понеделник, март 8, 2021
0887257707 videnov@abv.bg
ПРСР 2014-2020

От 15 май започват проверките за зелените плащания

108Четения

От 15 май започват проверките за зелените плащания. За тях е важно наличието на различните култури и техният дял на полето. В посочения  период следва да са налични всички култури (или поне ясно различими остатъци от културите), с които изпълнявате изискването за диверсификация.

Схемата за плащане на селскостопански практики, които са благоприятни за климата и околната среда (ЗЕЛЕНИ ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ) се дава за допустимите по СЕПП площи при условие, че в стопанството, доколкото са приложими за неговия вид и размер, се изпълняват зелените изисквания. Въпреки че се отпуска за изпълнението на екологични изисквания, зелено плащане се дава само за допустимите площи по СЕПП. Право на зелено плащане имат стопаните с обработваеми земи, трайни насаждения и постоянно затревени площи.

Зелените изисквания са 3:

– диверсификация на културите – за обработваемата земя в стопанството;

– запазване на постоянно затревените площи;

– поддържане на 5% от обработваемата земя като екологично насочени площи.

За площите, заети с трайни насаждения, няма приложими зелени изисквания. По този начин земеделският стопанин може автоматично да получи зелено директно плащане за площите с трайни насаждения.

Разнообразяването на културите (ДИВЕРСИФИКАЦИЯ)

Стопанство с обработваема земя между 10 ха и 30 ха (включително) трябва да има поне 2 различни земеделски култури. Основната култура не трябва да обхваща повече от 75% от обработваемата земя. Стопанство с обработваема земя над 30 ха следва да има поне 3 различни земеделски култури. Основната култура не трябва да обхваща повече от 75% от обработваемата земя, а двете основни култури – не трябва да са повече от 95% от обработваемата земя.

Изискването за диверсификация не се прилага, когато:

– повече от 75% от обработваемата земя се използва за производството на треви или други тревни фуражи, засята е с бобови култури, оставена е под угар или съчетава тези употреби;

– повече от 75% от отговарящата на условията за подпомагане земеделска площ е постоянно затревена площ, се използва за производството на треви или други тревни фуражи или за производството на култури под вода през значителна част от цикъла за отглеждане на културите, или съчетава тези употреби;

– когато повече от 50% от площите на декларираната обработваема земя не са декларирани от земеделския стопанин в заявлението за подпомагане от предходната година и когато, въз основа на сравнението на геопространствените заявления за подпомагане, цялата обработваема земя е заета от различна култура в сравнение с предходната календарна година;

– Обработваемата земя в стопанството е до 10 ха;

– Кандидатът за подпомагане е бенефициент по схемата за дребни земеделски стопани.

Виктор Павлов