събота, май 25, 2024
0887257707 videnov@abv.bg
НОВИНИ

Промените в Закона за собствеността са обнародвани

Подаването на документи по инвестиционните мерки на ПРСР ще става по електронен начинПодаването на документи по инвестиционните мерки на ПРСР ще става по електронен начин

Промените в Законът за собствеността и ползването на земеделските земи вече са обнародвани в Държавен вестник брой 33 от 12 април.

Съгласно предложените промени земеделските земи от държавния поземлен фонд ще се отдават под наем или аренда чрез търг на физически лица с постоянен адрес на територията на общината по местонахождение на имотите, обект на търга, на кооперации, регистрирани по Закона за кооперациите, на еднолични търговци и на юридически лица, регистрирани по Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, със седалище или адрес на управление на територията на общината по местонахождение на имотите, обект на търга, които са собственици или ползватели на животновъдни обекти, находящи се на територията на общината по местонахождение на имотите, обект на търга, или развиват стопанска дейност на територията на общината по местонахождение на имотите, обект на търга, при условия, по ред и цени, определени в правилника за прилагане на закона.

Търгът се провежда в две тръжни сесии. В първата тръжна сесия може да участват лицата по ал. 1, които:
а) кандидатстват за площи за отглеждане на зеленчуци и за предходните три години имат регистрирано правно основание за ползване на земеделски площи, заети със зеленчуци;
б) кандидатстват за площи за създаване и/или отглеждане на трайни насаждения и за предходните три години имат регистрирано правно основание за ползване на земеделски площи, заети с трайни насаждения;
в) кандидатстват за отглеждане на едногодишни полски култури и многогодишни фуражни култури – житни, бобови и техните смеси, за изхранване на животни и които са собственици или ползватели на животновъдни обекти, регистрирани в Интегрираната информационна система на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ), и на селскостопански животни, заявени за подпомагане през предходната година в Интегрираната система за администриране и контрол;
г) кандидатстват за биологично производство на зеленчуци, трайни насаждения, едногодишни полски култури и многогодишни фуражни култури – житни, бобови и техните смеси, за изхранване на животни и са сертифицирани за биологично производство;
д) са физически лица или еднолични търговци на възраст до 40 години, които кандидатстват за отглеждане на зеленчуци и трайни насаждения, но нямат регистрирано правно основание за предходните три години за ползване на земеделски площи, заети със зеленчуци и трайни насаждения;
Във втората тръжна сесия може да участват лицата по ал. 1 и по т. 1, при наличие на останали свободни площи в същата или в съседна община, независимо от областта, в която се намира.
Въз основа на проведената първа тръжна сесия се сключват договори за наем или аренда с лицата, спечелили търга, за площи в размер до одобрените за подпомагане през предходната година, но за не повече от:
1. 300 дка за отглеждане на зеленчуци;
2. 300 дка за създаване и/или отглеждане на трайни насаждения;
3. 300 дка за отглеждане на едногодишни полски култури и многогодишни фуражни култури – житни, бобови и техните смеси, за изхранване на животни, при норма до 8,0 дка за 1 животинска единица;
4. 300 дка за биологично производство на зеленчуци, трайни насаждения и/или едногодишни полски култури и многогодишни фуражни култури – житни, бобови и техните смеси;
5. 300 дка в случаите по ал. 1а, т. 1, буква „д“.
Въз основа на проведената втора тръжна сесия се сключват договори за наем или аренда с лицата, спечелили търга.
Срокът на договора за наем не може да бъде по-кратък от 5 и по-дълъг от 10 стопански години.
Лице, сключило договор за наем или аренда, е длъжно да ползва обекта на договора с грижата на добър стопанин съгласно определеното с договора предназначение. При неизпълнение на договорните задължения договорът се прекратява.“

Виктор Павлов