петък, август 14, 2020
0887257707 videnov@abv.bg
МЗХНОВИНИ

Специални изисквания за участие в одобрените схеми за национални доплащания и за специфично подпомагане

Според Чл.6

Инвестициите в агросектора направиха руската пшеница много по-конкурентноспособна

187Четения

Според Чл.6, ал.1 се изменя така: „(1) Служителите на общинските служби по земеделие оказват помощ на кандидатите за подпомагане при попълване на заявленията за регистрация и за идентифициране и регистриране на ползваните от тях площи.


В чл.7 се правят следните изменения и допълнения: 1..Ал.2 се изменя така: „(2) Регистрирането (очертаването) на земеделските площи (блокове на земеделско стопанство и земеделски парцели) на един земеделски стопанин се извършва в общинските служби по земеделие по местонахождението на площите, а в при регистрация на всички земеделски площи по реда на чл.7, ал.4. – в общинската служба по постоянен адрес на земеделските стопани физически лица и по адрес на регистрация за юридическите лица и едноличните търговци..”. Специалните изисквания за участие в одобрените схеми за национални доплащания и за специфично подпомагане свързани с изменението и допълнението на НАРЕДБА № 2 от 21 фЕВРУАРИ 2012 и НАРЕДБА № 5 ОТ 27 ФЕВРУАРИ 2009 Г. за условията за участие и за подаване на документи за ЗАЯВЛЕНИЯ ПО СХЕМИ И МЕРКИ ЗА ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ публикуваме наредбите и образци на документите. СЕПП 2012 – документи и изисквания: НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 2 ОТ 21 ФЕВРУАРИ 2011 Г. За специалните изисквания за участие в одобрените схеми за национални доплащания и за специфично подпомагане (обн. ДВ. бр.18 от 2011г. изм. ДВ. бр.36 от 2011г., ДВ. бр.39 от 2011г.,. ДВ. бр.51 от 2011г. и ДВ бр.105 от 2011 г.) НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 5 ОТ 27 ФЕВРУАРИ 2009 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ПО СХЕМИ И МЕРКИ ЗА ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ (обн. ДВ. бр.22 от 2009г., изм. ДВ. бр.37 от 2009г., ДВ. бр.14 от 2010г., ДВ. бр.19 от 2010г., ДВ. бр.22 от 2010г., ДВ. бр.55 от 2010г, ДВ. бр.18 от 2011г.., ДВ. бр.35 от 2011г., ДВ. бр.51 от 2011г.., ДВ бр.89 от 2011 г., ДВ бр.96 от 2011 г)  Заявление за подпомагане за ЕТ / Юридически лица Заявления за входяща регистрация за ЕТ / Юридически лица Заявление за подпомагане за Физически лица Заявления за входяща регистрация за Физически лица Приложение агроекологични плащания (мярка 214) Пчеларство: агроекологични плащания 

NivaBG.com

Вашият коментар