вторник, май 28, 2024
0887257707 videnov@abv.bg
Бюлетин растителна защитаПЧЕЛАРСТВО

Ограничават употребата на Продукти за растителна защита

Ето още какви промени са заложени в Наредба 13 за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяния

Ограничава се употребата на Продукти за растителна защита (ПРЗ), с цел опазване на пчелните семейства.

Промените целят въвеждане на по-рестриктивни часови ограничения при извършване на третиранията. Това предвижда Проект за изменение и допълнение на Наредба № 13 от 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейност. Становища и предложения по него могат да се представят в 30-дневен срок.

Продукти за растителна защита, идентифицирани като „Опасни за пчелите“, ще се прилагат само през тъмната част на денонощието с наземна техника. Това ще става при спазване на реда за оповестяване на растителнозащитните, дезинфекционните и дезинсекционните дейности.

Всички инсектициди със системно действие, които не са идентифицирани като „Опасни за пчелите“, ще се използват с наземна или авиационна техника от залез слънце до 2 часа след изгрев слънце.

Продукти за растителна защита, различни от изброените, ще се прилагат от залез слънце до 10:00 часа на следващия ден, с авиационна или наземна техника. ПРЗ с нисък риск и на база микроорганизми ще се използват с наземна или авиационна техника без часово ограничение. Измененията на Наредбата предвиждат забрана за третиране с ПРЗ, препарати за дезинфекция и дезинсекция на площи с цъфтяща растителност, пасищни площи, вододайни зони и третиране извън буферните зони, определени при разрешаването на ПРЗ. Забранява се използване на вещества, представляващи хранителна примамка за пчелите, освен в случаите на добавяне на репеленти.

За подобряване на контрола върху употребата на ПРЗ ще стартират дежурства на инспектори от Областните дирекции по безопасност на храните (ОДБХ) и Областните дирекции „Земеделие“. Включително и в почивните дни те ще са на разположение при сигнали за нерегламентирани обработки.

Измененията на Наредба № 13 предвиждат и подобряване на механизма на уведомяване чрез изграждане на електронна платформа за оповестяване на растителнозащитните, дезинфекционните и дезинсекционните дейности.

В проекта за изменение и допълнение на Наредба № 13 от 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности  са предвидени  следните детайли при употребата на пестициди:

  • Продуктите за растителна защита, идентифицирани като Опасни за пчелите, отбелязани със знак SPe8-Опасен за пчелитеще се прилагат само през тъмната част на денонощието с наземна техника. Това ще става при спазване на реда за оповестяване на растителнозащитните, дезинфекционните и дезинсекционните дейности.

  • Всички инсектициди със системно действие,за които няма знак Опасни за пчелитеще се  прилагат с наземна или авиационна техника от залез слънце до 2 часа след изгрев слънце.

  • Продукти за растителна защита, различни от изброените по-горе ще се прилагат от залез слънце до 10:00 часа на следващия ден, с авиационна или наземна техника.

  • ПРЗ с нисък риск и на база микроорганизми ще се използват с наземна или авиационна техника без часово ограничение.

  • Предвиждасезабрана за третиране с ПРЗ, препарати за дезинфекция и дезинсекция на площи с цъфтяща растителност, пасищни площи, вододайни зони и третиране извън буферните зони, определени при разрешаването на ПРЗ.

  • Забранява да се използват вещества, коитопредставляват хранителна примамка за пчелите, освен в случаите на добавяне на репеленти.

В проекта за изменение на Наредба № 13/ 2016 г. се  предвижда да се подобри на механизма на уведомяване чрез изграждане на електронна платформа за оповестяване на растителнозащитните, дезинфекционните и дезинсекционните дейности. Чрез платформатасобствениците на пчелини ще бъдат информирани за предстоящите третирания с наземна или авиационна техника и каквисвоевременни  мерки да се предприемат от тях, за да се опазят пчелните семейства от отравяне.

За да се подобри  контрола върху употребата на ПРЗ ще стартират дежурства на инспектори от Областните дирекции по безопасност на храните (ОДБХ) и Областните дирекцииЗемеделие, като дори в почивните дни  – те ще са на разположение при сигнали за нерегламентирани  третирания.     Становища и предложения  към Проекта могат да се представят в 30-дневен срок.

Виктор Павлов