неделя, юли 21, 2024
0887257707 videnov@abv.bg
Агро Новини

Приключи оценката за допустимост на 26 проекта по подмярка 4.3 от ПРСР 2014-2020

МЗХМЗХ

24 проекта преминават на следващ етап

 

Министерство на земеделието и храните приключи оценката за административно съответствие и допустимост на 26 проектни предложения по подмярка 4.3. „Подкрепа за инвестиции в инфраструктура, свързана с развитието, модернизирането или адаптирането на селското и горското стопанство“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ на Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. Те са подадени чрез Информационната система за управление и наблюдение 2020 (ИСУН) по процедура „Проектни предложения от „Напоителни системи“ ЕАД възстановяване на съществуващи хидромелиоративни съоръжения за напояване“.

От оценените на етап административно съответствие и допустимост 26 проекта, до следващия етап на разглеждане – техническа и финансова оценка, преминават 24. Отхвърлените предложения са 2.

След приключване на процедурата по обжалване, за допустимите проектни предложения ще бъде извършена техническа и финансова оценка.