събота, април 17, 2021
0887257707 videnov@abv.bg
МЗХ

Определени са ставките за тютюна

Тя се изплаща на килограм въз основа на средногодишното количество изкупен качествен (1-3 класа) тютюн по сортови групи

94Четения

Ясни са ставките за тютюна. Министърът на земеделието, храните и горите определи със заповед размера на плащането за преходна национална помощ необвързана с производството за 2020г., за изкупеното и премирано в референтния период 2007-2009 г., количество тютюн по сортови групи, както следва:

„Басми“:

  1. за тютюнопроизводители с количества до 1 тон включително по 2,07 лв./кг (1,34 лв. + 0,73лв.);
  2. за тютюнопроизводители с количества над 1 тон до 2 тона по 2,01 лв./кг (1,34 лв. + 0.67 лв.);
  3. за тютюнопроизводители с количества над 2 тона по 1,34 лв./кг;

„Каба Кулак“ по 1,05 лв./кг;

„Бърлей“ по 0,77 лв./кг;

„Виржиния“ по 0,61 лв./кг.

Заповедта се издава на основание Наредба Nо 3 от 17 февруари 2015 г. за условията и реда за прилагане на схемите за директни плащания. Преходната национална помощ за тютюн се изплаща на килограм въз основа на средногодишното количество изкупен качествен (1-3 класа) тютюн по сортови групи, както и диференцирано за различните количества в сортовите групи.

Целта на диференциацията е постигане в максимална степен на справедливо и балансирано разпределение на средствата за българските тютюнопроизводители като по този начин се създаде възможност за по-балансирано допълване на доходите на икономически по- уязвими производители на тютюн съобразно обема на изкупеното референтно количество тютюн.

От Министерство на земеделието, храните и горите уведомяват заинтересованите лица, че производството по издаване на общия административен акт, могат да участват чрез писмени предложения и възражения, които могат да бъдат подавани в едномесечен срок от датата на публикуването на адреса на Министерството на земеделието, храните и горите гр. София, бул. Христо Ботев No 55 или на електронна поща: РКirovski@mzh.government.bg

Виктор Павлов