Промени уреждат подпомагането по агроекологичната мярка за практикуващите подвижно пчеларство

Кандидатите трябва да осигурят преместването на поне 25 пчелни семейства на най-малко две сезонни места
   Прочетена: 1221 пъти
Промени уреждат подпомагането  по агроекологичната мярка за практикуващите подвижно пчеларство
Промени уреждат подпомагането по агроекологичната мярка за практикуващите подвижно пчеларство

Промени в наредбата за прилагане на мярка 10 „Агроекология и климат” от ПРСР 2014-2020 година уреждат условията при които стопани практикуващи подвижно пчеларство ще могат да получават субсидии по тази мярка.

По направлението „Подсигуряване на разнообразна паша на пчелите и осигуряване на естествено опрашване” ще се подпомагат стопани, които поемат ангажимент за преместване и разполагане на пчелни семейства в територии, важни за биоразнообразието у нас, като така се стимулира развитието на прилежащата растителност и се осигурява разнообразна паша за пчелите. Дейността по направлението ще се изпълнява, чрез подвижно пчеларство като временните пчелини трябва да се разполагат в зони Натура 2000, райони с природни или други ограничения и земи с висока природна стойност (ВПС). Кандидатите по направлението трябва да спазват следните изисквания:

- да осигурят сезонно преместване и разполагане на поне 25 пчелни семейства на минимум 2 местоположения, намиращи се на разстояние от 3 км по въздух от постоянния пчелин и поне 500 м по въздух едно от друго в периода 15 март – 15 септември;

- да осигурят минимален непрекъснат период на престой от 3 седмици за всяко местоположение в годината на подпомагане на не повече от 50 броя, подпомагани пчелни семейства;

-да запазят поне 80 % от броя на подпомаганите пчелни семейства:

 


Автор  
КОМЕНТАРИ
Няма коментари!
ОЩЕ ПО ТЕМАТА