събота, декември 4, 2021
0887257707 videnov@abv.bg
ПРСР 2014-2020

Предстои прием по подмярка 1.2

Отпускат 30 млн. лв за научни разработки в областта на селското стопанство

Институтите към Селскостопанска академия (ССА) могат да се възползват от предстоящия прием по подмярка 1.2 „Демонстрационни дейности и действия по осведомяване“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. Очаква се приемът по подмярката да бъде обявен до края на годината. Общият финансов ресурс по подмярка 1.2 се очаква да бъде в размер на близо 30 млн. лева. Допустими кандидати ще са организации, които осъществяват научно-изследователска дейност или образователна дейност в областта на селското или горското стопанство, или в областта на хранителните технологии. Предвижда се проектните предложения да се подпомагат на 100% от ПРСР.

Бенефициентите ще имат възможност да финансират демонстрационни дейности с практически занятия по определена тема, с цел придобиване на информация и запознаването на обучаеми в реални практически условия.

С изпълнението на проектните предложения научните институти в системата на Селскостопанска академия ще могат да представят технологии и специализирана техника за извършване на различни земеделски дейности – обработка на почвата, прибиране на реколтата, напояване, торене, използване на препарати за растителна защита; техники, методи и оборудване за определяне на качеството на продукцията; въвеждане на нови сортове (хибриди) растения или подобрена порода животни, както и специални практики, техники и технологии или съоръжения, свързани с опазване на околната среда, подобряване на ефективността на използване на ресурсите и прехода към нисковъглеродна и устойчива на изменението на климата икономика. По подмярката ще се финансират напълно разходи за инвестиции, за организиране и предоставяне на обучения и на и логистични разходи, свързани с провеждането им.

Виктор Павлов