вторник, юли 16, 2024
0887257707 videnov@abv.bg
НОВИНИ

Предизборно: Партийните обещания размити между общи приказки, хвалби и философия

Къде е мястото на земеделието в предизборните обещания на основните политически играчи ?!

Малко преди старта на предизборната кампания, решихме да проверим има ли място земеделието и къде е то в предизборните документи и обещания на основните политически играчи. С риск да повтаряме азбучни истини, с пълно право можем да се позовем на железния канцлер Ото фон Бисмарк, според който най-много се лъже преди избори, по време на война и след лов. Що се отнася до фермерите, те освен че са сред най-чувствителните прослойки в обществото ни, са и сред най- „ухажваните“ защото бидет ли излъгани, могат да ударят и разклатят държавата подобно на земетръс от шеста степен. Чувствителни обаче трябва да сме и всички ние като общество, и преди всичко в качеството ни на потребители, които искаме на трапезата ни да имаме хубави и качествени храни, а фермерите да просперират от труда си. За да се случи това, основна роля играят политиците , които сдобивайки се с част от народния вот, трябва да се опитат да прокарат своите обещания и политики.

Хроничните проблеми в земеделието ни са отдавна известни- от липсата на модерно напояване, през борбата с вируси и болести, до ниската жизнеспособност на малките фермери, липсата на добре уреден статут на браншови организации, неуредени поземлени отношения и други.

Сега е моментът да проследим, кой от политическите играчи с какво ще се опита да ни излъже пред урните, за да получи така безценния ни или пък не толкова безценен глас. Да започнем.

ГЕРБ

Управляващите към момента се отчитат с една презентация, изпълнена с хвалби, в която се изтъква приносът на страната ни за началото на преговорите за новата ОСП в която се казва :“работим за запазване на бюджета за ОСП, за споделена визия между държавите – членки за сектор “Земеделие” след 2020 г., в основата на която да бъде силен бюджет и по – голяма гъвкавост на мерките на национално ниво според регионалните специфики“. Борбата им на партийния фронт е за „запазване на настоящия бюджет на ОСП, сближаване на директните плащания“ между стара и нова Европа. Фокусират се върху подкрепата на малки и средни стопанства, отделна подкрепа за младите фермери, електронизация и цифровизация на земеделието и за прецизно земеделие, чрез което да се повишат доходите на фермерите.

БСП

Социалистите също нямат конкретен документ с обещания за настоящите избори. Основният им програмен документ към момента е „Визия за България“, в който по отношение на земеделието се казва, че „има нужда от цялостен пакет от мерки за защита на собствеността и ефективно стопанисване на земята“. „Целта ни е да формираме ефективни производствени структури и да подпомагаме сдруженията и кооперациите като база за развитие на средните и дребните производители.Предлагаме да се подпомага производството на храни за местна консумация чрез стимулиране на биологичнотоземеделие, „късите вериги на доставка““, пишат те. БСП също ще се бори за „балансирана ОСП“, „адекватна подкрепа за малките и средните стопанства“ и „чувствителните сектори“. Секторът на земеделието се определя като „фактор за развитие на териториите“ и „съществен елемент от националната и хранителна сигурност“. Важен акцент на социалистите е, че те ще настояват стратегическия план за новата ОСП да бъде одобрен от парламента. Те ще искат ревизия на схемите за малките стопанства и младите фермери и декларират, че са за увеличаване на дела на обвързаната подкрепа, която трябва да остане в прерогативите на директните плащания. Ще настояват за това, разпределението на средствата в чувствителните сектори като животновъдство,
овощарство ,зеленчукопроизводство да става чрез реални схеми за подпомагане, които да достигат до активните и реални фермери, а за големите стопанства да се въведат тавани на плащанията. Средствата, които ще се икономисат да се насочат към подкрепа на малките и средни стопанства и за даване на предимства на младите фермери, които да постигнат по-голяма устойчивост. Социалистите настояват обвързаната подкрепа да не се включва в тези тавани, и ще работят за това, вторият стълб на подпомагане да осигури по-голяма устойчивост чрез инвестиционни мерки както и за нова политика за развитие на селските региони, която да се стреми да подкрепя местните социални инвестиции и иновации за развитие на заетостта в селските райони, да се прекрати цифровото разделение и да се установят по-тесни връзки между фермери и потребители чрез къси вериги на доставки.

