вторник, юли 16, 2024
0887257707 videnov@abv.bg
НОВИНИ

По-добра ефективност на директните плащания, мерки за опазване на биоразнообразието и насърчаване на екологичните практики са сред изпратените от ЕК препоръки за стратегическия план

Комисията е изпратила 25 страници с препоръки към страната ни за националния стратегически план

Нелоялните търговски практики  африканската чума по свинете са сред темите на заседанието в БрюкселНелоялните търговски практики африканската чума по свинете са сред темите на заседанието в Брюксел

Препоръките към страната ни за стратегическия план за следващия програмен период, изпратени през тази седмица възлизат на цели 25 страници, става ясно от отговорите на пресслужбата на ЕК на поставени от нас въпроси.. Препоръките се основават на анализ на състоянието, нуждите и приоритетите за селското стопанство и селските райони в България. Ето кои са част от препоръките на Брюксел.

От ЕК приканват страната ни да определи изрични национални стойности за целите на Зелената сделка, като се вземат предвид конкретната ситуация и тези препоръки. За да подпомага по-ефективно селскостопанските доходи, България трябва да продължи да подобрява ефективността на директните плащания и други инструменти за подпомагане на доходите. Отчита се слабо производство на вредните емисии с изключение на областта на управление на оборския тор. Чрез подобрено управление на горите, подкрепа за устойчивото производство на биомаса в биоикономиката, отглеждане на покривни култури или превръщането на обработваемите земи в пасища.

Експертите отчитат, че страната ни е с най-висока степен на риск от градушки сред страните членки на ЕС. „Подобно на други страни в южните региони на ЕС, увеличаването на топлинните вълни и по-ниските валежи поради климатичните промени правят българското земеделие уязвимо на по-висока променливост на добива и топлинен стрес за животните, въпреки че има и някои възможности, свързани с повишена производителност или отглеждането на нови култури“, пишат те.

Въпреки че над 34% от територията на страната ни е част от европейската мрежа НАТУРА 2000, близо 20% от тях са обработваеми земи, а над 50% са гори се отчита по-нисък от средния за ЕС дял на подпомагане на биоразнообразието и ландшафта и горите. Влошеното състояние на биоразнообразието в страната изисква специално внимание, а основен фактор за влошаване на състоянието му и оказване на натиск върху защитените местообитания са интензивните практики на земеделие. Страната ни е в челото на класацията по загуба на земи с висока природна стойност заради силно развитие на земеделието. Ето защо се препоръчва насърчаване на устойчиви практики за намаляване натиска върху земите с висока природна стойност и мерки за управление на местообитанията.

Страната ни остава сред държавите с по-ниско съдържание на органични вещества в почвите. За компенсиране на недостига на фосфор в почвите ни, от ЕК препоръчват ребалансиращи практики на торене. Отчита се също, че въпреки наличието на относително богати сладководни ре. сурси, катто всички области със сладководни басейи са изправени пред проблема с недостиг на водата. Поставянето на приоритет върху практики, които конкретно са насочени към предизвикателствата на почвата и местните водни количества, ще бъде важно за успешния зелен преход на българското земеделие. „Това би засилило продължаващата трансформация към по-биологично производство, като по този начин би допринесло за намаляването на пестицидите и хранителните вещества и ще увеличи производството на биоенергия“, се казва още в препоръките.

Страната ни остава снай-висок риск от бедност в селските региони

В анализа си експертите на ЕК отчитат, че голяма част от селските региони у нас са изправени пред справянето с двойното предизвикателство- от една страна постоянното обезлюдяване, а от друга ниското ниво на БВП, като страната остава с най-висок риск от бедност в селските райони, а БВП на глава от населението в селските райони е най-ниският в ЕС. Ограничените възможности за заетост и по-ниското качество на живот са ключови фактори за обезлюдяването на селските райони. Инфраструктурата и услугите (например водоснабдяване и канализация, училища и др.).

Младите фермери се възпрепятстват от редица фактори, а капацитетът на службите по земеделие е недостатъчен

„Въпреки че процентът на младите фермери в България е над средния за ЕС, очевидно е, че привличането им към професията е възпрепятствано от множество фактори като трудни условия на труд поради ниско технологично развитие на сектора, недостатъчен собствен капитал за инвестиране в иновации и модернизация на фермите и труден достъп до кредити. Въпреки положителните ефекти от подкрепата, предоставена по двата стълба на ОСП, младите фермери са изправени пред трудности при изготвянето на заявления за банкови заеми, предложения за проекти и бизнес планове“, пишат в анализа си към препоръките от ЕК. Капацитетът на националната служба за съвети в земеделието да предоставя лесно достъпни услуги и консултации се отчита като недостатъчен.

От Брюксел препоръчват още засилване на нормативната база, касаеща използването на екологични практики , подобряване мерките за устойчива употреба  на пестицидите, , подобрения при продажбата на антимикробни средства, подобрение на биосигурността във фермите и регистрацията на стопанства и индентификация на животните с оглед наличието на АЧС, и подобряване мерките за хуманно отношение към животните.