събота, декември 4, 2021
0887257707 videnov@abv.bg
НОВИНИ

Помощ за младите фермери само за първите 300 декара

То ще бъде давано за пет години с ежегодно нарастваща ставка

В следващия период при подпомагането за младите фермери ще се дават само за първите 300 декара, които кандидатите притежават. Това е записано в проекта за Стратегическия план, подготвен от служебния кабинет, по който вървят дискусии с бранша.

Допълнителното подпомагане на доходите за млади земеделски стопани се отпуска за максимален срок от пет години, считано от първата година на подаване на заявлението за плащане за млади фермери.

Въвеждането на максимален праг за площи (30 хектара) за изплащане на подпомагането според асвинистрецията ще позволи насочване на плащането предимно към малките и средни по размер млади земеделски стопани, от друга страна ще позволи разпределяне на финансов ресурс към по-голям брой стопанства.

Възрастовото изискване остава като досега – при първото подаване на заявление фермерите следва да не са навършили повече от 40 години и периодът на създаване на стопанството (не повече от 5 години преди кандидатстване по схемата).

Кандидатите трябва да са активни фермери, физически (вкл. ЕТ) и юридически лица (ЕООД, ООД или кооперации). За създаване на стопанството се счита датата на регистрация на кандидата за първи път като земеделски стопанин по реда на Наредба № 3 от 1999 г.;

датата на подаване от кандидата на заявление за подпомагане; датата на започване на осигуряване на кандидата като земеделски производител, в случай че се осигурява като такъв;

датата на вписване на животновъден обект в регистъра по чл. 137, ал. 6 от Закона за ветеринарномедицинската дейност.

При участие за първи път по схемата и/или ако не са предоставяли документи, кандидатите трябва да предоставят до 1 декември на годината на кандидатстване, (един) документ за придобити професионални умения и познания (завършено средно или висше образование в областта на селското стопанство или ветеринарната медицина, и/или завършено средно или висше икономическо образование със земеделска насоченост, и/или  удостоверение за завършен курс или свидетелство за получена степен на професионална квалификация в областта на селското стопанство).

Годишно плащане за първите до 30 ха допустими за подпомагане  площи, заявени за основно подпомагане на доходите за устойчивост,  изплатено допълнително към основното подпомагане, с ежегодно нарастваща ставка. Надбавката отразява баланса между нуждата от мотивация на младите земеделски стопани за привличане и запазване в сектора.

Виктор Павлов