събота, декември 4, 2021
0887257707 videnov@abv.bg
ПРСР 2014-2020

Подмярка 5.1: Всички проекти минават на втори етап

Приключи оценката на проектни предложения по мярката за биосигурност и от страна на публичните кандидати

Приключи и оценката за административно съответствие и допустимост по подмярката за проектни предложения, подадени от кандидати земеделски производители

Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция (ДФЗ – РА) приключи оценките на проектни предложения по две процедури по подмярка 5.1 „Подкрепа за инвестиции в превантивни мерки, насочени към ограничаване на последствията от вероятни природни бедствия, неблагоприятни климатични явления и катастрофични събития“ от ПРСР 2014-2020 г. от приемите през 2020 г. и 2021 г.

По две от процедурите оценителните комисии са приключили оценките за „Административно съответствие и допустимост“, както и „Техническа и финансова оценка“ на проектните предложения, подадени от публични субекти по подмярка 5.1.

Предстои изпращане на писма за одобрение на одобрените кандидати. подписването на договори с кандидатите.

По процедура чрез подбор № BG06RDNP001-5.001 – S2 по подмярка 5.1 в открития прием през 2020 г. бяха подадени 3 проектни предложения от публични субекти – Българска агенция за безопасност на храните (БАБХ), Национален диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт “Проф. Д- р Г. Павлов” (НДНИВМИ) и Изпълнителна агенция „Борба с градушките“. Определеният бюджет по приема е в размер на 9 387 840 лв. Проектните предложения са на стойност 8 100 580,59 лв., а одобрената безвъзмездна финансова помощ по тях е в размер на 7 317 220.58 лв.

През 2021 г. по процедура чрез подбор № BG06RDNP001-5.004 по подмярка 5.1 в периода на приема от 09.02. до 10.06.2021 г. са подадени 2 проектни предложения – от Българска агенция за безопасност на храните (БАБХ) и Националния диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт „Проф. д-р Г. Павлов“. Бюджетът по приема е в размер на 2 933 700 лв., а одобрената безвъзмездна финансова помощ по проектите е 1 876 229,63 лв., колкото е и цялата заявена от кандидатите сума.

Целите на процедурите са осигуряването на възможност на БАБХ и НДНИВМИ за инвестиции, свързани с превантивни дейности за засилване на контрола, повишаване на капацитета и оптимизиране на времето за реакция, което ще ограничи риска от възникване на усложнени епизоотични ситуация в бъдеще. Реализирането на специфични инвестиции от страна на Изпълнителна агенция „Борба с градушките“ ще позволи да се подобри работата на противоградовата защита в страната и ранното предупреждение за опасни неблагоприятни метеорологични явления.

По процедура чрез подбор № BG06RDNP001-5.003 по подмярка 5.1 за проектни предложения, подадени от кандидати земеделски производители, приключи оценката за административно съответствие и допустимост. От 15 ноември 2021 г. започва следващият етап – „Техническа и финансова оценка“, като всички проектни предложения са допуснати до него.

Предстои да бъдат сключени договорите за безвъзмездна финансова помощ с кандидатите, които са преминали успешно и втория етап.

Виктор Павлов