понеделник, юли 15, 2024
0887257707 videnov@abv.bg
Агро експертите съветват

Ставки обвързано подпомагане 2024

ОБВЪРЗАНО С ПРОИЗВОДСТВОТО ПОДПОМАГАНЕ НА ДОХОДИТЕ ЗА ПЛОДОВЕ

Описание на Схема / Мярка / Интервенция:

Право на подпомагане имат земеделските стопани на територията на цялата страна, които стопанисват и заявяват за подпомагане минимум 0,5 ха (заедно или поотделно) допустими за подпомагане площи с плодове и с плодови насаждения от следните видове култури: малини, ягоди, ябълки, круши, кайсии и зарзали, череши, вишни, праскови и нектарини, сливи (Prunus domestica) и десертно грозде.

Условия за кандидатстване:

Заявените площи подлежат на подпомагане, когато:

    1. са заети с плододаващи култури от следните видове: малини, ягоди, ябълки, круши, кайсии и зарзали, череши, вишни, праскови и нектарини, сливи (Prunus domestica) и десертно грозде и са с минимална площ на парцела 0,1 ха;
    2. отговарят на изискванията за допустимост по Основното подпомагане на доходите за устойчивост;
    3. през 2023 г. на допустимите площи заявените за подпомагане култури са в период на плододаване, съгласно Наредбата за базисните цени на трайните насаждения и са спазени минималните агротехнически мероприятия, позволяващи получаване на добив от тях, които се установяват при проверка на място (чрез инспекция на земеделското стопанство и/или методи за дистанционно наблюдение).

Насоки за кандидатстване:

За десертно грозде право на подпомагане по интервенцията имат следните сортове: Болгар; Брестовица; Чауш; Дружба; Гарант; Хибрид VI-4; Italia (Muscato Italia ) – 318; Кондарев 6; Надежда; Наслада; Перл дьо Ксаба (Перла); Плевен; Плевенски фаворит; Приста; Ранно без семе; Разакия бяла; Русенско без семе; Ряхово; Супер ран болгар; Sultanina – 919; Alphonso Lavallee – 319; Кралски Рубин; Cardinal – 80; Дунав; Flame seedless; Кондарев10; Лисича опашка; Michele Palieri; Мир; Muscat de Hambourg – 202; Мискет плевенски; Мискет русенски; Разакия черна; Русалка 3; Сияна; Тангра; Велика; Зорница или сортовете десертно грозде, включени в Общия каталог на държавите-членки на Европейския съюз до 1 март 2023 г. Нямат право на подпомагане по интервенцията площи, които са включени в регистъра по чл. 27 от Закона за виното и спиртните напитки.

Документи за изпълнение:

Документ, доказващ, че насаждението е в период на плододаване, издаден от агроном
Документът се представя не по-късно от триседмичен срок след края на периода за подаване на заявления за подпомагане (периодът за подаване на заявления през настоящата година е до 30 юни 2023 г.) електронно с квалифициран електронен подпис и/или лично или чрез представител, упълномощен с нотариално заверено пълномощно, в съответните областни дирекции на Държавен фонд „Земеделие“, отдел „Прилагане на схеми и мерки за подпомагане“.
Документи за реализация
Какви са документите за доказване на реализация?
1.    фактури при плащане по банков път и фискални касови бележки при плащане в брой, издадени от фискално устройство, когато кандидатите са търговци по смисъла на чл. 1 от Търговския закон;
2.    счетоводни документи с реквизитите по чл. 6, ал. 3 от Закона за счетоводството, когато кандидатите са лица по чл. 9, ал. 2 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица, а в случаите по чл. 9, ал. 4 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица – и с реквизитите по чл. 6, ал. 1, т. 3 от Закона за счетоводството.
Кандидатите за подпомагане по интервенцията с обекти за производство и/или пакетиране на храни от плодове и зеленчуци, регистрирани по чл. 26 от Закона за храните в Националния електронен регистър на обектите за производство и търговия на едро и дребно с храни от животински и неживотински произход в частта „Обекти за производство и/или пакетиране на храни от плодове и зеленчуци“ – Група 2 на БАБХ, могат да представят и документи с реквизитите по чл. 6, ал. 3 от Закона за счетоводството за преработена от тях собствена продукция.
Кога са издадени документите за реализация? В периода от 1 февруари 2023 г. до 31 януари 2024 г.
Къде се представят документите за реализация?
Представят се електронно с квалифициран електронен подпис и/или лично или чрез представител, упълномощен с нотариално заверено пълномощно, в съответните областни дирекции на Държавен фонд „Земеделие“, отдел „Прилагане на схеми и мерки за подпомагане“.
Кога се представят документите за реализация?
В периода от 1 до 31 януари 2024 г. с декларация и опис на документите по образец.

  Заповед № РД 09-580 от 03.06.2024г. за определяне окончателния размер на плащането по интервенциите за обвързано подпомагане за плодове и зеленчуци