петък, май 14, 2021
0887257707 videnov@abv.bg
МЗХНОВИНИПРСР 2014-2020

Указания за кандидатстване директни плащания за 2014 г.

Видове плащания

Инвестициите в агросектора направиха руската пшеница много по-конкурентноспособна

Десет са схемите за подпомагане от европейските фондове и от националния бюджет, по които фермерите ще получават субсидии в рамките на първата ос от общата селскостопанска политика.

 

Това са указанията за кандидатстване в тазгодишната кампания по директните плащания, представени от Снежана Благоева, експерт в министерството за земеделието.

 

Освен основната схема за плащане на площ (СЕПП), по която се очаква за декар да бъдат отпуснати около 32 лв., земеделските производители ще бъдат подкрепени в още девет направления.

 

Две от схемите са нови – за преразпределителното плащане, при което стопаните с до 300 декара земя ще получават средно по 45 лв. за декар, и схема за специфично подпомагане за крави с бозаещи телета. Втората се въвежда, за да се насърчават животновъдите да инвестират в месодайни породи.

 

Останалите седем схеми са познати – за поддържане на производството на краве мляко в икономически уязвими ферми (НДКМ1),  за поддържане на производството на краве мляко в необлагодетелстваните райони (НДКМ2), за поддържане на производството на краве мляко в нитратно уязвимите зони (НДКМ3), за отглеждане на овце-майки и кози-майки в икономически уязвими общини в Южна България (НДЖ4),  за отглеждане на овце-майки и кози-майки в необлагодетелствани райони (НДЖ5), за отглеждане на пресни ягоди и малини за преработка (ЯМ) и за подобряване на качеството на плодове и зеленчуци, произвеждани в България (СППЗ).

 

СХЕМА ЗА ЕДИННО ПЛАЩАНЕ НА ПЛОЩ (СЕПП)

 

Допустими за подпомагане са обработваемите земи, постоянно затревените площи (пасища и ливади), трайните насаждения и семейни градини.

 

Подкрепят се собствениците на поне 5 декара овощни градини и 10 декара за останалите култури. Минималният размер на парцела трябва да бъде 1 декар.

 

Изисква се площите да се поддържат в добро земеделско състояние според наредба 5 за допустимостта. Земеделските стопани трябва да спазват изискванията  и да кръстосано съответствие (от 2014 г. и буква Б от Приложение II на Регламент 73/2009).

 

СХЕМА ЗА ПРЕРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНО ПЛАЩАНЕ (ПРП)

 

Право на подпомагане по схемата за преразпределително плащане имат земеделски стопани, които имат право на плащане по СЕПП.

 

Тези субсидии са допълнителни и се отпускат над базовите плакания за площ. Освен 30-те лева за декар основно плащане по СЕПП, стопаните ще получават и по 45 лв. за първите 30 ха (300 дка).

 

Министърът на земеделието ще определи със заповед размера на подпомагането за различните по големина терени, като субсидиите ще са различни за притежателите на 10 и на 300 декара.

 

За да получите това плащане, трябва да върху образеца на заявлението да посочите, че кандидатствате за преразпределителното плащане.

 

СХЕМА ЗА ПОДДЪРЖАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО НА КРАВЕ МЛЯКО В ИКОНОМИЧЕСКИ УЯЗВИМИ ФЕРМИ (НДКМ1)

 

Допустими са ферми с от 10 до 49 (вкл.) млечни крави.

 

·          Субсидиите се изплащат, когато млекопроизводителите продължат да отглеждат заявените млечни крави от 10 юни до 17 септември 2014 г. Стопанинът трябва да има млечна квота. Помощта се определя въз основа на броя на реално отглежданите животни

 

СХЕМА ЗА ПОДДЪРЖАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО НА КРАВЕ МЛЯКО В НЕОБЛАГОДЕТЕЛСТВАНИТЕ РАЙОНИ (НДКМ2)

 

·          Важи за стопанства с над 10 (вкл.) млечни крави.

·          Подпомагането по схемата се изплаща, когато млекопроизводителите продължат да отглеждат заявените млечни крави от 10 юни до 17 септември 2014 г.

 

Стопанинът трябва да има млечна квота през този период.Помощта се определя въз основа на броя на реално отглежданите животни.

 

СХЕМА ЗА ПОДДЪРЖАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО НА КРАВЕ МЛЯКО В НИТРАТНО УЯЗВИМИ ЗОНИ (НДКМ3)

 

Подпомагат се ферми в нитратно уязвими зони, в които се отглеждат 50 и повече млечни крави. Подпомагането по схемата се изплаща, когато млекопроизводителите продължат да отглеждат заявените млечни крави от 10 юни до 17 септември 2014 г.

 

Стопанинът трябва да има млечна квота. Помощта се определя въз основа на броя на реално отглежданите животни.

 

 

Важно:

      Фермерът може да получи подпомагане само по една от трите схеми за поддържане на производството на краве мляко.