Що се отнася до поземлените отношения от БСП предлагат: „ Гарантиране защита на поземлената собственост чрез законови промени, които да осигурят императивно икономическата реализация на собствеността; Създаване на регистри на собствениците и ползвателите на земя. Пълна и актуална информация за сключени договори (наем, аренда);Създаване на предпоставки за сключване на договори за цялата стопанисвана земя, като по този начин „белите петна“ се изключат като елемент на споразумения за ползване на земята;Актуален кадастър на земеделските земи (земя-собственик).“

ДПС

Последният документ на предизборна тематика, публикуван от партията е предизборната декларация от 2017 година, в която се хвалят с „впечатляващите резултати“ , постигнати от страната ни във времената, в които е участвала във властта- между 2001- и 2009 година. Трябва да се уточни, че декларацията е посветена на последните предсрочни избори. Явно предстои да излязат с нови насоки в хода на предстоящата кампания. По отношение на земеделието ДПС предлага създаване на специален фонд от 500 млн. лева за подкрепа на инвестиции в предприятия, които преработват селскостопанска продукция, както и стимулиране работата на на фонда на фондовете с цел улесняване на стартиращи бизнеси. Отчитат се позитивите и негативите от прилагането на ОСП и се поставя за цел да се даде по-висока добавена стойност на земеделската ни продукция, така че страната да не е вече суровинен придатък на пазарите на основните аграрни култури. Освен това чрез възстановяване на практиката за нисколихвено кредитиране ще се търси да се увеличи темпът на инвестициите в модерно земеделие в малките и средни земеделски стопанства , а чрез създаване на гъвкави схеми за кредитиране на малкия и среден бизнес и младите фермери. От ДПС настояват за „нова политика по напояване“ , като за целта се създаде специална държавна програма за възстановяване на мрежата от напоителни съоражения и да се постигне петкратно увеличение на напояваните земеделски земи до около 2,5 млн. декара.

Както е видно от представеното до момента, „партийните мозъци“ в парламентарно представените партии към настоящия момент не са готови с нови и конкретни обещания за това, какво трябва да се случи в земеделието в следващия период на законодателната и изпълнителна власт. С изключение на социалистите, които предлагат конкретни законови мерки за уреждане на поземлените отношения и даване тласък на процеса на комасация на земите, останалите не предлагат никакви конкретни мерки поне що се отнася до законодателни инициативи.

Какво предлагат някои от извънпарламентарните политически играчи в сферата на земеделието?!

Демократична България

Сред приоритетите на партията на Христо Иванов, косвено или пряко свързани със земеделието, за които ще се търси подкрепа на парламентарно ниво са:“ осъществяване на зелен енергиен преход и истинско зелено възстановяване“ от кризата с коронавируса , „дигитализацията и развитие на иновативна икономика и земеделиес висока добавена стойност“.

Изправи се БГ

В своята програмна декларация, озаглавена „70 управленски мерки“, формацията на Мая Манолова акцентира върху защита на потребителите, стимулиране на семейните стопанства, опазване на околната среда чрез програми за подкрепа на стартиращи бизнеси, иновативни компании, зелена индустрия, малък и семеен бизнес.

Има такъв народ

Що се отнася до партията на Слави Трифонов, основният „приоритет“ пред нея е партийното строителство и официализиране на формацията на картата на политическия ландшафт на страната. Явно в процеса на предизборната кампания формацията ще разработи конкретни политики и мерки в това число и в сферата на земеделието, чрез които да очертае по-детайлно своята представа за бъдещето на страната.

Някои от най-сериозните кандидати за парламентарна слава са още по-оскъдни в обещанията и намеренията си относно бъдещото развитие на сектора на земеделието. Само можем да гадаем, дали това се дължи на липсата на парламентарен опит, на експертен потенциал или на факта, че някои от тях, част от протестната вълна през миналата година настояват основно преди всичко за ревизия на властта и създаване на нови устои на гражданското общество. Каквито и да са стратегически планове, а да не говорим за архитектура на ОСП отсъстват от техните приоритети. Поне за сега.

На драгия фермер- избирател. не му остава нищо друго освен да не се остави за пореден път да го водят в общото стадо с овце, което да се люшка в безпътица и без посока, а информирано да се опита да избере своя път на развитие. Информацията , която идва от основните политически играчи обаче към момента или все още е оскъдна , или се размива между общи приказки, философия и хвалби. Нали преди избори най-много се лъже.