сряда, май 27, 2020
0887257707 videnov@abv.bg
МЗХ

От днес: Държавата изкупува горите на частници

Целта е имотите да се поддържат в добро състояние

От 1 октомври стартира прием на документи за закупуване на поземлени имоти в горски територии, собственост на физически лица. Процедурата ще се извършва от 6-те държавни горски предприятия. Целта е към държавните гори да бъдат присъединени малки горски имоти, които не могат да бъдат обслужвани и поддържани в добро състояние от настоящите им собственици. Заявления ще могат да се подават до 15 януари 2020 г., след което ще бъде извършено оценяване. Одобрените предложения ще бъдат придвижени за закупуване на следващ етап. Държавните горски предприятия няма да закупуват поземлени имоти в горски територии, които са собственост на общини, юридически организации и сдружения.

Оценката на имотите ще се извършва по точкова система. Най-много – 30 точки, се дават за имот, който граничи с горски територии, държавна собственост. 15 точки получава частна гора с площ от 1 до 10 дка. Колкото по-голяма е площта, толкова точките намаляват. Ако физическо лице предложи 50 дка, колкото е таванът според правилата за закупуване на горски територии, то ще получи 10 точки. Ако горски територии, попадащи в имота, нямат защитни или специални функции, се оценяват с 0 точки. Толкова се дава и на имот, който не граничи с горски територии, държавна собственост.

Въвежда се нов праг на изискването за максимална обща площ на поземлените имоти, предлагани от един и същ собственик за закупуване. Тя не трябва да надхвърля 50 дка в рамките на една процедура.
Предвидено е да отпадне изискването за представяне на таксационни описания на подотделите, включени в предлаганите от заявителите имоти. Горската таксация е наука, която се занимава с разработването на най-подходящи методи за оценка на горските насаждения.

С цел намаляване на административната тежест, тази информация ще се изисква по служебен път от съответното държавното горско или държавното ловно стопанство, в чийто обхват попада предлаганият за продажба имот. За улеснение на заявителите ценовото предложение се предлага да бъде по образец. През 2016 г. процедурата беше обявена за първи път и предизвика изключително голям интерес. Тогава бяха финализирани сделки за закупуване на 126 имота с обща площ 1029 дка, на стойност от близо 600 хиляди лева.

NivaBG.com
Виктор Павлов