понеделник, юни 21, 2021
0887257707 videnov@abv.bg
НОВИНИ

Условия за вписване в регистъра на консултантите за интегрирано управление на вредителите по земеделските култури

Консултантски услуги за растителна защита могат да извършват вписани в регистъра физически и юридически лица

За извършване на дейностите по опазване на растенията и растителните продукти от икономически важни вредители, земеделските стопани могат да ползват консултации и услуги в областта на растениевъдството и растителната защита, включително услуги на консултанти[1] по интегрирано управление на вредителите. Консултантски услуги за интегрирано управление на вредители като специализирана растителнозащитна услуга се извършват от физически или юридически лица, които са вписани в регистъра по чл. 6, ал. 1, т. 9, буква „в“ от Закона за защита на растенията (ЗЗР).

За вписване в регистъра заинтересованите лица подават в Областна дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) по постоянен адрес или на чиято територия са установени, уведомление по образец. Към уведомлението се прилагат заверени копия от: диплома/и за висше образование в областта на аграрните науки с професионално направление “Растителна защита” или “Растениевъдство” на консултанта/ите и договор с него/тях; сертификат/и по чл. 83 от ЗЗР на консултанта/ите.

В 7-дневен срок от подаване на уведомлението, директорът на ОДБХ издава заповед за вписване в регистъра, която се съобщава по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Вписването в регистъра е безсрочно и за него такси не се дължат.

Българската агенция по безопасност на храните създава и поддържа публичен регистър на лицата, които извършват специализирани растителнозащитни услуги, включително и консултантски услуги за интегрирано управление на вредители. Образецът на Уведомление за вписване в регистъра по чл. 6, ал. 1, т. 9 (в) от Закона за защита на растенията може да изтеглите от тук.

От печат вече излезе новият СПИСЪК за растителна защита за 2018 г. Телефон за поръчки: 0887257707

Вашият коментар