събота, септември 26, 2020
0887257707 videnov@abv.bg
НОВИНИ

Предлагат още един зам.-директор в горската агенция

Предстои още да се обединят дирекциите „Контрол по опазване на горските територии“ и „Ловно стопанство“

1.76ХилядиЧетения

Увеличение на администрацията с още един заместник-директор да има в Изпълнителната агенция по горите. Това се предлага В Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Изпълнителната агенция по горите, който е качен за обществено обсъждане. Мотивите са да се създаде по-ефективен контрол върху изпълнението на възложените задачи и разпределени административни преписки на служителите в специализирана администрация. Двамата заместник-изпълнителни директори ще имат различен ресор, като отговарят за точното и своевременно осъществяване на правомощията на ИАГ в съответните сектори. За целта необходимата бройка ще бъде осигурена като бъде променена числеността на дирекция „Горско стопанство“.

Предстои още да се обединят дирекциите „Контрол по опазване на горските територии“ и „Ловно стопанство“, както и от служители на нейните териториални структури. В мотивите се посочва, че липсата на достатъчно кадри в дирекциите „Контрол по опазване на горските територии“ (16 щатни бройки) и „Ловно стопанство“ (11 щатни бройки) затруднява своевременното обработване на административните преписки и осъществяване на необходимите теренни проверки. С предлаганата промяна ще се постигне оптимизиране на организационната структура и работния процес, както и прецизиране на функциите на служителите в посочените дирекции и дейността на агенцията като цяло. При приемане на промяната , без да се променя числеността на експертите, ще се даде възможност да се ползва техният капацитет при контрол и проверки и в двете основни направления. По този начин ще се постигне по – ефективен контрол по спазването на установения законов ред за стопанисване, ползване и опазване на горските територии и осъществяване на дейностите, свързани с ловното стопанство. Общата численост се запазва, а наименованието на новата дирекция е „Ловно стопанство и опазване на горите“.

Предлага се още промяна във функциите и наименованието на дирекция „Гори и лесовъдски дейности“, която да стане „Горско стопанство“ и в нея да се включат експертите и функциите на настоящата дирекция „Наука и международна дейност“. Необходимостта от интегриране на научните изследвания, иновациите и добрите практики, реализирането на проекти свързани с ресурсите, биоразнообразието, екологичните условия, стопанисването и управлението, екосистемите, здравословното състояние и други, както и задачите , свързани с тяхното ускорено внедряване в горскостопанската практика обосновава обединяването на научния и практически опит на експертите , заети в двете дирекции. Това ще даде възможност за по-голяма ефективност и ефикасност, както по отношение на изменящите се условия, така и при комуникацията с други заинтересовани институции.

По отношение на общата администрация се предвижда преструктуриране на две от трите дирекции, като дирекция „Административно-правно обслужване и човешки ресурси“ става „Правно-административни дейности“, като поема и функциите на дирекция „Информационно обслужване и връзки с обществеността“. В същото време се предлага функциите по изготвяне и обявяване на обществени поръчки, както и изготвянето на договори за учредяване на вещни права върху имоти в горски територии да бъдат прехвърлени на дирекция „Финанси и управление на собствеността“.

Виктор Павлов