вторник, юли 16, 2024
0887257707 videnov@abv.bg
БиопрепаратиИнсектицидиРастителна ЗащитаТорове и препаратиФунгицидиХербициди

Законът за защита на растенията е на етап второ четене в Пленарна зала

Нови изисквания към земеделските стопани ще бъдат въведени със новия Закон за защита на растенията

Инвестициите в агросектора направиха руската пшеница много по-конкурентноспособна

Министерският съвет на Р. България внесе в Народното събрание Законопроекта за защита на растенията на 31 юли 2013 г.

На първо гласуване Законопроектът беше приет на 10 октомври 2013 г. В момента Законът за защита на растенията е на етап второ четене в Пленарна зала (внесен на 04.06.2014 г.)

Приемането на изцяло нов Закон за защита на растенията е необходимо, за да се осигури прилагането на Европейското законодателство, по-конкретно Регламент (ЕО) № 1107/2009 относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и Директива 2009/128/ЕО за постигане на устойчива употреба на пестициди.

Нови изисквания към земеделските стопани, които ще бъдат въведени със Закона за защита на растенията:

І. ОБЩИ ПРИНЦИПИ ЗА ИНТЕГРИРАНО УПРАВЛЕНИЕ НА ВРЕДИТЕЛИТЕ.

Спазването на общите принципи за интегрирано управление на вредителите ще стане задължително за земеделските стопани 3 месеца след приемането и публикуването на Закона за защита на растенията.

Общите принципи за интегрирано управление на вредителите включват комплекс от мерки, които целят да се постигне ефективно опазване на земеделските култури, като се дава предимство на агротехническите, биологичните, физическите и други нехимични методи, когато те осигуряват задоволително ниво на контрол на вредителите.

Земеделският производител трябва да реши дали и кога да прилага продукти за растителна защита, на базата на извършено наблюдение върху развитието на вредителите, вземайки предвид праговете на икономическа вредност, конкретните площи, култури и климатични условия, като при необходимост ползва консултантски услуги.

Продуктите за растителна защита трябва да се прилагат при доказана необходимост и да бъдат селективни по отношение на целта, за да се осигури опазване на полезните организми и околната среда. Земеделският производител трябва да ограничава употребата на продукти за растителна защита до необходимата степен, например да ползва по-ниски дози, намален брой третирания или частично третиране (например ленточно или огнищно), когато степента на риск за културата е приемлива и не се увеличава опасността за изграждане на устойчивост при вредителите.

 

На базата на данните за употребените продукти за растителна защита и данните за наблюдението на вредителите, земеделският производител трябва да провери доколко са успешни прилаганите мерки за растителна защита.

Пълният текст на „Общи принципи на интегрираното управление на вредителите” можете да видите ТУК.

 

ІІ. ИНТЕГРИРАНО ПРОИЗВОДСТВО НА РАСТЕНИЯ И РАСТИТЕЛНИ ПРОДУКТИ

 

На доброволен принцип земеделските производители ще имат възможност да извършват интегрирано производство на растения и растителни продукти. За целта, освен общите принципи на интегрираното управление на вредителите, които стават задължителни за всички земеделски стопани, при интегрираното производство ще трябва да прилагат и т.н. специфични принципи. Това са специфични насоки за отглеждане и опазване на съответните култури, които са разработени и публикувани във вид на ръководства. Текстът на издадените до момента ръководства могат да бъдат намерени на интернет страницата на Българката агенция по безопасност на храните:

 

Земеделски производители, които извършват интегрирано производство, имат право да обозначат произведената от тях продукция със знак, който съдържа думите „ИНТЕГРИРАНО ПРОИЗВОДСТВО”. В случай, че земеделският производител реши да извършва интегрирано производство на отделни култури, то за него стават задължителни следните изисквания:

• да извършва интегрирано производство на определени площи за непрекъснат период от 5 години; 

• да осигури лице, което е завършило курс за интегрирано производство на растения и растителни 

продукти или притежава висше образование в областта на аграрните науки; 

• да ползва консултантски услуги агроном с професионално направление „Растителна защита”;

• да разработи план за интегрирано производство на съответните култури.

 

ІІІ. УПОТРЕБА НА ПРОДУКТИ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА

 

Съгласно новия Закон за защита на растенията, продуктите за растителна защита се категоризират в две категории на употреба: професионална и непрофесионална. Професионалната категория на употреба се разделя на две подкатегории: първа професионална и втора професионална.

Съществуващата до влизането в сила на закона категоризация на продукти за растителна защита се приравнява към новата категоризация, както следва:

1. „първа (професионална)“ в „първа професионална“;

2. „втора (ограничена)“ във „втора професионална“;

3. „трета (свободна)“ в „непрофесионална“.

 

В зависимост от категорията им на употреба продуктите за растителна защита се прилагат от потребителите, както следва: 

1. продукти за растителна защита от първа професионална категория на употреба – от потребители със сертификат и под контрола на лице с висше образование в областта на аграрните науки с професионално направление „Растителна защита” или „Растениевъдство“;

2. продукти за растителна защита от втора професионална категория на употреба – от потребители със сертификат;

3. продукти за растителна защита от непрофесионална категория на употреба – от лица, навършили 18 години.

 

ІV. ОБУЧЕНИЕ И СЕРТИФИЦИРАНЕ НА ЛИЦАТА, КОИТО ИМАТ ПРАВО ДА ИЗПОЛЗВАТ ПРОДУКТИ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА ОТ ПРОФЕСИОНАЛНА КАТЕГОРИЯ НА УПОТРЕБА

 

Професионалните потребители на продукти за растителна защита, включително дистрибуторите и консултантите, трябва да притежават сертификат за работа с продукти за растителна защита. Този сертификат се изисква, когато лицата боравят с продукти за растителна защита от професионална категория на употреба.

