четвъртък, януари 20, 2022
0887257707 videnov@abv.bg
НОВИНИ

Пчеларите получават достъп до общински пасища и мери

Договори за наем на земи за срок над 1 година, ще се сключват само със собственици на над 25% от земеделските земи или упълномощени от тях лица

Пчеларите да получат право за ползване на  общински и държавни  пасища ливади и  мери за устройване  на пчелини с над 10 пчелни семейства, предвижда една от последните промени в закона за собствеността и ползването на земеделски земи, който беше обнародван в последния брой на „Държавен вестник”.  Освен това в бъдеще земеделската земя може да се отдава под наем освен от собственика,  от упълномощено от него лице или лице притежаващо права за ползване на земеделската земя включващи в съдържанието си правомощие да ползва или да управлява земята предоставени от собственик или упълномощено лице или съсобственик или съсобственици на земеделска земя или упълномощено от тях лице.

Договор за наем на земеделска земя със срок над една година ще  се сключва от съсобственик или съсобственици на земеделска земя, притежаващи повече от 25 на сто идеални части от съсобствения имот, или от упълномощено от тях лице. Упълномощаването  за сключването на договор за наем на земя трябва да става с писмено нотариално заверено пълномощно. След получаване на писмено изрично съгласие от наемодателя, наемателя ще има право да преотдава наетата земя, независимо от договореното от страните по договора за наем.

В хода на нотариалното производство нотариусът извършва проверка за спазване на изискванията на чл. 4а и прилага към нотариалното дело скици на имотите, предмет на договора. Скиците се заявяват за получаване от нотариуса чрез отдалечен достъп до информационната система на кадастъра и имотния регистър или се предоставят от страна в нотариалното производство. Когато за съответното землище няма влезли в сила кадастрална карта и кадастрални регистри, към нотариалното дело се прилагат скици на имотите, издадени от съответната общинска служба по земеделие по местонахождението на имотите.

За удостоверяване на съдържанието и подписите на страните по писмени договори за аренда и за наем на земеделски земи се събира нотариална такса, независимо от материалния интерес или изразходваното време в размер, определен с тарифата по чл. 85, ал. 3 от Закона за нотариусите и нотариалната дейност. При едновременно удостоверяване на съдържанието и подписите на страните таксата се събира еднократно.

Когато за един и същ имот са представени за регистриране повече от един договор за наем или за аренда на земеделска земя, в общинската служба по земеделие се регистрира  договорът, вписан в службата по вписвания с най-ранна дата или  вписаният договор – при представяне за регистриране на вписан и невписан договор.