн. тона – с 11% повече спрямо година по-рано.

Експертите от Международния съвет по зърното прогнозират спад на световната търговия с царевица през 2014/15 година с около 6%, до 113 млн. тона.

По данни на Департамента по земеделие на САЩ от м. декември 2014 г., през пазарната 2014/15 г. се прогнозира световното производство на царевица да възлезе на 992 млн. тона. Това е с около 3 млн. тона повече спрямо предходната година, като се очаква нарастване на средния добив от царевица в световен мащаб с 1,8% (до 5,59 тона/ха), което да компенсира изцяло намалението на площите с 1,5%.

Производството на царевица от реколта '2014 в Китай се очаква да възлезе на 215,5 млн. тона, с 1% по-малко в сравнение с миналогодишния рекорд, поради намаляване на добивите в резултат от горещото и сухо време в някои провинции.

Прогнозира се производството в ЕС-28 през настоящия сезон да достигне до 73,6 млн. тона – с 15% над нивото от предходната година, като ръстът на

 

продукцията в Испания и Португалия компенсира напълно намалението, свързано с наводненията в някои държави-членки.

В Аржентина се наблюдава забавяне на есенната сеитба с царевица, като причините са от една страна продължаващите валежи, а от друга – икономическите и политически фактори, които правят соята по-привлекателна култура за производителите.

Департаментът по земеделие на САЩ прогнозира през маркетинговата 2014/15 година световната търговия с царевица да се свие с около 11%, до 114,8 млн. тона. Поради високите вътрешни наличности се предвижда понижение на вноса в някои от по-големите вносители като ЕС (с 62%) и Китай (с 32%). По-значително намаление на износа се очаква при някои от основните държави – износителки като Русия (с 28%), Украйна (с 18%), САЩ (с 12%) и Аржентина (със 7%).

Предвид очертаващото се по-високо световно предлагане на царевица през маркетинговата 2014/15 година, при по-бавен темп на нарастване на потреблението, може да се очаква през следващите месеци цените на царевицата на международните пазари да продължат да се движат на сравнително ниски нива. Натиск за увеличение на цените на зърнените култури, в т. ч. и на царевицата, би могло да окаже евентуално въвеждане на ограничения върху износа от Русия.

 

Вашият коментар