 

 

СПЕЦИФИЧНО ПОДПОМАГАНЕ ЗА КРАВИ С БОЗАЕЩИ ТЕЛЕТА

 

Схемата е със същите параметри като прилаганата до момента Схема за национални доплащания за крави с бозаещи телета:

 

·          ферми с 5 или повече крави с бозаещи телета (или юници), регистрирани в системата на БАБХ.

 

·          стопаните не трябва да притежават млечна квота.

 

·          подпомагане по схемата се изплаща, когато фермерите продължат да отглеждат заявените животни от 10 юни до 17 септември 2014 г.

 

СХЕМА ЗА ОВЦЕ-МАЙКИ И  КОЗИ-МАЙКИ В ИКОНОМИЧЕСКИ УЯЗВИМИОБЩИНИ В ЮЖНА БЪЛГАРИЯ (НДЖ4)

 

Отнася се за ферми, намиращи се в икономически уязвимите общини в Южна България (включени в Приложение №2 към Наредба №2 от 21.02.2011 г.)

 

Фермите да бъдат с от 10 до 49 овце-майки и/или кози-майки.  Животните трябва да са регистрирани в Системата на БАБХ. Фермерите трябва да продължат да отглеждат заявените овце-майки и/или кози-майки от 10 юни до 17 септември 2014 г.

 

СХЕМА ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА ОВЦЕ-МАЙКИ И КОЗИ-МАЙКИ В НЕОБЛАГОДЕТЕЛСТВАНИТЕ РАЙОНИ (НДЖ5)

 

Подпомагат се ферми, намиращи се в необлагодетелстваните райони. които са с от 10 до 49 овце-майки и/или кози-майки.  Животните трябва да са регистрирани в Системата на БАБХ. Фермерите трябва да продължат да отглеждат заявените овце-майки и/или кози-майки от 10 юни до 17 септември 2014 г..

 

·          Важно:

      Фермерът може да получи подпомагане само по една от двете схеми за отглеждане на овце-майки и кози-майки

 

СХЕМА ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА ПРЕСНИ ЯГОДИ И МАЛИНИ ЗА ПРЕРАБОТКА

 

Помощта се определя въз основа на допустимите за подпомагане хектари, които е имал кандидатът през 2008 г., по схемата за производство на пресни ягоди и малини за преработка.

 

СХЕМА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ, ПРОИЗВЕЖДАНИ В БЪЛГАРИЯ (СППЗ)

 

Насочена е към традиционни производства – домати, краставици, пипер, ябълки, череши, праскови и нектарини и кайсии и зарзали. Минималните площи са 4 декара за зеленчуци или 5 декара за плодове и площите, като трябва да отговарят на изискванията за добро земеделско състояние.

 

Производството се осъществява в съответствие с показатели за качество, а стопаните получават сертификат за качество безплатно от инспектори на БАБХ.

 

Несъвместими схеми

Фермерът не може да получи подпомагане едновременно по следните схеми:

 

·          Схема за специфично подпомагане за крави с бозаещи телета и схемите за специфично подпомагане за краве мляко.

 

·          Схема за национални доплащания за овце-майки и кози-майки и схемите за специфично подпомагане за овце-майки и кози-майки в икономически уязвими общини в Южна България и необлагодетелстваните райони.

 

Схеми за национални доплащания

·          на хектар земеделска земя (СНДП);

·          за тютюн, необвързана с производството (НДТ);

·          за говеда и биволи, необвързана с производството (НДЖ1);

·          за овце-майки и кози-майки, обвързана с производството (НДЖ3).

 

Схема за национални доплащания на хектар

·          Допустими са площи по СЕПП, с изключение на :

·          постоянно затревените площи (пасища, мери и ливади);

·          площите с винени сортове лозя;

·          площите  с тютюн.

·          Минимален размер на стопанството – 0,5 хектара за трайни насаждения и 1 хектар за останалите култури. На подпомагане подлежат парцели с минимална площ 1 декар.

 

Схема за национални доплащания за тютюн

·          Референтен период – 2007- 2009

·          Помощта се изплаща на кг. въз основа на средногодишното количество изкупен тютюн по сортови групи за годините, през които е отглеждал тютюн

·          Заявителят трябва да продължава да извършва земеделска дейност

 

Национални доплащания за говеда и/или биволи (НДЖ1)

·          референтна дата – 28 февруари 2009

·          минимум за участие в схемата – 10 животни

 

 

Национални доплащания за овце-майки и кози-майки(НДЖ3)

 

·          минимум 50 овце-майки и/или кози-майки, регистрирани в Системата на БАБХ;

·          помощта се отпуска на база реално отглежданите в стопанството животни

 

Нови моменти при кандидатстването

 

·             Схемата за национални доплащания за крави с бозаещи телета се трансформира в схема за специфично подпомагане с идентични параметри.

 

·             Финансиране – европейски средства; увеличаване на ставката за глава животно.

 

·             Целта е запазване на досегашното ниво на подпомагане по другите схеми за животни.

