понеделник, юли 15, 2024
0887257707 videnov@abv.bg
НОВИНИ

Правителството прие важни промени, свързани със земеделската земя

Aerial cityscape landscape view of farmland in Ile D'Orleans, Quebec, Canada

Правителството прие изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.

С въведените промени се дава приоритет на местното производство при отглеждането на зеленчуци, трайни насаждения, едногодишни полски култури и многогодишни фуражни култури, както и на биологично производство на тези култури. До участие в тръжните процедури за отдаване под наем или аренда на обработваемите земи от Държавния поземлен фонд се допускат местни земеделски стопани, развиващи дейности в тези чувствителни сектори.

При осъществяване на процедурата за уедрено ползване на земеделски земи се създава възможност за по-голяма сигурност при сключването на споразуменията за създаване на масиви за ползване.

С цел да се постигне по-голяма справедливост и публичност при предоставянето под наем без търг на пасищата, мерите и ливадите от Държавния и Общинския поземлен фонд на животновъди, имотите от двата публични фонда ще се разпределят едновременно от съвместна комисия. В нея ще участват представители на местната власт и на държавата, на чиито заседания ще могат да присъстват собственици или ползватели на животновъдни обекти, които отглеждат пасищни селскостопански животни в съответното землище.

Виктор Павлов