сряда, февруари 21, 2024
0887257707 videnov@abv.bg
Животновъдство

Парламентът прие на първо четене законови промени за търговия с ветеринарни лекарствени продукти

Парламентът прие на първо четене два законопроекта за изменение на Закона за ветеринарномедицинската дейност, свързани с ветеринарните лекарствени продукти. И двата проекта са внесени от Христо Даскалов („Продължаваме промяната – Демократична България“) и група народни представители,съобщава БТА.

С единия законопроект понятието „ветеринарномедицински продукти” (ВМП) се заменя с „ветеринарни лекарствени продукти” (ВЛП). Действащите лицензионни режими за употреба, за производство, за търговия на едро и за търговия на дребно с ветеринарномедицински продукти се заменят съответно с безсрочни разрешения за търговия, за производство, за търговия на едро и търговия на дребно. Лицензионните режими на хомеопатични и на имунологични ветеринарни лекарствени продукти стават регистрационни.

Разрешенията за търговия с ВЛП ще са валидни само на територията на България, като при определени обстоятелства изпълнителният директор на Българската агенция за безопасност на храните ще може да издава разрешение за търговия за ограничен пазар, с валидност от пет години или разрешение за търговия при изключителни обстоятелства, с валидност от една година. Въвежда се режим за регистрация на лицата, извършващи производство, внос, съхранение или разпространение на активни вещества, използвани като изходни суровини във ветеринарни лекарствени продукти.

Регламентирани са системата за блокиране и изтегляне от пазара на ВЛП, които не отговарят на изискванията за качество; системата за събиране и обезвреждане на отпадъците от ВЛП и системата за фармакологична бдителност. Условията и редът за подаване на информация, процедурите за обработване на сигналите и оценката на резултатите, свързани със системата за фармакологична бдителност, ще бъдат определени с наредба на министъра на земеделието и храните.

Като компетентен орган за контрол върху ветеринарните лекарствени продукти е определена Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ).

С преходните и заключителните разпоредби на законопроекта е предвидено изпълнителният директор на БАБХ да издаде служебно безсрочни разрешения за производство, за търговия на едро, за търговия на дребно и за употреба на лицата, получили лицензи, издадени по стария ред. До издаване на разрешенията, издадените лицензи ще запазят своето действие.

Във втория одобрен законопроект в допълнение на първия е предвидена процедура за промени в сертификат за регистрация на хомеопатични ветеринарни лекарствени продукти. Създадена е възможност изпълнителният директор на БАБХ или оправомощено от него лице при определени условия да може със заповед да спре действието, да отмени или отнеме сертификат за регистрация на хомеопатични ВЛП и да разпореди на притежателя му да блокира и изтегли продуктите от пазара. Предвидено е търговците на едро с ВЛП да имат право да ги доставят освен на други търговци на едро и на дребно и на ветеринарномедицински заведения, на собственици или ползватели на регистрирани животновъдни обекти, след представяне на рецепта от регистриран ветеринарен лекар.

По време на дебата в пленарната зала, който започна миналия петък, от „Възраждане“ коментираха, че е трябвало промените да бъдат внесени след всички обсъждания, а не от народни представители. От „Има такъв народ“ поставиха въпроса промяната в режима на търговия с ветеринарни лекарствени продукти не е ли в ущърб на ползвателите и не представлява ли някаква форма на лобизъм.

Христо Даскалов обясни, че в тези два законопроекта се предлага извършването на спешни промени в българското законодателство, наложени от влезли в сила актове на ЕС – регламенти от 2019 и 2021 г. относно ветеринарните лекарствени продукти, и отмяна на европейска директива.

Виктор Павлов