четвъртък, май 13, 2021
0887257707 videnov@abv.bg
НОВИНИ

Планът за възстановяване- между смешното, гневното и реалното- Част 3

Заделените средства за решаване на проблема с напояването възлизат на над 850 млн. лева, но дали ще се реши само с рехабилитация на стари съоражения не е ясно

Както ще видим по-долу, като ахилесова пета в развитието на устойчиво земеделие е определяно незавидното състояние на напоителната система у нас. А както знаем азбучна истина е че без напояване няма земеделие. Оптимистичните прогнози са за намаляване на загубите на вода по напоителната мрежа с над 40% и увеличаване обема на поливните площи. Не е ясно обаче дали това ще се постигне само с мерки за възстановяване и рехабилитация на морално остарялата мрежа от съоражения, която на места дори отдавна е несъществуваща?! Този план за възстановяване и развитие дори и подкрепен от интервенциите в стратегическия план за новия период на  ОСП обаче не предвижда изграждане на нова хидро-мелиоративна инфраструктура.

Постигането на устойчиво земеделие според плана за възстановяване трябва да се случи чрез повишаване устойчивото управление и използване на водите и повишаване конкурентноспособността на аграрния сектор чрез мерки за подобряване на напоителната структура. За целта се предвижда да се актуализира стратегическата рамка на аграрния сектори да се извърши реконструкция и възстановяване на мрежата от държавни напоителни системи както и дигитализация на процесите от фермата до масата (за нея ще стане дума по-нататък)  .За да се изпълни всичко това се предвижда да бъдат изразходвани 871,7 млн. лева, които ще дойдат от механизма за възстановяване и устойчивост.

Като предизвикателство се отчита критичното състояние на напоителните системи у нас, свързани с напояване, отводняване и защита от вредното въздействие на водите. Това води до големи загуби на поливна вода и до съответно високата и цена. Отбелязва се също твърде ниския процент на използване на напоителните системи- между 4 и 8% за последното десетилетие. Планира се интервенциите, които ще допринесат за повишаване конкурентноспособността и устойчивостта на сектора да не са с краткосрочен ефект, а да имат трайно въздействие върху сектора и да доведат до териториално сближаване между градските и селски общности.

Очакванията са тези мерки да доведат до увеличаване на брутния вътрешен продукт (БВП) с 0,2% спрямо сценарий,  при който тези планирани интервенции са останали нереализирани към 2023 година, а към 2026 година нарастването на БВП да достигне до 0,3%. Очаква се тези интервенции да доведат до увеличение на пазара на труда с между 0.1% и 0.2% до 2026 година. Предвиждат се 25 дейности за възстановяване на различни видове напоителна инфраструктура като напоителни канали, напоителни полета, помпени станции, тръбопроводи и изравнители, водохващания и язовири. Очаква се те да доведат от една страна до намаляване на загубите на вода, а от друга до повишаване на поливните площи , подобряване на ефектите от напояване и опазване на земеделските земи от вредното въздействие на водите. Очакваната икономия на вода при тяхното изпълнение е 44,4% и намаление на потреблението на вода с 39,8%. Рехабилитацията на напоителните съоражения трябва да доведе до подобряване на водния баланс на почвитеи и до намаляване на преоплътняването и ветровата ерозия при резки засушавания и намаляване натиска върху използването на подземни водни ресурси. За реализирането на тази цел свързана с рехабилитацията на напоителните системи се планира да отидат по-голяма част от средствата или 847,9 млн. лева. Освен това тези дейности се очаква да се подпомогнат и с мерки и интервенции от националния стратегически план за новия период на общата селскостопанска политика.

/Следва/