петък, май 14, 2021
0887257707 videnov@abv.bg
МЗХНОВИНИПРСР 2014-2020

Обнародваха заповедта за окончателния специализиран слой

„Площи, допустими за подпомагане“ за Кампания 2017

Със ЗАПОВЕД № РД-46-139 от 28 февруари 2018 г. МЗХГ, На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията, чл. 33а, ал. 2 от Закона за подпомагане на земеделските производители (ЗПЗП) и чл. 16г, ал. 4 от Наредба № 105 от 2006 г. за условията и реда за създаване, поддържане, достъп и ползване
на Интегрираната система за администриране и контрол (ДВ, бр. 82 от 2006 г.)  одобриха окончателен специализиран слой „Площи, допустими за подпомагане“ за Кампания 2017

Тя е част от Система за идентификация на земеделските парцели, който е актуализиран за 2017 г. чрез дешифрация на нова цифрова орто фотокарта на страната по самолетно и сателитно заснемане от 2017 г.;  отразяване на резултатите от теренни проверки, извършени през годината от страна на Техническия инспекторат на Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция (ДФЗ – РА), и областните и общинските структури на Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ), както и чрез проверка на получени възражения срещу обхвата на специализи рания слой „Площи, допустими за подпомагане“, одобрен със Заповед № РД-46-428 от 13.12.2017 г. на министъра на земеделието, храните и горите.

Окончателният специализиран слой „Площи, допустими за подпомагане“ за Кампания
2017 се предоставя на Разплащателната агенция за извършване на задължителните кръстосани
проверки съгласно чл. 37, ал. 2 и чл. 43 от ЗПЗП на подадените през Кампания 2017 заявления за
подпомагане, извършване на финална оторизация и плащания на площ за 2017 г., както и прием на
заявления за подпомагане през 2018 г.

Въз основа на извършената финална оторизация Разплащателната агенция да извърши корекции в извършените плащания по схеми и мерки за подпомагане на площ и да изплати допълнителни субсидии на земеделските стопани, на които първоначално е изплатена по-малка сума, а за земеделски стопани, при които се установи, че е изплатена по-голяма сума, Разплащателната агенция издава акт за установяване на публично държавно вземане съгласно приложимото национално и европейско законодателство.

IV. Окончателният слой „Площи, допустими за подпомагане“ за Кампания 2017 ще бъде публикуван на интернет страницита на МЗХГ ТУК