неделя, юли 21, 2024
0887257707 videnov@abv.bg
ПРСР 2014-2020

Още над 200 проекта за инвестиции ще бъдат финансирани от ПРСР 2014-2020 г.

Още над 200 проектни предложения за инвестиции на стойност близо 50 млн. лева ще бъдат финансирани по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства” от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР 2014-2020 г.). Това предвижда публикуваният за обществено обсъждане проект на заповед за изменение на насоки за кандидатстване, в която бюджетът по процедурата се увеличава чрез преразпределяне на средства. В последния един месец бяха изготвени всички нормативни документи, които касаят 17-тото изменение на ПРСР 2014-2020 г., с което ще се осигури допълнителната подкрепа по процедурата след одобрение от Комисията.

Дейностите по проектите включват внедряване на иновативни производствени технологии, цифрови технологии за производство и организация в земеделските стопанства и автоматизиране на работните процеси в селскостопанското производство. Изпълнението им ще допринесе за повишаване на конкурентоспособността на земеделските стопанства. Чрез тях ще се осигурят възможности за създаване на заетост, по-добри условия за труд в стопанствата и ще се насърчи биологичното производство на продукти.

Сключените допълнителни договори и тяхното изпълнение до 2025 г. ще подпомогне постигане целите на ПРСР 2014-2020, както и в частност на подмярка 4.1. Проектите са част от проведения през 2021 г. прием и са получили между 34 и 15 точки по критериите за оценка и допустимост.

Писмени предложения и коментари по документите за обществено обсъждане могат да се изпращат в срок до 6 юни 2024 г., включително, чрез ИСУН 2020 или на електронна поща: rdd@mzh.government.bg.

Виктор Павлов