събота, април 20, 2024
0887257707 videnov@abv.bg
НОВИНИ

Отпадат държавните такси за документите от Агенцията по геодезия, картография и кадастър

Чрез промени в Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) Министерството на регионалното развитие и благоустройството предлага безвъзмездно предоставяне на услуги на административните и съдебните органи, както и на лицата с публични функции и на организациите, предоставящи обществени услуги. Измененията бяха приети на днешното правителствено заседание. За крайните потребители – гражданите и организациите няма да има финансова тежест за заплащане на държавни такси за документите, издавани от Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК), тъй като те ще бъдат предоставяни на органите, на които са необходими, по служебен път, като вътрешни електронни административни услуги (ВЕАУ). По този начин, освен разходите, се цели намаляване на времето за взаимодействие на гражданите и организациите с администрацията. Със законопроекта се създава нормативна рамка за развитие на информационните системи на АГКК, като целта е да бъде променен моделът на предоставяне на административни услуги, като водещ става електронният документ.

С предложения законопроект се създава и правна основа за развитие на информационната система на кадастъра чрез внедряване на функционалност, с които да бъдат усъвършенствани работните процеси при поддържане на КККР в актуално състояние. Предлага се въвеждането на централизирано разпределение на изпълнението на услугите, чрез инструменти на информационната система, която ще следи за равномерно натоварване на служителите на АГКК в цялата страна. Поддържането на КККР в актуално състояние ще се извършва от служител на служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК), независимо от местонахождението на имота, предмет на изменение. Целта е уеднаквяване практиката на всички СГКК при провеждане на процедурите по изменение на КККР, както и създаване на условия за намаляване на забавеното изпълнение на измененията на КККР и предоставянето на услуги, което ще повиши удовлетвореността на потребителите на кадастрални услуги.

Промените в законопроекта са в съответствие с основните принципи на електронното управление.

С предложения законопроект се изменят Закона за геодезията и картографията, Закона за камарите на инженерите в инвестиционното проектиране (ЗКАИИП) и Закона за устройство на територията (ЗУТ). С предложенията се определят дейностите, които могат да извършват инженерите по геодезия с придобита правоспособност по реда на ЗКАИИП, в областта на устройственото планиране и инвестиционното проектиране. С измененията в ЗГК и ЗКАИИП се цели ясно разграничаване на професионалната компетентност при изпълнение на специализираните геодезически дейности. Предлага се инженерите по геодезия да упражняват притежаваната от тях професионална квалификация по регулираната професия „Инженер в инвестиционното проектиране“, за нормативно определените дейности.

Чрез изменение на ЗУТ се предлага включване на представител на Камарата на инженерите по геодезия в състава на експертните съвети по устройство на територията. Предвид дейността им, участието на специалисти със задълбочени познания и опит в областта на кадастъра в състава им, каквито са инженерите по геодезия, ще допринесе за по-добри решения в областта на устройственото планиране и инвестиционното проектиране и ще повиши в значителна степен качеството на работа на експертните съвети.

В изпълнение на изискванията на Закона за нормативните актове е предвидено задължение за извършване на последваща оценка на въздействието на законопроекта, в срок до 5 години от влизането му в сила. Предлага се законопроектът да влезе в сила в срок от 3 месеца след обнародването му в „Държавен вестник“. Определеният 3-месечен срок е обвързан с необходимия срок за извършване на промени в подзаконовите нормативни актове по прилагане на ЗКИР и привеждането им в съответствие с измененията на настоящия законопроект.

Това пише Sinor.bg