събота, януари 23, 2021
0887257707 videnov@abv.bg
МЗХ

Срокът за внасяне на сумите за бели петна е 15.01.2021 г.

Бели петна 2021

Бели Петна
199Четения

Земеделските стопани, участвали в споразумения по чл.37в от ЗСПЗЗ за обработваеми земи за стопанската 2020-2021 г., че срокът за внасяне на сумите за площите по чл 37в ал.3 т.2 от ЗСПЗЗ (т.нар. „бели петна“) е 15.01.2021 г.

Съгласно чл. 37в ал.7 от ЗСПЗЗ: „Ползвател на земеделски земи, на който със заповедта по ал. 4 са определени земите по ал. 3, т. 2, внася по сметка за чужди средства на съответната областна дирекция “Земеделие” сума в размер на средното годишно рентно плащане за землището в срок до три месеца от публикуване на заповедта по ал. 4.

Сумите са депозитни и се изплащат от областната дирекция “Земеделие” на правоимащите лица въз основа на заповедта на директора на областната дирекция “Земеделие” по ал. 4 в 10-годишен срок. За ползвателите, които не са заплатили сумите за ползваните земи по ал. 3, т. 2 съгласно заповедта по ал. 4, директорът на областната дирекция “Земеделие” издава заповед за заплащане на трикратния размер на средното годишно рентно плащане за землището.

В 7-дневен срок от получаване на заповедта ползвателите превеждат сумите по сметка на съответната областна дирекция “Земеделие”.“

Информация за дължимите суми могат да получат от публикуваните заповеди на страницата на ОДЗ по регион.