 

·             Изискването за поддържане на определен процент (80%) от заявените животни по схемите за специфично подпомагане се заличава.

 

·             Фермерите трябва да продължат да отглеждат всички заявени животни през периода на задържане, за да получат пълния размер на подпомагането.

 

И още важни подробности…

·             Отпада заявлението за регистрация, освен в случаите на първо подаване.

 

·             Формулярите се представят на екран и при поискване – на хартия.

 

·             Всеки може да подава заявление чрез упълномощено лице

 

·             Общинските служби съдействат на кандидатите за проверка на уведомителни писма за застъпвания

 

·             Кандидатите, които заявяват за подпомагане пасища, ливади или мери, представят за площите и документи, доказващи правното основание за тяхното ползване, съгласно чл.2а, ал.2

 

ПРОВЕРКИ ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ДЕЙНОСТ

 

При кандидатстване по схемите за тютюн, за говеда и биволи и схемата за ягоди и малини, кандидатът декларира, че продължава да извършва земеделска дейност.

 

Това изискване се приема за изпълнено, когато към момента на подаване на заявлението или на плащането на помощта:

 

·               е регистриран по реда на Наредба № 3 от 1999 г. или в база данни за производителите на тютюн и/или

 

·              e собственик на животно, животновъден обект или пчелно семейство, регистрирани в Системата за идентификация на животните и регистрация на животновъдните обекти на БАБХ и/или

 

·             стопанисва най-малко 0,1 хектара земеделска площ.

 

БАЗА ДАННИ ЗА ТЮТЮНОПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ

 

·             МЗХ създава база данни за тютюнопроизводителите в страната.

 

·             Тютюнопроизводителите подават заявления по образец в общинската служба по земеделие по место производството.

 

·             Прилагат се договорите за продажба на тютюн и протоколи за изкупуване или кантарни бележки за предадените количества за площите.

 

·             Информация в базата данни:

 

·             производители

·             площите на които са отглеждали тютюн

·             предадени количества тютюн, по сортови групи

·             Заявленията с площите и количествата за 2013 г. се подават до 15 май 2014 г.

 

 

БАЗА ДАННИ ЗА ТЮТЮНОПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ

 

МЗХ създава база данни за тютюнопроизводителите в страната.

Те подават заявления по образец в общинската служба по земеделие по место производството.

 

Прилагат се договорите за продажба на тютюн и протоколите за изкупуване или кантарни бележки за предадените количества за площите.

 

Информация в базата данни:

 

·             производители

·             площите на които са отглеждали тютюн

·             предадени количества тютюн, по сортови групи

Заявленията с площите и количествата за 2013 г. се подават до 15 май 2014 г.

 

 

НОВИ МОМЕНТИ В НАРЕДБА № 5 ОТ 10 МАРТ 2010 г. ЗА УСЛОВИЯТА ЗА ДОПУСТИМОСТ

 

·          Списък на видовете култури с кратък цикъл на ротация

·          Тополи (Populus ssp.) – максимален цикъл на реколтиране – 6 г

·          Черна топола (Populus nigra)

·          Бяла топола (Populus alba)

·          Трепетлика (Populus tremula)

·          Върби (Salix spp.) – максимален цикъл на реколтиране – 6 г

·          Бяла върба (S. alba)

·          Тритичинкова върба (S. triandra)

·          Трошлива върба (S. fragilis)

·          Ракита (S. purpurea)

·          Ива (S. caprea)

·          Черна елша (Alnus glutinosa) – максимален цикъл на реколтиране- 20 г

·          Сребролистна липа (Tilia tomentosa) – максимален цикъл на реколтиране- 20 г

·          Полски бряст (Ulmus minor) – максимален цикъл на реколтиране – 20 г

·          Леска (Corylus avellana) – максимален цикъл на реколтиране – 20 г

·          Източен чинар (Platanus orientalis) – максимален цикъл на реколтиране- 20 г

 

НОВИ МОМЕНТИ В НАРЕДБА № 105 ОТ 2006 г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СЪЗДАВАНЕ, ПОДДЪРЖАНЕ, ДОСТЪП И ПОЛЗВАНЕ НА ИСАК

 

·             В СИЗП се създава специализиран слой “Постоянни пасища” – включва площи с минимален размер 0,1 ха с начин на трайно ползване – пасища, мери или ливади (в сила от 1 октомври 2014 г.)

 

·             Слой “Постоянни пасища” съдържа информация и кои пасища са в Натура 2000.

 

·             Цел – да се запазят постоянните пасища и ливади от разораване и преобразуване и да се използва от ДФЗ-РА за административни проверки на подадените заявления за подпомагане.

 

НОВИ МОМЕНТИ В НАРЕДБА № 105 ЗА ИСАК

 

·             Процедура по одобряване на слой “Постоянни пасища”

·             Приемане на възражения и предложения – срок 1 месец от обявяването

·             Одобряване на окончателен слой “Постоянни пасища” – до 1 март 2014 г.

 

Вашият коментар