събота, юли 20, 2024
0887257707 videnov@abv.bg
Директни плащания 2023

Ръководство по плана за възстановяване за земеделие (НПВУ)

Ръководство НПВУ

Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) разработи съвместно с Министерство на земеделието и храните „Ръководство за бенефициерите по Националния план за възстановяване и устойчивост“ (НПВУ).

Ръководството, което е публикувано на сайта на ДФЗ, се издава в съответствие с чл. 31 от Постановление № 114 от 8 юни 2022 г. за определяне на детайлни правила за предоставяне на средства на крайни получатели от Механизма за възстановяване и устойчивост (ПМС № 114/2022).
Ръководството  е предназначено за крайните получатели, които изпълняват договори за финансиране по Механизма за възстановяване и устойчивост (МВУ). Документът има за цел да ги улесни чрез предоставяне на конкретна, синтезирана и систематична информация относно техните основни права и задължения по договорите, и как финансираните инвестиции да бъдат успешно изпълнени, отчетени и платени.

Ръководството описва действията и формалните процедури, които трябва да бъдат изпълнявани от крайния получател, за да се осигури правилно техническо и финансово изпълнение на договора за финансиране.

Ръководството разглежда следните основни въпроси:
•    Съдържание, изменение и прекратяване на договорите за финансиране;
•    Техническото изпълнение на договорите за финансиране, в т.ч. провеждане на процедури за определяне на изпълнител, сключване и изпълнение на договорите с изпълнителите
•    Финансовото изпълнение на договорите за финансиране, в т.ч. допустимост на разходите и видове плащания
•    Контролът от страна на ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ (ДФЗ) върху процедурите за определяне на изпълнител
•    Отчитане на изпълнение на инвестицията, в т.ч. междинни и окончателни финансово-технически отчети (ФТО);
•    Документооборот и комуникация със съответните институции;
•    Правилата за информация, комуникация и публичност;
•    Поддържането на система за съхраняване на информацията по договорите за финансиране.