понеделник, юли 16, 2018
0887257707 videnov@abv.bg
НОВИНИПРСР 2014-2020

Променят реда за финансиране на млади фермери

Край на проектите с калифорнийски червеи

Инвестициите в агросектора направиха руската пшеница много по-конкурентноспособна

146Четения
NivaBG.com

Вестник Стопанин съобщава, че се променя реда за финансиране на млади фермери.

Проектът за изменение на Наредба 14 от 2015 г. за прилагане на подмярка 6.1 “Стартова помощ за млади земеделски стопани” от мярка 6 “Развитие на стопанства и предприятия” от Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. е публикуван за обществено обсъждане на сайта strategy.bg.

Коментари могат да се пускат до приключване на процедурата –28 август т.г.

Премахнати са част от задължителните документи към проектното предложение и искането за плащане. В приложение към наредбата е добавен списък с култури в сектор „Плодове и зеленчуци“, а също и животни, които са важни за българското земеделие. Сред тях не са калифорнийските червеи. Преди мнозина млади стопани се хвърлиха да произвеждат тор от червеи, за да ползват лесно и бързо подпомагането.

За да се избягва двойно финансиране е  добавено изрично към датата на подаване на проектното предложение кандидатите да не са одобрени за подпомагане по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитие на малки стопанства” от ПРСР 2014 – 2020 г.

Освен това правното основание за ползване на цялата земя в стопанството се доказва с документи съгласно чл. 41, ал. 2 от Закона за подпомагане на земеделските производители през целия период, считано от датата на подаване на проектното предложение до изтичане на пет години от сключване на договора за предоставяне на финансова помощ.

Заради многото въпроси, които са задавани от земеделските стопани какъв курс или семинар ще се признава за базово обучение по опазване на околната среда в земеделието и по-конкретно минималната изискуема продължителност, е добавено условие за минималната продължителност от 8 часа.

 

В бизнес плана задължително трябва да бъде включена поне една инвестиция в дълготрайни материални или нематериални активи. Единичната стойност на заложения актив е не по-малка  от 700 лева. Включена е и възможност за промяна на договора за промяна на вида  на трайните насаждения в друг вид .

 

Изцяло е променен редът за кандидатстване и изплащане на финансовата помощ. Новият прием по подмярка 6.1 ще бъде проведен в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ИСУН 2020) след публикуване на обява. Тя ще съдържа началната и крайната дата за приемане на проектни предложения, както и бюджета за съответния период на прием.

 Отчитането и мониторингът на проектните предложения също ще се извършва в ИСУН 2020.

NivaBG.com

Вашият коментар