четвъртък, май 13, 2021
0887257707 videnov@abv.bg
НОВИНИ

Планът за възстановяване- между смешното, гневното и реалното- Част 4

Почти 24 милиона ще бъдат заделени за цифровизация на услугите, предоставяни на фермерите и намаляван на бюрократичната тежест

В плана се констатира, че интензивното развитие на селското стопанство е възпрепятствано от ниската степен на цифровизация, липсата на информация у фермерите за ползата от въвеждането им и липсата на цифрови умения.

Почти 24 млн. лева (23,9 млн. лева) са планирани да отидат за изграждане на единна цифрова система, повишаване на цифровите умения на земеделските производители и намаляване на бюрократичната тежест чрез създаване на единен поток от данни между стопанствата и администрацията.

Предвижда се изграждане на цялостна електронна система в земеделието, което да позволи напълно цифровизиране на информационните потоци за осъществяване на административната дейност. Услугите предоставяни на земеделските стопани да станат изцяло електронни и създаване на възможност за използването им от бизнеса в зависимост от вида селскостопанска дейност. Да се осъществи интеграция между информационните системи на администрацията и софтуерните системи за управление на стопанствата в обща платформа за управление на данни между фермери и администрация, която да осигури единен поток на данни и избягване на ръчното прехвърляне на хартиени формуляри и документи. Планира се системата да съдържа : модули за: употребата на препарати за растителна защита и торове чрез дигитализация на дневниците за тяхната употреба; контрол на употребата на антимикробни ветеринарно медицински продукти чрез определяне на специфични референтни прагове на употреба за антимикробни средства при различни категории и видове продуктивни животни; проследяване „от фермата до трапезата“ – от първичното производство до крайното потребление на принципа на уникален идентификационен код с цел информираност на потребителите и стимулиране производството на качествена и достъпна храна; онлайн обучение, вкл. съдържание на обучителните модули и консултации на земеделски стопани, едновременно с поддържането на информация, свързана със съвременни технологични и екологични решения за отглеждане на основни групи земеделски култури и селскостопански животни по конвенционален и биологичен начин в съответствие с изискванията за устойчиво използване на природните ресурси и адаптиране към климатичните промени.