неделя, февруари 24, 2019
0887257707 videnov@abv.bg
МЗХ

Проектонаредба за биопроизводство е публикувана за обществено обсъждане

Измененията обхващат почти всички аспекти от сектора за биопроизводство

233Четения

Проектонаредбата за биопроизводството е публикувана за обществено обсъждане. Новият текст предлага облекчение на административната тежест и стриктни изисквания по отношение на контролната и надзорна дейност. Обсъждането на теста ще бъде до 28 юли. Измененията обхващат почти всички аспекти от сектора за биопроизводство.

Предвижда се подобряване ефективността на надзорните и контролни механизми в областта на биологичното производство, както и гарантиране на необходимата прозрачност съобразно нормативната рамка в европейското право и националното  законодателство. Сред основните приоритети е и облекчаването на административната.
Заложени са по-стриктни изисквания, свързани с процедурата по издаване на разрешения за извършване контролна дейност, както и нови и по-подробно разписани правила за контролиращите лица. Това се налага поради заложеното разширение на приложното поле на техните функции и дейности. Предвидени са минимално задължителни реквизити в договора за сертификация и контрол между оператора и контролиращото лице, става ясно от проектодокумента.
Има и яснота във връзка с режима по издаването на разрешения от министъра на земеделието, храните и горите и както и по отношение на издаването на разрешения от контролиращите лица. Направени са и изменения относно прилагането на правила за биологично производство на земеделски продукти и храни и изключения от разпоредбите. Нововъведения се налагат и във връзка с обработката на базата данни на операторите в системите за контрол. Подробно е уреден и въпросът, касаещ базите данни на сортовете посевен и/или посадъчен материал и/или семена от картофи.
В проекта на наредбата е заложено и разширение на състава на постоянната междуведомствена консултативна комисия по биопроизводство, като се предвижда    включването на още две институции – Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в животновъдството (ИАСРЖ) и Центъра за оценка на риска по хранителната верига.
Виктор Павлов