събота, май 25, 2024
0887257707 videnov@abv.bg
НОВИНИПРСР 2014-2020

За какво ще следи ДФЗ при изпълнението на мерки 4.1 и 4.2

Акценти при контрола по изпълнението и мониторинга по подмерки 4.1 и 4.2

Над 90% от фирмитеНад 90% от фирмите

Контролът, осъществяван от ДФЗ по подмерки 4.1

Контролът, осъществяван от ДФЗ по подмерки 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ и 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“, засяга всички етапи от процедурата за подпомагане по ПРСР 2014-2020. Това съобщи зам.-изпълнителният директор на ДФ „Земеделие“ – Разплащателна агенция Атидже Алиева-Вели на втория ден от Шестата национална среща на земеделските производители, която се провежда в Златни пясъци.На първо място, на етап пред подаване на искането за плащане, ДФЗ-РА извършва проверка за започване на реалното изпълнение на инвестицията в срок, който за подмярка 4.1 не бива да е по-дълъг от девет месеца от датата на подписване на договора за финансово подпомагане, ако инвестицията не включва строително монтажни работи (СМР) и/или трайни насаждения или в срок от дванадесет месеца, ако инвестицията включва СМР и/или трайни насаждения, а за подмярка 4.2 – не по-дълъг от дванадесет месеца от датата на подписване на договора за финансово подпомагане.

На етап подаване на искане за плащане, ДФЗ следи дали инвестицията е извършена в съответствие с одобрения проект и приложенията към договора, в срока, определен в него, както и дали искането за плащане е придружено от всички изискуеми документи.

Обект на проверка е също така и извършването и въвеждането в експлоатация на тези инвестиции, които не са предмет на договор с ДФЗ, но са необходими за изпълнението на одобрения проект.

Проверява се и наличието на съответствие с критериите за допустимост и тези за подбор. Следи се и за използване на активите, предмет на подпомагане, съгласно предназначението и условията, посочени в одобрения проект.

На следващия етап, преди отпускане на финансова помощ, на базата на документален контрол и такъв на място, ДФЗ извършва точна калкулация относно допустимата за изплащане субсидия.

Алиева допълни, че при наличие на несъответствия и неспазване на правилата за получаване на финансова помощ, същата може да бъде намалена от ДФЗ според вида и степента на нарушението.

Относно контрола по време на мониторинговия период, за помярка 4.1 и подмярка 4.2 периодът на мониторинг е 3 години от датата на извършване на окончателно плащане, когато ползвателят е малко или средно предприятие по смисъла на чл. 3 от Закона за малките и средни предприятия и 5 години, когато ползвателят е голямо предприятие.

При неспазване на поетите ангажименти санкциите, които се налагат са в зависимост от степента, продължителността и тежестта, и в зависимост от това дали неспазването на задълженията и/или ангажиментите е отстранено или прекратено.

Наред с това, ДФЗ, на базата на анализ и обобщение на практиката си по одобряване и отказ на проектни предложения, разполага с информация относно често допускани от бенефициентите грешки. Сред тях могат да се откроят липса на документи, доказващи съответствие с критериите за подбор; неизпълнени и невъведени в експлоатация инвестиции, които не са предмет на договора с ДФЗ, но са необходими за изпълнение на одобрения проект; неизползване на подпомаганите активи съгласно предназначението им по одобрения проект, неуведомяване на ДФЗ за изменение по време на изпълнение на проекта и др.

Вашият коментар