неделя, май 31, 2020
0887257707 videnov@abv.bg
МЗХ

Предложение: Гроздопроизводителите водят агродневник за заявените операции

Гроздопроизводителите ще трябва да водят агродневник за заявените операции

Предвиждат се промени в Наредба № 6 от 2018 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019 – 2023 г., които са публикувани от Министерство на земеделието, храните и горите (МЗХГ) за обществено обсъждане до 17 юни 2020 г. Част от тях са детайлизиране на допустимите операции и на пределните цени на дейностите по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя”

Предвид спецификата на дейностите „изграждане на подземни колектори за дренаж, шахти и канали за отводняване“ и „изграждане и/или реконструкция на тераси“ е предвидена тяхната допустимост за подпомагане само, когато са заявени за изпълнение заедно с дейност засаждане върху същата площ. Терасирането ще бъде допустимо за подпомагане само при терени с наклон над 10%. За площи с частичен наклон, терасирането ще бъде допустимо, когато минимум 75% от цялата площ е с наклон над 10%. По този начин ще се осигури целесъобразност на изпълнението на дейността.

По отношение на дейност „Изграждане на автоматизирани системи за капково напояване“ е променен подходът за изчисляване на допустимото подпомагане, казват от МЗХГ.

По мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“ се въвежда и изискване към гроздопроизводителите да поддържат заверяван от агроном дневник на извършените операции по заявените за подпомагане дейности, да се проследява изпълнението на операциите по технологичната карта и се въвеждат пределни цени на операциите, изчислени по методология от Селскостопанска академия.

За 2020 г се предвижда откриването на приема по мярката „Преструктуриране и конверсия на лозя“ да не бъде 30 дни преди началото на приема, а 14 дни. Това се налага заради пандемията от COVID-19 така, че срокът за кандидатстване да бъде определен възможно най-рано, за да се осигури за кандидатите по-дълъг период за организиране и стартиране на изпълнението на дейностите.

По отношение на мярката „Застраховане на реколтата” също ще бъде променен срокът за кандидатстване, като ще бъде заложено подаването на заявления в ДФ „Земеделие“ да се осъществява от 15 май до 15 юни (вместо 1 май – 30 юни), която ще влезе в сила след 2021 г. Практиката показва, че застрахователни полици за реколта от винено грозде се сключват основно до средата на месец юни. Така ще се осигури и достатъчно време за административна подготовка на мярката и за последващо обработване на подадените заявления.

Предвидени са и изменения и допълнения по отношение на мярка „Събиране на реколтата на зелено“, така че да се осигури по-облекчен режим на нейното прилагане по принцип, предвид кризисния характер на мярката. Към настоящия момент са заложени пределни цени за ръчните операции по отстраняване на зелените гроздове и кандидатите по мярката да предоставят разходооправдателни документи, доказващи извършването на тези операции и платената стойност. В проекта е предвидено цената да бъде фиксирана ставка за 1 хектар, което от своя страна не изисква прилагането на разходооправдателни документи при отчитането изпълнението на дейностите, а единствено платежен документ, който да удостоверява извършено плащане.

NivaBG.com
Виктор Павлов