събота, декември 4, 2021
0887257707 videnov@abv.bg
НОВИНИ

Одиторите искат по-строги правила за ползването на вода в агросектора

ЕС не прави нищо за намаляване употребата на вода от фермерите

Европейската сметна палата констатира, че на ниво ЕС не се предприемат почти никакви мерки за намаляване употребата на вода от фермерите и иска въвеждане на по-строги правила за водоползването в аграрния сектор, информира topagrar.com. Нещо повече според одиторите в редица европейски страни потреблението на вода от земеделските производители остава високо и се подкрепя от европейски субсидии.

В нов доклад проверяващите изразяват своята загриженост, че с оглед на климатичните промени и зачестилите периоди на засушаване, фермерите ще имат все по-голяма нужда от вода. В същото време през 2016 година едва 9% от земеделските площи в ЕС са били напоявани, а земеделието е било отговорно за раазхищаванто на 2% от водните ресурси. Спрямо нивото на поливните площи от 1990 година това е намаление с почти 1/3 , а от 2010 година не се забелязва напредък. Одиторите препоръчват на ЕК да се погрижи и да поиска от отделните страни членки да обосноват размера на таксите а водоползване, които се налагат на земеделските производители както и за издаваните разрешителни за водоползване в аграрния сектор. Освен това плащанията по ОСП към фермерите за спазването на определени екологични стандарти да се обвържат и с ангажименти за устойчиво опазване на водните ресурси. Брюксел трябва да даде и гаранции, че плащанията по селската програма отговарят на принципите на рамковата директива за водите.

Проверяващите уточняват, че предприемането на мерки по намаляване на употребата на вода в земеделието не означава непременно повишаване на цените за нейното ползване. Те препоръчват на Европейската комисия да вземе под внимание това, че в някои региони с недостиг на вода, земеделските производители и сега изпитват проблеми както заради климатичните промени, така и заради свитото потребление на вода и растящото търсене на земеделска продукция.