 

Сертификатът ще се издава от изпълнителния директор на БАБХ. Професионалните потребители, дистрибуторите и консултантите с висше образование в областта на аграрните науки, с професионално направление „Растителна защита” или „Растениевъдство“, ще получават сертификат по право, като действието му е безсрочно. Всички лица, които не притежават такова образование, могат да получат сертификат само след преминаване на обучение и успешно полагане на изпит. Предвижда се обучението да бъде присъствено или дистанционно. Сертификатът на тези лица е със срок на валидност 10 години.Обучението може да се провежда от БАБХ, висши училища или институции в системата на професионалното образование и обучение, по програми, одобрени от изпълнителния директор на БАБХ. Програмите се разработват от обучаващите институции, като се вземат предвид конкретните функции и отговорности на съответните обучавани лица. 

 

Важно е да се знае, че издадените удостоверения на земеделските производители, съгласно изискванията на Наредба № 104 за контрол върху предлагането на пазара и употребата на продукти за растителна защита, ще се считат за сертификати по смсъла на новия закон, със срок на валидност 10 години от датата на издаването им. 

Сертификатът може да бъде отнеман при груби или системни нарушения от страна на неговия притежател.

Пълният текст на темите, включени в програмите за обучение, можете да видите ТУК:

 

V. ВЪЗДУШНО ПРЪСКАНЕ (текстът още не е четен и не е гласуван)

 

Новият Закон за защита на растенията въвежда разрешителен режим за пръскане с авиационна техника.

Продукти за растителна защита могат да се прилагат чрез въздушно пръскане само след писмено разрешение, издадено от директора на ОДБХ. Такова разрешение може да бъде издадено когато съществува опасност за растенията и растителните продукти, когато е налице:

1. невъзможност за прилагане на продукти за растителна защита чрез специализирана наземна техника и оборудване поради:

• преовлажнени терени и площи, или други неблагоприятни агроклиматични условия;

• силно пресечени и/или недостъпни терени, включително горски територии.

• опасност от ерозия или уплътняване на почвите;

2. необходимост от третиране в кратки срокове за спазване на условията на употреба на продукта за растителна защита. 

Разрешение за въздушно пръскане се издава, когато:

1. продуктите за растителна защита са одобрени за прилагане чрез въздушно пръскане; До одобряването им, разрешените за пускане на пазара и употреба продукти за растителна защита могат да се прилагат чрез въздушно пръскане, ако условията им на употреба не включват изрична забрана за прилагане чрез въздушно пръскане.

2. авиационният оператор, който ще извършва въздушното пръскане, притежава свидетелство за извършване на специализирани авиационни работи съгласно Закона за гражданското въздухоплаване;

3. въздухоплавателното средство, с което ще се извършва въздушното пръскане, е оборудвано с най-добрата налична технология за намаляване отнасянето на струята и отговаря на изискванията на Закона за гражданското възухоплаване и на актовете по прилагането му;

4. лице от персонала на авиационния оператор притежава сертификат; 

5. площите, които ще бъдат третирани не попадат във:

• пояси І, II и III на санитарно-охранителните зони около водоизточници и съоръжения за питейно-битово водоснабдяване от повърхностни води и в пояси І и II около водоизточници за питейно-битово водоснабдяване от подземни води и за минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди, съгласно Закона за водите;

• близост до жилищни територии, територии за паркове и градини, или територии за спорт и забавления.

 

За получаване на разрешение за прилагане на продукти за растителна защита чрез въздушно пръскане земеделските производители подават в ОДБХ, на чиято територия се намира площта, която ще се третира, заявление по образец най-малко 6 дни преди датата на третирането. 

 

Към заявлението се прилагат:

1. предписание за прилагане на продукти за растителна защита поради опасност за растенията и растителните продукти, издадено от лице с висше образование в областта на аграрните науки с професионално направление „Растителна защита” или „Растениевъдство“;

2. индивидуализиращи данни за имотите, които ще се третират;

3. копие от договор с авиационния оператор, който ще извършва въздушното пръскане;

4. декларация по образец, че площите не попадат в забранителни зони.

 

Разрешение за прилагане на продукти за растителна защита чрез въздушно пръскане се издава в тридневен срок от подаване на заявлението.

Разрешението се издава за срок, не по-дълъг от 5 дни. То съдържа и мерки и срокове, необходими за своевременното предупреждаване на населението, и за опазване на околната среда в близост до площта, която ще бъде третирана. 

При необходимост от прилагане на спешни мерки заявлението за въздушно пръскане може да бъде подадено по изключение най-малко три дни преди датата на третирането. 

 

Областните дирекции по безопасност на храните чрез кметствата и местните средства за масово осведомяване или по друг подходящ начин разпространяват информация относно предстоящо прилагане на продукти за растителна защита чрез въздушно пръскане. Информацията се публикува на интернет страницата на съответната ОДБХ и включва местонахождението на площите, които ще бъдат третирани, датата и часа, когато ще се извършва въздушното пръскане, и вида на продукта за 

растителна защита, който ще бъде прилаган.

 

Лицата, които употребяват продукти за растителна защита с наземна техника или чрез въздушно пръскане, уведомяват лично собствениците на пчелни семейства, разположени в землището на кметството по местонахождение на площите, които ще бъдат третирани, както и собствениците на пчелни семейства, разположени в граничещите землища, за датата и часа, в който ще се извършва всяко прилагане на продукти за растителна защита.

Вашият коментар